Unitárius Szószék 1926
 

Tartalom

Előszó

Imák, Bibliamagyarázatok

Kiss Elek: Az ó-testamentum értékei
Csifó Salamon: Főbb jellemvonások
Benczédi Pál: A németországi vallásos élet
Gálfi Lőrinc: Krisztustan a XX. században
Kiss Elek: Unitárizmus
Varga Béla: A modern vallásbölcselet problémát

Boros György: A múlt és jövő unitárius vallása
Marosi Márton: Hitéletünk elevenítése
Boros György: Missziónk
Keresztesi Dénes: Liturgiánk reformja
Antonya Miháy A gyülekezeti fegyelem
Ajtay János: A szektákról

Benedek Gábor: Hogyan lehet valaki jó prédikátor?