KOVÁCS SÁNDOR

  

UNITÁRIUS NAGYJAINK SÍRKÖVEI A HÁZSONGÁRDI TEMETŐBEN

 

Kolozsvár híres "zarándokhelye" az 1585-ben megnyitott Házsongárdi temető.1 Legutóbb Dr. Gaál György A Házsongárdi temető térképe című munkájával nyújtott gyakorlati segítséget a kutatónak és zarándoknak. Jelen dolgozatban is a "zarándok útját" járjuk végig és ismerkedünk meg a Házsongárdi Panteon elfelejtett lakóival.

A Házsongárdi temetőről megjelent monográfiák szerzőinek figyelmét elke­rülte a kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtára2 Ms.U1315. jelzet alatt lapuló kézirata. A jelzett szám Nagyajtai Kovács István kézirattárának egyik darabjára utal. A szerző hoszonnyolc, a 16-19. században elhunyt neves unitárius személyiségnek közli sírfeliratát. Keletkezésének időpontját az 1849-es évre datálhatjuk, bár 1822. június 2-i keltezés olvasható egyik közleménye után. Az 1849-ben még meglévő, töredezett, földbesüllyedt sírkövek a századfordulóra nagyrészben elpusztultak. Je­len dolgozatban csak azokat a sírfeliratokat ismertetjük, amelyekről ezeddig nem, vagy alig volt tudomásunk. A sírkövek helyét, anyagát, formáját, alig néhány esetben tudjuk azonosítani, a betűk mérettípusát pedig egyáltalán. A dolgozat további bőví­tésre szorul, ezért készséggel veszünk minden kiegészítést Részletes életrajzot az elhunytakról nem adunk, de néhány szóban rávilágítunk kilétükre. Az eredeti kéz­irattól eltekintve kronológiai sorrendben haladunk. Legyen ez a dolgozat tisztelgés egyházépítő őseink emléke előtt.

 

 

1. Ádám, István és Trauzner Kata   

1599

 

LIBERORUM STE             PHANI AD..

.. CATHERINA TRN         NER SVSCEPTORUM
AC IN TENERA ADMODV     M  AETAE VTTA  FVNC
    
TORVM ANNO IXIC

 

nyugati oldalán

N ADAM EX       

TORVM ACINE

VIA FVNCTORVM ANNO

NOBILI CATHERINA NERA ADMODVM AETA TE. CIDXIC

 

A töredezett koporsóalakú sírkő Ádám István és Trauzner Kata csecsemő­korban elhunyt gyermekeinek állít emléket. Feltételezhető, hogy Dávid Ferenc dédunokáiról van szó.3

 

 

2. Matthias Székesfejérvári / Albaregio  1601

REVERENDO... VIRO  MATTHIAE...

                                            ALBAREGIO /...... ./

JESV CHRISTI IN ECCLESIIS       

/...../ NNIS MINISTRO FIDELISSI/m/O

                                                                        /An/NO AETATIS SVAE LXI

                                                                        OMNI VERO 1.6.0.1.

                                                    DJE XVIMARTJJ EXTINC/tus/

                                                                        CATHARJNA CONJVX

                                                                        MOESTJSSJMA POSVJT

Székesfehérvári Mátyás síremlékének formája, helye ismeretlen. 1540-bea született, neve után Székesfehérvárott, 1578 körül Köblösön volt lelkész.4

 

 

3. Csanádi János

IOANNIS TVMVLO HOC REQUIESCUNT OSSA CZANADI 
QUIPATRIAE COLUMEN SPESQUE PARENTIS ERAT 
AEDILIS CLARIQUE DIU PARS MAGNA SENATUS

CONSILIO POLLENS ET PIETATE FUIT.                                     

MITIS... TUS.
 

Segesvári Bálint krónikája szerint: "1622. 10. aug. hala meg az jámbor tisztviselő Czanádi János kin elsőben kezdeték az pestis".5

 

 

4. Stephanus Tonsor  / Borbély /
                                         
1634

     HAC STEPHANVS TONSOR RECUBANS MOLE QUIESCIT QUI DE TORDANA GENTE CREATUS ERAT IPSIUS HIC ETIAM NATINATEQUE QUIESCUNT QUINQUAE PIE QU ORAM NOMINA GRATA DEO IS DOCTE CELEBREM MEDICINAE  EXERCUIT ARTEM GRATUS APUD PROCAERES OB QUOD IN URBE FUIT JAM DECIES QUIN IS SEPTEM CONJUNXERAT ANNOS CUM TULIT IN TUMULUM PALLIDA PARCA SUMI MILLE A SEXVENTIS TRIGESIMUS ORDINE QUARTUS DIMINE/ae/ CUM PRIMO EST TUNC SUA BUSTA PETIT ANNA ERDÉLI AD UM DE STIRPE CREATA MARITO MOESTA DEDIT CONJUNX HAEC MONUMENTA SUO.    

Az Erdélyi Anna állíttatta síremlék alatt Kolozsvár egykori orvosa pihen. 1584-ben született, ősei Tordáról származtak. Koporsóalakú síremlékének déli oldalán mérőserpenyőt tartó kéz díszelgett B.I. iniciálékkal. Lehetséges, hogy azonos azzal a Rasor Ungarussal, aki 1614. október 14-én iratkozott be az Altdorf-i egyetemre.6

 

 

5. Erdő Máthé deák       

1637                        

IT FEKSZIK AZ ÚRBAN EL
NYUGT AZ NEMES ESN
EMZETES SEPSI SZENT
KIRÁLYI ERDŐ MATHE DEÁK
 KIT AZ VR ISTEN EZ VILÁG
 HBOL SZOLLITOTT KI                

ELETINEK HVSZON H  ARMADIK ESZTENDEIB EN DIE VII FEBRVA RY ANNO M D C XXXVII.

Erdő Máthé 1614-ben született, neve után ítélve Sepsiszentkírályon. 1849-ben sírköve még teljesen ép volt.

 

 

 

 

6. Joachimus  Stegmanus
                                    
1633

 

/J/OACHIM STEGMANN RUPPIN
MARCHICUS PRIMU/ai/ FAHRLANDIAE
INPATISIAECCLESIASTESPOSTEA
VERITATIS CAUSA CARCEREM
ET VINCULA PASS/us/ ATQUE IN EXI
LIUMPULSUSSCHOLAERACCO      

 

VIENSIS IN POLONIA SEPTENNIU/m/
RECTOR TANDEM IN HAC URBE
OBMORTEMPREMATURA/m/QUINQ/ue/                           

TANTUM MENSES ECCLESIAE SAXONICAE MINSTER ET SCHOLAE RECTOR VIR PIETATIS ZELO ATQ/ues/ ERUDITIONE HAUD VULGARIV. ID/us/

                        MARTfti/A/hno/CHRI/stí/MDCXXXIIIAETATIS                

XXXVin IN CHRISTO MORT/us/
UNA CUM PRIVIGNA SUA CHARIS          SIMA ELISABETHA LÁNGJA PUELLA

ANNORUM XIV ET UXURE CHARIS SIMA ELISABETHA LUBITZIA MATRONA VERE PIA ILLA TRIMESTRI ANTE HAC TRIMESTRI POSTIPSUM DEFUNCTAHICSEPULTEST

 

A sírkő nyugati oldalán:

EX PSALM/us/ XXXVII V.S. REVELA DOMINÓ VIAM TUAM ETSPERAINEOIPSA FACIET...

A írkő már 1849 júliusában nagyon le volt süllyedve, anyaga, formája ismeretlen. Lehetséges, hogy testvéréhez hasonlóan koporsóalakú síremlék alatt pihen. Stegmantius Laurentius (IMbander) nevű testvérének síremléke a leírt sírkő mellé helyeztetett.

Joachimus Stegmanus Brandenburgból származott, danzigi állásának elvesz­tése után a rakowi iskola rektora volt. Innen hívták meg Kolozsvárra 1632-ben.7

Segesvári Bálint naplójába a következőket írta: "márt. 10-én délben 1 órakor holt meg az istenfélő bölcs prédikátor szász nation való Joaehimus Steg­manus és kevés ideig szolgálhatá az várost az jámbor.

12. martii úgymint Gergely pápa napján temették el Joachimus Stegmanus uramat, és csak 18 hétig szolgálta az becsületes várost, kikben sok betegséget szenvedett".8

 

 

7. Adamus Franctis et Stephanus /Stennarius / Pauli   

                             1655 1672                                  

ADAM/...... /MONUMENTAPERENNIA VIRTUS

VIVORUM UT COLITAS SEMPER IN ORE BEBFF TANQUAM ABRAM NOSTRO FUERAS PEREGRINUS IN ŐRBE AT NAM COELICOLA ES NOS HABÉT EXILIUM AD DIDERAS PRIMAM QUARTO TRIETERDIA LUSTRO DUM NOBIS ANIMI EST COPIA FACTA TUI í        HAEC VITAE BREVITAS MULTOS SE FUDIT IN ANNOS      

QUAESACROTOTAESTACTAMINISTERIO

COLLEGAS INTER PRIMUS BIS TEMPORA SENA INPLESTI OFFICII NOBILITATE PII

TE SED ENIM CUNCTIS PROBITAS AEQUABAT AMICIS TEQUAE EADEM PROBITAS AEQUAT POLIS

 

A sírkő déli oldalán:

ADAM/.----------- ./SITUS/.... ./QUIPRMUMPRET/...... /

DIVINAE VERITATIS /.....,/AECA /........

/A PATRIA /...../........................................

ATQUE IN POLONIAM PROFECTUSILLUSTRIQUANDAM SCHOLAE RACOVIANAE NON SINE FRUCTU INSIGNI PRAEFUIT INDE ANNS CHRISTI M D C XXXIII HUC LOCORUM TRANSLATUS ECCLESIAE UNITARIORUM SAXONICAE MINISTERIO FUNCTUS ANNOS FERME XXII ITA TAMEN UT ALTERAM EJ TEMPORIS PARTEM ANNOS NEMPE XII INMUNERE SIMUL PARO CHIALI SUMMA TRANSEGERTT INDE DENIQUE EREBUS AC DIU-

TURNIS COLICAE PASSIONIS DOLORIBUS EXAN /.  ./ SPIRITUM SUB FIRMA

BEATAE RESURRECTIONIS SPE REDDIDERIT DIE XV AUGUSTI ANNO CHRIS­TI M D C LV AETATIS VERO SUAE LIX STEPHANUS PAULIPASTOR ECCLE­SIAE UNITARIAE SAXONICAE CLAUDIOPOLITANAE VIGILANTISSIMUS HIC SITUS EST OBIIT ANNO CHRISTI M D C LXXII XXX OCTOBRIS ANNO VERO AETATIS XLIII

A koporsóalakú síremlék felső része 1849 októberében már nagyon töre­dezett volt, innen a szövegbeli hiányosságok.

Frank Ádám 1633 július 27-én érkezett Kolozsvárra a szász unitáriusok meghívására. Segesvári krónikáját idézzük: "27 juli jövének meg a német pappal lengyelországból, kinek neve volt Adamus Frank: jó szál legény, nőtlen volt akkor amikor elhozták, jő hangos szavú; más három lengyel urak is jöttek volt vele látásnak okáért."9 Tíz év után 1643-ban a nagytemplom főlelkészévé választják10 1655. aug. 15-én 5 órakor meghalt.

"aug. 18-án temették nagy pompával; előbb átvitték a nagy templomba hol szászul prédikált Ravius Mátyás, magyarul Járai János pap - latin szónoklatot mondott Pauli István professzor egész élete folyásáról - magyarul búcsúztatta Árkosi Ferenc tordai rector."11

Pauli István életrajzi adatait Gál Kelemen részletesen közli.12      .

 

 

                            8. Stegmantius Laurentius / Tribander /

1650

.„.„/GERMANO CUM FRATRE DUO JOACHIMO STEGMANNO SEPULTÜS JACET VIR. EXCELENTISSIMUS CLARISSIMUS DOMINUS LAURENTIUS STEG-MANTIUS MEDICINAE ET PHILOSOPHIAE DOCTOR ET ILLUSTRISSIMI  PRINCI-PIS DOMINI /..J ARCHIATER QUI CUM COSACICI BELLICI POLONIA FUGATOS CLAUDIOPOUM VENIT POST BIEiNNIUM MINUS TREMESTRI IN DOMINO DE-FUNCTUS EST ANNO M D CL DIE III OCTOBR/IS/ AETATIS SUAE ANNORUM XLII ET DUORUM MENSIUM POSTQUAM PAUCIS ANTE EUM MANEBUS DUO LIBERI ALTER FILIUS CHRISTIANUS STEGMANNUS DUO DECENNIS, ALTER FILIOLA SOPHIA BIMULA FERE VTTA DEFUNCTI ET ANTE GENIT /......./

TUMULO SEPULTI ESSENT.

Joachimus Stegmannus édes testvére. Sírköveik is egymás mellé helyeztettek.13

 

 

9. Dálnoki I Nagy / János    1654

/........................... /

IN TUMULUM REVERENDI VIRI DOMINI JOANNIS DALNOKI CONCIO-NATORIS ECCLESIAE UNITARIORUM CLAUDIOPOLITANAE FIDELISSIMI QUI  MORTALEM CUM COELESTI VITA IN DOMINO COMMUTAVTT DIE 8. APRILIS ANNO DOMINI 1654 AETATIS VERO SUAE 47.
 

A koporsóalakú sírkő északi oldalán:

EXCEPITREDUCEMPANNONA TERRA VIRUM                                  

ITALIA ET RAROS EJUS MIRATA LABORES

GERMANUS LARGAS MENTIS AMAVIT OPES

URBS UBINOSTRA PIOS ADVERTIT CLAUDIA MORES

ILLIUSINSTRUCTUM PECTUS ET ARTE FIDE

FORMANDICOETUM RELLIGIONE DEI                           

DUM /............. / ACTUS ERAT FRUGI ET CONSTANTE LABORÉ

ORNARET/.............. / MORTESOLTUSOBIT.

Dálnoki (Nagy) János 16o7-ben született, valószínűleg Dálnokon 1635 januárjában a paduai artes fakultáson mélyítette el tudását.14 1638-ban külföldi tanulmányútjárói hazaérkezett, egyévi kolozsvári tartózkodás után 1640-ben Torockóra nyert lelkészi kinevezést, 1648-tól ismét Kolozsvárt találjuk. Itt működött, mint lelkész és rektor, haláláig 1654 április 8.15

 

 

 

10, Joannes / Pellionis / Enyedinus                            
                             
1661

HOC TUMULO CONDITUM EST
CORPUS CLARIS DOCTRINA        
ET PIETATE CONSPICUI VIRI                 

JUVENISJOANNISENYEDINI                       

LECTORIS SCHOLAE MAJORIS            

CLAUDIOPOLITANAE DIGNIS SIMI QUI LUE PESTILEN TIALISUBITO CORREPTUS

SUB SPE BEATE IMMORTA                                      

LITATTS SUPREMUM IN DO                  

MINO CLAUSIT DIEM ANNO CHRISTIM D C LXI DIE XIJULIIANNOSNATUS

XXVII

Az 1849-ben helyéből teljesen kidőlt sírkő a szentpéteri iskola rektorának őrizte meg emlékét, aki pestisben hunyt el huszonhétéves korában.16

 

        11. Breibert Borbara      

1640

SEPULCHRUM HONESTISIMAE AC PIETISSIMAE MATORNAE BARBA­RAE BRIEIBERT CONSORTIS QUANDAM PRUDEN AC AMPLISSIMI DOMINI JOANNIS KOVACZY VIRI ORDINIS SENATOR/IS/ ESQ/IS/ VITA FUNCTO CON­SORTIS PRUDEN AC LITERATISS D/OMI/NI JOANNIS ADAM SENATORIS CON-SOLTISSIMIEO AUTEM MARITO CONSORTIS AMPLISS VIRI MARTINI FENESI SENATORIS GRAVISSIMI QUE ANNO D/OMI/NI SEXTENS QUADRAGES SUPRA MILLESIMUM DIE 8 SEPTEM/BRIS/ ANNOR LXVII AETATAE MUBOQ/IS/ CON-FERTA IN BEATORUM CONSATIOM LERA TARNSMIGRACIT CUJUS UTRUQUE EX LATERE MORTEIMM ATURA SUBLATINEPOTES STEPHANUS QUI SEXCEN-TISIMO TRAGENSIMO TERTIO DIE 2O AUGUS/TI/ ET SOPHIA KOVACZY TRI-GESIMO OCTAVO SUPRA MILLESIMUM 16 APRIL MUNDO VIX VISI VTTATE INVISIOCCUBERUNT QUIESCUNT

 

A koporsóalakú sírkő északi oldalán:

HACSUB MOLE CUBAT MATRUM DEVOS ATQUE CORONA

NORMA PUDICITIAE NORMA JUSTICIAE                                            

ERAECHARITATAEIAHELNATIS SIMUL ANNA BEATIS                     

ETPIETATERACHEL SARA SED OBSEQUIS                                           

BARBARA PRAECLARA QUANDAM DE STRIPE CERATA   

BREIMERIDUM LAETUS SPIRITUS ASTRA CO/E/LIT                           

SECULASEDECIESCOMPLEVERATOCTOQUELUSTRA                      

PHOEBUSVERTEBAT BARBARA UT ASTRA PETIT                               
HIC DULCES FATO RAPTIPRAECOCE NAPOTES

CONCUBAT HIC STAPHANUS PULCHRA SOPHIA KOVACZ            

    Ádám János költő második felesége pihen a síremlék alatt.17

 

                                                                                                                                                   

12. Nagysolymosi Koncz Boldizsár

                         1684   

BALTHASARINTEGRE POSTQUAM KONCZ NUMEREVOCE            

EXEMPLO VERI REXIT OVILE DEI                                                                

POST MELIORE SUISUPER AETHERA PARTE RECESSIT                               

DETERIOREREDITUNDERECEPTUSERAT                                             

ILLA DEO LAETA EST HAEC SASI FRAGMINE TECTA                       

HICJACETAETERNUM FAMA SUPERSTES ERIT                                  

INTACTIMANEANTMANEANT PER SAECULA MAGNA                    

SOLYMOSH CINERES SITACER ISTE LOCUS                                      

SIT SACER ISTE LOCUS PIETAS CUSTODIAT URNAM                      

AD CHRISTI ADVENTOM SIT SACER ISTE LOCUS                             

A koporsóalakú sírkő déli oldalán:

MEMORIA ADM. REVERENDI AC CLARISSIMIVIRIDOMINIBALTHASA-RIS KONCZ DE NAGY SOLYMOS ECCLESIARUM UNITARIARUM IN TRANSIL-VANIA PER XXI. ANNOS EPISCOPIFIDELISSIMINECNON ECCLESIAE UNITAR CLAUDIACE PER XXIII PASTORIS PRIMARIIDISERTISSIMIQUI DIE 16 ÁPRILIS CIJDCLXXXIV AETATIS VERO SUAE LX DIEM SUUM MAGNO CUM PIORUM OMNIUM LUCTU IN DOMINO PIE OBIIT.

A koporsóalakú síremlék alatt egyházunk tizedik püspöke alussza örök álmát, aki 1624-ben született Nagysolymoson. 1663-1684 között az Unitárius Egyház püspöke.18

 

 

                       13. Stephanus Eperjesi    

1714                                    

THORDA DEDIT VTTAM SED CLAUDIA IN URNAM

URBS PIA ME JUVENEM NUTRIERATQUE VIRUM

QUAM LICET OFFICIO DOCTORIS TEMPORE QUONDAM        
UTPOTUIREXI LEGE FAVENTE DEO         
JUDEX POST FUERAM PRIMUS PRIMO QUE CREATUS

MUNERE DEPOSITIO HOC ILLICO MORTE PREMOR

QUOD MORTALIS ERAM MORTALIE SEMINE RODUNT

PUTRIDA NUNC VERMES CORPORIS OSSA MEI
     QUODVIRTUTISAMANSINTERVIRTUTISAMANTES  .  

VDQ JAMGUADETMEUSMEA LAETA DEO                 

ANNO 1714 5 MARTII AETAT LI.

A koporsófedél alakú sírkő Kolozsvár főbírájának emlékét őrizte. 1683. október 17-én a kolozsvári Unitárius Kollégium diákjaként frequentálni kezd, nov. 13-án felszabadul és togátus diák lesz. 1687. május 17-én rektornak ment át Ádámosra, abonnan 1689. április 30-án tért vissza Kolozsvárra. 1689-1691 között az Unitárius Kollégiumban a seniori tisztséget töltötte be. 1691. december  31-én búcsút mondott a kollégiumnak. Fényes közéleti pályát futott be. Síremlé­ke 1849 novemberében már nem állt eredeti helyén.

 

 

14.  Kmita András

EPITAPHIAM                                                                     

VIRINOBILISSIMIDOMINI ANDREA KIMITAPOLONI

QUIQUONDAM VERA PRO RELIGIONE PATERNUM/....../

SUSTINUITDESERVISSESOLUM /..... ./

/..... ./ MUNDIFUGITIVA MA /._ J

/...... /COMMODA/.... ./ASSPECAPIEBATOP/.                      
INCOLA DUM TERRAE VAGUS HAEC DESERTA 
INVENITAETHERIPRINCIFISIPSEDOMUM.     
 

"Az igaz vallásért szenvedett" Kmita Andrásnak őrizte meg e sírfelirat emlékét.19

 

 

 


 

 

15. Geizanovius János

HAC GEIZAN /.............. ...../

COLEGII/...................... ./

INVIDA QUEM NOSTRIS RAPUERUNT FATA DIEBUS

VITAE NEC MEDIUM SOLE PREMENTE POLUM

VIRIBUSINGENII COMPLEXUS SCIBILE TOTUM

IGNARUS TECHNAS LUDERE MORTIS ERAT CUI COMITAS

MISEROS PROCERES CUI GRATIA JUNXIT

MORTI FERO TABENT MEMBRA SOLUTA GELU

/....................... ......../

........................

A koporsóalakú sírkő északi oldalán:                                     

BELGCA QUEM GREMIO ET GERMANA ACADEMIA FOVIT   

CONDIDIT HOC TUMULO MORTIS AVARA MANUS QUADRAGINTADEOBIMOSHICVIXERATANNOS    

LOETUS ADIT CHRISTIJUDICIS ERGO THRONUM

A Lengyelországból elűzött unitáriusok Gejzanovics ágának leszármazott­ja pihen a koporsóalakú síremlék alatt.20

 

 

 

                       16. Molnos Dávid

1778-1836     .              .

HIS/TORIA/

CHRON/OLOGIA/    

GEOGR/APHIA/

KOLOSVÁRI                   '                          

UNITÁRIUS PROFESSOR
NAGY AJTAI NÉHAI
MOLNOS DÁVID
EMLÉKEZETÉRE                   

EGYKORI TANÍTVÁNYAI
HÁLÁS ÉRZÉSSEL
            

EMELTÉK

SZÜLETETT 1778               

MEGHALT 1836-BAN

A nyitott könyvalaku sírkő 1849 májusában még teljesen ép volt.21

 

                                                           17. Ótordai Székely Miklós

                                                                                    ó

TORDAI

SZÉKELY MIKLÓS 
UNITÁRIUS PÜSPÖK

                                                         szül. 1786 aug. 26        
                                                                                meghalt 1843 Oct. 9.22

 

 

 

 18. Márkos György

NÉHAI MARKOS GYÖRGY

HAMVAI A KOLOSVÁRI U.

NEMES COLLEGUIMBA VOLT

PROFESSORSÁGA 28-dik A'MEL
LETT FOLYTATOTT PAPSÁGA 18-ik
EGÉSZ ÉLETÉNEK PEDIG 63 ESZ

TENDEJÉBEN
ÖZVEGYÉNEK FEJÉRVÁRI      ,

 MÁRIÁNAK ÉS KÉT ÁRVÁI
NAK OROKOS SZOMORÚSÁGÁRA

JOKTÉTETTEK

 NOVEMBER 26-ik 1813. 23

 

 

JEGYZETEK                                 

1A Házsongárd Európa egyik legrégibb temetője; legrégibb írott alakját Szabó T Attila Erdélyi Szótörténeti Tárának IV, kötetében így találjuk: "1573: az Harsongardbely zoelek Myveltetesereis eo k. legien gongiok Ne postullianak ely".

2                Jelenleg a Román Tudományos Akadémia kolozsvári könyvtárának őrizetében.

3                KerMagv. 85.évf./1979/119.1.

    Dávid/Hertel/Ferenc; iskolaigazgató, unitárius püspök 1/ • ismeretlen    +1570 előtt 2/ * Műnich-Barátj Kata 1572, elváltak 1576

                                                                        

leány                      Hertel Dávid                 Hertel János

•Trauzner Lukács /1578 előtt/                 

Trauzner Kata *Ádám János  / valószínú 1598 / x 1578 valószínű leány? fiú?+1599        +1599

x = születés + = halálozás * = házasságkötés

 

 

4. Kénosi Tözsér János: De Thipographiis et Tipographis Unitariorum in Transylvania. Bibliotheca Scriptorum Transilvano Unitarionan, Szeged 1991 1631.

            5  Herepei János: A kázsongárdi temető rég sírkövei, Akadémiai Kiadó, Budapest 1988.  VÖ, Erdélyi Történelmi Adatok TV. k. Szerk. Mikó Imre - Szabó Károly. Kolozsvár, 1855-1862 (A továbbiakban ETA)

6 Szabó Miklós - Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700. Szeged, 1992

7  ETA IV.k. 203 I.; 1. még: Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (1568-1900) II, Kolozsvár, 1935, 396 l.; Robert Wallace: Antitrinitarian Biography. London, 1850. I-m. III.k. 58-64; Századok 1892, 307 1.; Herepei János; i.m. 190,192,196, 200, 201 l.

8 ETA IV.k. 205-2061.

9  UO.

 

10 Fasciculus Rerum Scholasticorum I. 234 1.       

11 Fasc. R.S. II.k. 104 l. A fordítás Benczédi Gergelytől származik

12  Gál Kelemen: i.m. II.k. 527 l.; VÖ. Robert Wallace: i.m. III.k. 314 l.; Szabó Míklós
• Tönk Sándor: Lm. 2649; Frank Ádámról Isd. Róbert Wallace: i.m. III.k. 102-103 l.; Herepei János: Lm. 315-3181.

13  Robert Wallace: i.m. III.k.. 65 l.

14  Szabó Miklós - Tönk Sándor: Lm. 1211              

15   Fasc.R.S. 1.2731.; Fasc.R.S. II. 86 1.

16 "Collaborator Saxonicae nationis peste correptus moritur. Clarissimus atque doc-tissimus juvenis Jobannes Enyedi s.m. (scbolae maioris?). Lector ordinarios nec non p.t. (pro tempore) scbolae Sanctopater". Fasc.R.S. II. 178 1.; VÖ. Herepei János: i.m. 341 L; Gál Kelemen: i.m, II. 527 1; Szabó Miklós - Tönk Sándor: Lm. 1316

17  Régi magyar költők tára. Budapest 1959-1991. L 531-532 l.

18  VÖ. Aranyosrákosi Székely Sándor: Az unitária vallás történetei Erdélyben. Kolozs­vár, 1839.140-141 l.; Robert Wallace: i.m. III. 222-223 L; Szabó Miklós - Tonk Sándor: i.m. 248; Fasc. R.S. II. 194.262.395 1.

19  Az unitáriusoknak Lengyelországból való kiűzetésekor 1660-ban jöhetett be Er­délybe

20  Aranyosrákosi Székely Sándor: Lm. 178.209 l. L. még: Gál Kelemen: Lm. II. 538 l.; KerMagv. 98.évf. 1991, 42-48  1.

21  Gál Kelemen: i.m. II. 466 l.; Aranyosrákosi Székely Sándor i.m.   177.180 l.

22 Uo. II. 470  l.; uo. 174-175 1.

23 Uo.II.542 l.;Uo. 1791.

 

 

 

 

Megjelent a Keresztény Magvető 1994 / 2  száma 97-105 oldalain.