Dr. DONALD SZ. HARRINGTON

A   JELLEM   ÁLTALI   ÜDVÖZÜLÉS

Az üdvözülésnek a legtöbb hagyományos keresztény ember számára különleges jelentése van. Ez annak a bizonyosságában áll, hogy mivel Jézus Krisztus életét adta a kereszten azért, hogy Ádám eredendő bűnétől, amellyel minden embert megrontott, minket megváltson, mi ezt az áldo­zatot elfogadva, biztosítékot nyertünk arra, hogy halálunk után bejussunk a mennyországba. Természetes a remény, hogy a jó keresztényeket Jézus tanításai befolyásolják és annak alapján jó életet fognak élni a földön. De üdvözülésük csak a túlvilágon valósul meg, és azt a hivő emberek Jézus Krisztustól kapják.

Nekünk unitáriusoknak azonban az üdvözülés mindig evilági foga­lom volt. Vagy ebben a világban üdvözülünk vagy sehol. Bármi vár minket bármilyen világban, amely a jövőben van, minden attól függ, hogy életünket ezen a földön miképpen éltük. Más szóval, nekünk embereknek meg kell érdemelnünk az üdvösséget. Ez nem alábecsülése Jézus élete és tanítása nagyszerűségének és jelentőségének.  ő mintakép az üdvösség­hez, de nem mint közvetítő, hogy Istennek Ádám és Éva engedetlensége miatti haragját megszüntesse. James Freeman Clarke a mi üdvözülésünket jellem általi üdvözülésnek nevezi.

Jézus és Pál apostol meghatározták, hogy ez a következőket jelenti:
szeretni Istent egész lényünkkel, és szeretni feleberátainkat úgy mint  önmagunkat, irgalmasságot és megbocsátást gyakorolni, engedelmesked­ni a tízparancsolatnak, megosztani javainkat felebarátainkkal, gyakorolni az önfegyelmet és felelősségteljes életet élni önmagunkért és közösségün­kért.                                                     

Horace Mann, unitárius nevelő és kongresszusi képviselő, aki az amerikai nyilvános iskolarendszert megalapította, mondotta, hogy ha jellemes személyekké akarunk válni, "szégyellnünk kell magunkat, hogy anélkül kell meghalnunk, hogy az emberiesség győzelméért nem tettünk meg mindent". A jellemes férfi vagy nő nem csupán magáért, hanem másokért is él. Ralp Waldo Emerson kimutatta, hogy a jóság jutalma nem a túlvilágon vagy a mennyben van. Ezt mondotta: "A jó cselekedet jutalma abban áll, hogy azt megcselekedtük". Az emberek közti viszonylatban az emberiesség jutalma automatikus. 

Hogy mi az üdvösség, azt Jézust leszámítva, aki azt mondotta: "gyümölcseikről ismerik meg őket", a leginkább unitáriusnak nevezhető apostol, Jakab juttatta kifejezésre, aki a hit általi üdvözülést a jellem vagy jócselekedetek általi üdvözüléssel állította szembe, különösen a levél 2. fejezetében. Tudnunk kell azt, hogy amikor ez a levél íródott, az egyedüli Biblia, amivel az őskeresztények rendelkeztek, a zsidó Biblia volt. Minden valószínűség szerint a levél a korai zsidókereszténység terméke és zsidó forrásokra támaszkodik. Szerzőjének Jakab apostolt tartják, aki egy későb­bi hagyomány szerint "a mi Urunk Jézus testvére volt". Ez az utalás nagyon fontos, mert bárki is legyen a tulajdonképpeni szerző, nyilvánvalóan nagy jelentősége van annak, amit Jézus saját testvére tanított.

Jakab apostol a 2, 14-18 versekben ezt mondja: "Mi haszna,  atyánk-fiai, ha valaki azt mondja, hogy neki van hite, cselekedetei azonban nincsenek. Vajon megtarthatja-e őt a hit? Ha, atyánkfiai, férfiak vagy nők, ruhátlanok és nincs meg a mindennapi kenyerük, és közületek valaki azt mondja nekik: menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól. de nem adjátok meg nekik, amire testüknek szüksége van: mi hasznát látnák ők annak? Ugyanígy, a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában." Az apostol álláspontját így összegzi: "Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember és nem csupán hitből."

 

Üdvözülés társadalmi rendszerek áltat

 

Olyan korban élünk, amikor sokan a társadalmi rendszer megjaví­tásában keresik az üdvözülést. Reinhold Niebuhr, teológus és erkölcstan tanító Erkölcsös ember, erkölcstelen társadalom c. könyvében kifejti., hogy milyen nehéz az embernek erkölcsösnek tennie egy lényegében erkölcstelen társadalmi rendszerben, amely az önérdekre épül. Ezt mond­ja: "Megpróbáltuk a politikai demokráciát, a szocialista demokráciát, a fasizmust és a kommunizmust, és sehová sem jutottunk".

A jellem általi üdvözülés tételét fejtette ki néhány évvel ezelőtt a világhírű mérnök és humanista, Arthur Morgan, aki az Antioch főiskola, elnöke volt, és akit 60 évvel ezelőtt meglátogattam. Ez a rendkívüli géniusz tervezte meg és irányította a Texas állambeli Tennessey völgy vízzel való ellátását Franklin Roosevelt elnök megbízásából. Ez az óriási méretű vállalkozás az ő vezetésével teljesen egyedülálló jelentőségű mér­nöki teljesítmény volt.

Arthur Morgan 1930-ban eljött Erdélybe, hogy meglátogassa Balázs Ferencet Mészkőn, mert fő érdeklődése a falufejlesztés és a falu kulturális gazdagítása volt.

A hosszú út c. kis könyvében Morgan leírta a több milliárd dollárt kitevő Tennessey völgyi mérnöki munka levezetésével kapcsolatos tapasz­talatait. Ennek az emberi és szociális vonatkozású óriási méretű mérnöki munkának a folyamán mind nagyobb mértékben arról győződött meg, hogy a jobb emberi élet és társadalom alapfeltétele az emberi jellem.

Az emberi jellemet a mérnökök nagy problémáihoz hasonlította, akik óriási méretű függőhidakat építenek, mint San Franciscoban az Aranykapu és a Vevvezano híd, mely keresztezi a New-York-i kikötőt.

Morgan kifejtette, hogy a hidak megfelelő megépítése több ténye­zőtől függ. Ezek a következők: az építés pénzügyi biztosítása, a mérnöki terv megfelelő volta, minél megfelelőbb a tervezet, annál több pénzt és anyagot lehet az építés közben megtakarítani és végül a rendelkezésre álló anyag minősége. Ha a rendelkezésre álló acélnak nagyon alacsony a rugalmassága, húzóereje és egyenlőtlen vagy bizonytalan a minősége, elérünk egy pontot, ahonnan tovább nem haladhatunk. Utalva az elmon­dottakra, Morgan így folytatja: "A személyes jellem egy társadalmi rendben hasonlatos a hídépítéshez használt acél minőségéhez. Ha a személyes jellem alacsony színvonalú, akkor eljön az idő, amikor a társadalmi terve­zés megjavítása, a közvagyon bármilyen méretű felhasználása egy jó tár­sadalmi rendet megteremteni nem képes. Elérkezik egy pont, amikor a nehézségek már többé nem áthidalhatók.

"Az én véleményem szerint - írta Morgan 2936-ban - az élet Ameri­kában ehhez a ponthoz közeledik. Az elkövetkező évek nagy szüksége az emberi jellem megteremtése, a célok és cselekedetek meghatározása, az önfegyelem erősítése, a testvéri szellem kiegyensúlyozottá tevése a nehéz­ségek elhordozására, a türelem gyakorlása, az általános jó érdekében való cselekvés munkálása, a bátorság, az emberi megértés, az egymás iránti ragaszkodás és szeretet növelése."

Fejtegetéseit ezzel a megállapítással zárja: "A jellem építése körüli hosszú út végül bizonyítani fogja a jó társadalmi rendhez vezető út helyes voltát".

Arra a kérdésre, hogy meggyőződése szerint, van-e komoly esélyünk a jó emberi jövő elérésére, Morgan ezt felelte: "Ha egy jobb jövő esélye az emberiség számára egy a tízhez, ez azt jelenti, hogy nem tettem meg mindent, amit egy jó jövőért megtehettem volna. De egész életemet és energiámat arra szeretném szentelni, hogy a legmegfelelőbb életet éljem. Nem akarom erőmet oktalanul elpazarolni. A mának nagy hiányossága abban áll, hogy az értelmileg szabad emberek nem felelős módon gondol­koznak. Vannak, akik szabadon gondolkoznak, de nemtörődömséggel vagy lustán élnek. Másoknak a hite túlságosan korlátolt, akik minden erejüket arra összpontosítják, hogy felfogásuknak minden áron kifejezést adjanak (mint a fasizmusban vagy kommunizmusban). Kizárólag a szabad­ság és a mély meggyőződés egybehangolásában van kilátás a jobb emberi életre.

A civilizáció gyökerei elsődlegesen ezek: jóakarat, felebaráti maga­tartás, becsületes küzdelem, bátorság, türelem, nyitottság. Egy nép, amely ezekben az elemi tulajdonságokban gazdag, egy nagyszerű civilizációt fog megteremteni, magas fokú művészettel, tudománnyal, iparral, kormány­zással. Ha ezek az elemi erők elhalványulnak, akkor - bármilyen nagy is legyen a vagyon, bármilyen ragyogó a tudás, bármilyen fejlett a kultúra -ez a civilizáció összeomlik.

Az üdvözülés a jellem által személyes és közösségi tekintetben
egyaránt megy végbe.                                                                                           

Hol teremtődnek meg a legnagyobb mértékben az ilyen jellemben! vonások? Családokban, ahol van szeretet, bensőséges, kölcsönös kapcso­lat; iskolákban hivatásos tanítókkal, egyházközségekben és kis közössé­gekben, amilyenek pl. Erdély falvai. Itt az egyének első kézből tapasztalják meg az élet minden vonatkozását és gyakorolják az egymáson való segí­tést. A gyermekek olyannak látják az életet, amilyen az a valóságban. Növekednek erőben és függetlenségben, a testvériség közösségi szellemé­ben. Gondoskodik róluk a közösség és ők is megtanulnak a közösségért cselekedni. A falu a szó legnemesebb értelmében az emberi jellem kiala­kításának legjobb biztosítéka.

Falvaink azonban fokozatosan üressé válnak. A családok törekvése arra irányul, hogy gyermekeik a falutól megszabaduljanak. De ez a meg­szabadulás mit jelent? Belekerülnek a város forgatagába és bűneibe, Ezen változtatni kell. Új magatartásra van szükség, egységes összefogásra a falusi kultúra ápolása érdekében. Kevés áldozattal a falusi otthonokat is kényelmesebbé lehetne tenni. A téli hónapokban intenzív tanulást kell lehetővé tenni. Talán a legnagyobb erdélyi hozzájárulás lenne megújítani a kis falusi közösségeket, hogy azok az emberi jellem minél teljesebb kiteljesedésének példái legyenek.

Ha a mi üdvösségünk az emberi jellemtől függ, támogatnunk kell azokat a helyeket, ahol a jellem épül. A lehetőség vár minket, közös erőfeszítésre, Isten és a történelem vár a mi válaszunkra. Egyedül a jellem általi üdvözülés fogadható el alaptételként. Ez az unitárius teológia sark­pontja és ugyanakkor a lényegbeli különbözőség az ortodox keresz­ténységtől.

 

 

 

Megjelent a Keresztény Magvető 1995 / 2 száma 108-111. oldalain.