Útravaló

 

Összeállította:  Szent-Iványi Sándor, lelkész

 

Budapest, 1940

 

Szünidőre távozó unitáriusok számára készült ez a kis gyűjtemény. Kevés az unitárius templom; aki tehát híveink közül kimozdul otthonából, számítania kell a valószínűséggel, hogy saját hitfelfogásának megfelelő templomra nem talál, amíg csak haza nem tér. Azért adtuk ennek a gyűjteménynek az „Útravaló” nevet: vigyék magukkal híveink utazásukra, nyaralásukra, s olvasgassák, használják lelki épülésükre.

 

E gyűjteményt főképp azok használhatják sikerrel, akik nem felejtik otthon Bibliájukat. Gondolnunk kellett azonban azokra is, akiknek nem áll majd rendelkezésére Biblia e gyűjtemény használatakor. Ezért néhány fontosabb bibliai helyet szóról szóra kiírtunk. A feledékenyek tehát, vagy akiknek nem telik még egy Biblia megvételére sem, - szintén haszonnal forgathatják e gyűjteményt. Aki azonban magával viheti Bibliáját, feltétlenül tegye meg, mert az elmélkedés egyes állomásai, csak akkor vállnak a megérkezés, megpihenés és felüdülés forrásaivá, ha a szóról szóra ki nem írt, de a szokásos rövidítésekkel jelzett bibliai helyeket mind felkeressük és elolvassuk.

 

Jelen gyűjtemény abban a tudatban készült, hogy az unitárius hitvallás egyes tételeinek bibliai alapja egy másik gyűjteményben (Józan Miklós: mit hisznek az unitáriusok) híveink rendelkezésére áll. Itt hát nem foglalkozunk hitvallási kérdésekkel, ehelyett a lélek életére s a vallásos és fontos, építő keresztény világnézet s a vallásos és erkölcsi fejlődés alapjaihoz vezető utat szeretnénk járhatóvá tenni.

 

Különösen nagy figyelemmel állítottam össze a hittan órájukat nélkülöző ifjaink és gyermekeink útravalóját. A felnőttek nyugodtan követhetik a gyűjteményt elejétől végig, hiszen még ha olyan helyekre bukkannának is, amelyek csak gyermekeknek szólanak, akkor is haszonnal elmélkedhetnek rajta: „Ha csak olyanokká nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen be nem mehettek az Isten országába”.

 

I.

 

 1. Emlékezz: Isten mindenütt velünk van.

 

„Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak?  Ha a mennybe hágok fel, ott vagy;  ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem.”  Zsolt. 139, 7-9.

Olvasd el még: ApCsel. 17,28;  Rom. 5,8

Mert: „Az Isten lélek és akik út imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” Jn. 4,24.

 

 

 1. Isten elvárja, hogy keressük az Ő útjait – templomon kívül is.

 

Eljő az óra, mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát …  mikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Jn. 4,21-23.

Olvasd el még:  Zsolt. 103, 13; Préd. 13,3.

 

 1. Mit vár tőlünk Isten?

 

„Megjelentette néked, óh, ember, mi légyen a jó és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresed az irgalmasságot és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” Mik. 6,8.

Olvasd el még:  Zsolt. 100.   Ézs. 6,8; Jak. 1,25-27.

 

 1. Az unitarizmust éppen az igazság keresse különbözteti meg a többi keresztény felekezettől.

 

„Mindent megpróbáljatok, ami jó azt megtartsátok.  1 Tessz. 5,21.

Olvasd el még: Péld. 2,19; Péld. 4,18; Zsolt. 1, Jn. 8, 32;

Mert: „Én (Jézus) azért születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.” Jn. 18,37.

 

 1. Az alázatosság Isten előtt – az élet törvénye.

 

„Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki pedig magát megalázza, felmagasztaltatik.” Mt. 23,12.

Olvasd el még: Zsolt. 22,3-4, Jak. 4,10.

 

 1. Ki a keresztény?

 

„Ha ti megmaradtok az én beszédemben (mondotta Jézus), bizonnyal az én tanítványaim vagytok.” Jn. 8,31.

Olvadd még: Jn. 8,32; Jn. 10, 27; Jak. 1,19-27.

 

 1. Ne csak szájjal légy keresztény.

 

„Nem mindenki, aki ezt mondja: Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Mt. 7,21.

Olvasd még: 2 Tim. 1,8-9; Mt. 7,17-19; Mt. 5,16; Mt. 10, 32-33.

 

 1. Légy hálás, hogy unitárius lehetsz.

 

„Boldog szemek, amelyek látják azokat, amelyeket ti láttok. Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták és hallani, amiket hallotok, de nem hallották.” Lk. 10,23-24.

            A letűnt századok alatt tényleg hány próféta és király, tudós és hívő kívánta a lelkiismereti szabadság és az egy Isten imádásának eljövetelét!  Hányan haltak vértanú halált is érette! Te pedig ma fáradtság és áldozat nélkül tagja lehetsz annak az unitárius egyháznak, mely ezeket készen nyújtja az őt követőknek.

 

 1. Életünk célja a tökéletesedés.

 

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Mt. 5,48.

Olvasd még: Zsolt. 37,37.  Péld. 1,10.

 

 1. Ha Jézust követjük, életünk célját megvalósíthatjuk.

 

Valakik pedig befogadták őt (Jézust), hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.” Jn. 1,12.  Jn. 3,15.  Jn. 17,3.  Eff. 5,8-9.

 

 1. Jézus követéséért áldozatokat is kell hozni!

 

„Ha valaki jőni akar énutánam, vegye fel az ő keresztjét és úgy kövessen engem.”  Mt. 16,24.

Olvasd még:  Mt. 16,25-26;  Mt. 10,34-37. Zsolt. 126.

 

 

II.

 

 1. A szabadságot, szünidőt élvezd.

 

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.  stb.  Préd. 3,1-8.  Péld. 15,3.  Filippi 4,4-5.

 

 1. De ha teheted, látogasd az unitárius istentiszteleteket.

 

„Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk az Úr házába.” Zsolt 122, 1.

 

 1. S főképpen: ne feledkezz meg lelked templomának építéséről.

 

„Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek,  és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek Istenéi.” 1 Kor. 6,19-20.

 

 1. Vigyázz gondolataidra.

 

Ki amit gondol az ő szívében, olyan az.” Péld. 23,7.

Olvasd még: Péld. 15,11.

 

 1. Tartsd meg Isten törvényeit.

 

„Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a feddések.” Péld. 6,23.

 

 1. A törvény lelke a szeretet.

 

Annakokáért a törvény betöltése a szeretet.” Roma 13,10.

Olvasd még:  Jn. 15,12-13; 1 Jn. 3,1; 1 Kor. 13.    Péld. 4,23.

 

 1. Légy becsületes.

 

„Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál.” Péld. 12,1.

 

 1. Szerezz barátokat és tartsd meg őket.

 

„Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.  Péld. 17,17.

 

 1. Fegyelmezd magad.

 

„Mint a megromlott és kerítés nélküli város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén.” Péld. 25,28.

 

 1. Légy szorgalmas.

 

„Eredj a hangyához  te rest, nézd meg az ő útait és légy bölcs.” Péld. 6,6.

 

 1. Légy őszinte.

 

„Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat az Úrtól, a kétszínű, a minden útjában állhatatlan ember.” Jak. 1,7-8.

 

 1. Bízzál Istenben.

 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, bízzatok Istenben és bízzatok énbennem (Jézusban). Jn., 14,1

Olvasd még: Jak. 1,1-8.

 

 1. Ne aggódj a gonoszság győzelme miatt.

 

A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk.” 2 Kor. 4,17.

Olvasd még: Zsolt. 37.

 

 1. Merítsd erőt Jézus példájából.

 

„Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik.Mt. 10, 28.

Olvasd még: Filippi 2,1-14.

 

 1. Hallgass szüleid tanácsára.

 

„Hallgasd fiam a te atyádnak erkölcsi tanítását és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.” Péld. 1,8.

Olvasd még: Péld. 4,1.5-6.

 

 1. Kerüld a gonosz társaságot.

 

„Gyűlölöm a rosszak társaságát és a gonoszakkal együtt nem ülök.” Zsolt. 26,5.

 

 1. Légy kitartó a jóban.

 

„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” 1 Kor. 9,24.

Olvasd még:  Mt. 10,22.

 

 1. Légy mértékletes.

 

„A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó és valaki abba beletéved, nem bölcs.”  Péld. 20,1.

Olvasd még: Péld. 23,20.

 

 1. Ne légy gőgös.

 

A megromlás előtt kevélység jár.”  Péld. 12,18.

Olvasd még: Lk. 14,7-11.

 

 1. Ne légy haragos.

 

„Jobb a hosszútűrő az erősnél és aki uralkodik a maga indulatján, annál, aki várost vesz be.”  Péld. 16,32.

Olvasd még: Zsolt.  37,8.

 

 

III.

 

 1. Ha szomorú vagy, olvasd ezeket:

 

Zsolt.  18,28  és  130.,  Péld 20,27,  Mt. 11,28-30.

 

 1. Ha gondod van:

 

Mt. 6,19-34.

 

 1. Ha veszélyben vagy:

 

Zsolt. 91.

 

 1. Ha kétségek gyötörnek:

 

Jn. 7,17.

 

 1. Ha magányos vagy és félsz:

 

Zsolt. 23.

 

 1. Amikor hazulról távozol:

 

Zsolt. 121.

 

 1. Ha tartalmasabb életet kívánsz:

 

Jn. 15.

 

 

Végül pedig, e gyűjtemény üzenete hozzád:

1 Mózes 31,49.  és Filippi 4,1-13.

 

Térjetek haza egészségben, Isten áldásával!

 

Tízparancsolat

 

 1. Az egyedülvaló egy igaz Istent imádd és ne imádjunk mást senkit és semmit, sem égen, sem földön.
 2. Lélekben és igazságban imádjuk az Istent.
 3. Isten nevét csak hittel vegyük ajkunkra.
 4. Az ünnepnapokat Istenhez emelt fohásszal szenteljük meg.
 5. Tiszteljük atyánkat és anyánkat.
 6. Mindenkit védjünk és óvjunk meg minden bántástól.
 7. Legyünk tiszták szívben, testben, lélekben.
 8. Óvjuk meg embertársainkat a károsodástól.
 9. Mindenben igazat mondjunk.
 10. Elégedjünk meg a magunkéval.

 

 

Szent-Iványi Sándor