Paget János /1808. - 1892. április 10./

Angliában született, Ősei a 13. században költöztek Franciaor­szágból Angliába. Atyja János földbirtokos, anyja Hunt Anna volt.

Yorkban tanult. Osztálytársa volt Martineau Jakab. Orvosi egyetemet Edinburgban végzett, de nem folytatott orvosi gyakorlatot. Tanulmányai bevégzése után Párizsban és Olaszországban tanulmányozta a kórházak helyzetét. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével özv. Bánffy Lászlóné Wesselényi Polixénával. Beutazta Görög, - Török és Magyarországot:

Házasságkötése után Aranyosgyéresen telepedett le. Itt angol gazdasági módszerekkel mintagazdaságot létesített. Az 1846-47-es országgyűlésen kapott magyar állampolgárságot. Kriza Ildikó szerint Kossuthnak volt lelkes és személyes híve. A szabadságharcban Bem szárnysegédjeként vett részt. Az angol sajtót tájékoztatta a hazai eseményekről. A szabad­ságharc bukása után menekülnie kellett. Angliába tért vissza. Hat év múlva költözhetett vissza birtokára.

Itthon bekapcsolódott az egyházi életbe.ˇMegszervezte a teológusok londoni továbbtanulását és gyűjtött az iskolák megmentésére. A Britt és külföldi Unitárius Társaság közbenjárására küldött jelentősebb segélyt. Érdemeit az egyház, tanácsosi címmel jutalmazta.

Lelkes munkása volt az angol nyelv terjesztésének. Kétezer kötet könyvet ajándékozott a kolozsvári Angol Társalgó Körnek. Egyik alapítója volt az Erdélyi Lovas Egyletnek. Társulást szervezett tenyészállatok behozatalára. Alapító, majd rendes tagja volt az Erdélyi Gazdasági Egy­letnek.

Élénk társadalmi életet élt. Többek között egyik résztvevője volt Ujfavi Sándor vadászatainak. Elnyerte a Francia becsületrendet. József császár a II. o. vaskorona-renddel tüntette ki.

Megírta Magyarország és Erdély történetét. A munkáján keresztül is­merhette meg Anglia Magyarországot. Naplót is vezetett.

Kéziratait a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattara őrzi.

Életét Aranyosgyéresen fejezte be. Temetésén beszédet Ferencz József püspök mondott. Kolozsvárt levő sírjánál Péterfi Dénes szolgált.

Fölhasznált irodalom:

Kovács János: "Paget János Esq életirata." Ker. Magvető. 1893.

Horváth Jenő: "Paget János." Erdélyi Irodalmi Szemle. 1929.

Jékely Zoltán: "La singora Ungerese. Wesselényi Polixenia vatikáni látogatásai 1835-ben." Vigilia. 1981.

Kriza Ildikó: "Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok." 1982.