INDEX


2001. május, I. évfolyam, 1. szám

BEKÖSZÖNTŐ

Kedves Hívek! Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntjük. Hírlevelünket, melyet a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériumának tájékoztatásért felelős bizottsága ad ki, elsősorban budapesti unitárius testvéreinknek szánjuk, de nem feledkezünk meg társegyházközségeinkről és a határon túli gyülekezetekről sem. Hírlevelünk ingyenes és valamennyi, a Nagy Ignác utcai gyülekezetnél fellelhető címre elküldjük. Ha valakiről mégis megfeledkeztünk volna, előre is elnézését kérjük és várjuk jelzését a lelkészi hivatal telefonszámán (311-3094), hogy ezt a hiányt pótolni tudjuk. A Hírlevél rendszertelenül, de folyamatosan megjelenő kiadvány lesz. Akkor készül, ha van mondanivalónk és hírünk, ami érdeklődésre tarthat számot.

A Hírlevél elsődleges célja, hogy közvetlen, mondhatni családias hangnemben, őszintén és nem utolsósorban gyorsan tájékoztassa a híveket az Egyházközség életében lezajlott vagy várható fontosabb eseményekről. A Presbitérium arra is fel kívánja használni ezt a fórumot, hogy nyílt párbeszédet kezdjen a hívekkel, lehetőségei szerint adjon támogatást a hívek nem feltétlenül csak egyházi jellegű gondjainak megoldásában. Ezért is kérjük és várjuk észrevételeiket, javaslataikat és ha vannak gondjaikat is osszák meg velünk.

A megújult Presbitérium ezen a kiadványon keresztül szeretné tájékoztatni a híveket munkájáról, terveiről. Sok feladatot adtunk magunknak is és sokat kaptunk Önöktől is, a március 11-i csoportos beszélgetésen és március 18-i közgyűlésen. A Hírlevél nem kíván teológiai kérdésekkel foglalkozni, ezt a feladatot ellátja az Unitárius Élet. Ugyanakkor foglalkozni kívánunk hagyományaink minél szélesebb körű megismertetésével a megőrzés szándékával.

A Hírlevelet egy megszólításnak is tekintjük, melyre választ kérünk Önöktől. A Hírlevél egyes számaiban ezért kérdezni is szeretnénk, hogy megismerjük Önt, családját, munkáját és azt, hogy hogyan tudnánk közös találkozásaink számát gyarapítani a XXI. század rohanásában. Azt szokták mondani, hogy a puding próbája az, hogy megeszik. Az újságé pedig az, hogy elolvassák. Reméljük, hogy Ön is így tesz és támogatja észrevételeivel, közreműködésével annak további megjelenését. Előre is köszönjük bizalmukat és támogatásukat. A presbitérium Tájékoztatási és Közkapcsolati Bizottsága.

Egyházközségünk március 18-án sikeres Közgyűlést tartott. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – Egyházközségünk 2001. március 18-án megtartotta ezévi rendes közgyűlését Nagy Ignác utcai templomunkban. A közgyűlésen az elmúlt évtizedek hasonló eseményeit messze felülmúló részvétellel tisztelték meg egyházközségünk tagjai, amiért elsősorban őket és a közgyűlést előkészítő bizottságot illeti elimerés. Összesen 170 szavazati joggal rendelkező hívünk elfogadta Kászoni József 2000. évre vonatkozó lelkészi jelentését, illetve a 2000. évi zárszámadást. Ezt követően hosszas ügyrendi vita következett Egyházunk alaptörvényének értelmezéséről és arról, hogy szükséges-e, illetve lehetséges-e új tisztségviselőket választani, valamint arról, hogy szabályszerűen történt-e a közgyűlés összehívása.

A vitát megelőzően a főgondnok úr kifejezett “utasítására” felolvasásra került Mikó István főgondnok úr 2001. március 13-i levele, amelyben megállapította, hogy a közgyűlés “törvénytelen” és annak határozatai érvénytelenek. A közgyűlés ezen időszakában dr. Beke Ildikó leköszönő gondnok bejelentette, hogy válaszott megbízatása 2000. december 31-én lejárt. dr. Mikó Gergely leköszönő gondnok bejelentette, hogy minden az Egyházban és az Egyházközségünkben viselt tisztségéről a közgyűlés napjával lemond.

A közgyűlés érvényességét támogató felszólalások emlékeztettek a megjelentek meghatóan magas számára, valamint a lelkiismeretes és körültekintő előkészítő munkára. dr. Lőrincz Ernő jogi szempontból is arra az álláspontra jutott, hogy a közgyűlés összehívása mindent egybevetve szabályosan történt és nincs jogi akadálya a napirenden lévő kérdésekben érvényes határozatok meghozatalának.

A vitát követően következett a tisztségviselők választása. A 150 érvényes szavazat összeszámlálása után a következő eredményt hirdette ki a szavazatszámláló bizottság nevében Léta Rozália testvérünk (a nevek mellett a szavazatok száma, melyek alapján az aláhúzással jelölt személyek kerültek megválasztásra):

Gondnok: dr. Bardócz-Tódor András 87
                dr. Beke Ildikó 52
                Kríza Dániel 13

Jegyző: Kaveczkiné dr. Farkas Katalin 129

Presbiter:

Muszka Ibolya

123

dr. Bardócz-Tódor András

103

dr. Beke Ildikó

65

Kríza Dániel

116

Zoltán Csaba

134

Vernes Kinga

95

Aradi Ferencné (Márti)

73

Vernes István

86

Bencze Margit

86

dr. Vajda László

100

dr. Barabássy Sándor

116

Schmidt Dániel

89

Schmidt Jánosné (Piroska)

91

Sipos Emőke Villő

109

Sass Márton Tamás

76

dr. Zoltán Zoltán

93

dr. Pásztorné Filep Ágnes

58

Tar Domokos Géza

70

Schmidt Gábor

91

A Presbitériumnak fentieken túlmenően hivatalból szavazati joggal tagja még Kászoni József és Rázmány Csaba lelkészek és Vadady Attila énekvezér.

A közgyűlés a megválaszott tisztségviselők ünnepélyes esküjének letételével zárult le. A leköszönő tisztségviselőknek ezúton is megköszönjük azt az áldozatos munkát, amelyet Egyházközségünk lelki és anyagi gyarapodásáért végeztek. A régi-új (hiszen kilencen korábban is tagjai voltak a keblitanácsnak) tisztségviselőknek pedig sok erőt, kitartást és erős hitet kívánunk, Isten áldását kérve közös terveink minél teljesebb megvalósításához.

A jóval délután 3 óra után véget érő közgyűlésen mindvégig kitartó több mint száz testvérünk a templombejáratnál őszinte és erőt adó kézszorítással, gratuláló szavakkal köszöntötte választott tisztségviselőit.

Megtartotta alakuló ülését az új Presbitérium. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – Bár a közgyűlést követő héten már találkoztak az új összetételű Presbitérium tagjai, az első hivatalos ülésre április 18-án este 6-kor került sor. Tekintettel arra, hogy a napirenden sok és alapos mérlegelést kívánó kérdés szerepelt, két és fél óra munka után egy héttel később folytatódott az ülés. Az első ülésen a 26 meghívottból 16-an, míg a folytatáson 15-en vettek részt.

A Hírlevél rendszeresen tájékoztatást fog adni a Presbitérium üléseiről, főbb döntéseiről, javaslatairól. Az április 18-i ülésre a közgyűlésen megválasztott személyeken és a lelkészeken kívül meghívást kapott az a nyolc presbiter, akiket Egyházközségünk korábbi közgyűléseken 2001 vagy 2002. december 31-ig választott meg presbiternek. Név szerint: Brock Vilmos, Csíki Sándor, Fülöp Józsefné (Júlia), Gergely Felicián, Dr. Kis Józsefné, Dr. Nyíredy Szabolcs, Orbán Balázs, Pálffy László.

A Presbitérium értelemszerűen főként szervezési és munkamegosztási kérdésekkel foglalkozott. Mindenek előtt felhatalmazást adott a Presbitérium meghatározott tagjainak az Egyházközség bankszámlája feletti rendelkezésre, melyet aláírás céljából másnap továbbítottunk a főgondnoki hivatalba. Lapzártáig a MUE részéről nem történt intézkedés, így a Nagy Ignác utcai gyülekezet még mindig nem tud hozzáférni a bankszámlájához, hanem a perselypénzből fizeti a különféle számlákat.

A Presbitérium egyhangú támogatásával jóváhagyta a Mikó István főgondnok úrnak írott levelet, melyben ismertette a testület álláspontját a közgyűlés szabályszerűségéről, megerősítette, hogy a Presbitérium támogatja Kászoni József lelkészt és a maga részéről a jövőben a békés egyházépítő munkára összpontosítja minden szellemi és anyagi erejét.

A Presbitérium szükségesnek tartotta, hogy a testületnek legyen saját működési rendje, ügyrendje. Az ügyrend tervezetének elkészítésével Zoltán Csabát bízták meg, aki az ülés folytatására már el is készítette a 14 oldalas dokumentumot, melyet következő ülésén véglegesít a Presbitérium.

A Presbitérium hatékonyabb működése érdekében Zoltán Csaba javaslatot terjesztett elő szakbizottságok létrehozására. A Presbitérium az alábbi öt fős állandó szakbizottságokat hozta létre és kijelölte azokat a presbitereket (zárójelben közöljük a neveket), akiknek feladata az adott szakbizottság első ülésének összehívása a következő presbitériumi ülés időpontjáig:

  • Gazdasági és Jogi Bizottság (Zoltán Csaba)
  • Egyházépítési és Ifjúsági Bizottság (Kríza Dániel)
  • Valláserkölcsi és Hitéleti Bizottság (Schmidt Piroska)
  • Tájékoztatási és Közkapcsolati Bizottság (Schmidt Gábor)
  • Kultúrális és Rendezvényszervező Bizottság (Vadady Attila)

Kríza Dániel javaslatára a Presbitérium határozott a Szenior Bizottság létrehozásáról, melyet Bencze Margit szervez meg. Ennek a bizottságnak a célja az idős hívek számára fórumot biztosítani.

A Presbitérium egyet értett és rendkívül kívánatosnak tartotta, hogy a bizottságok munkájába az abban résztvevő presbiterek vonjanak be az adott szakterületen jártas vagy a szervezésben aktívan közreműködő híveket is, akik ugyan nem tagjai a Presbitériumnak, de akik munkájára, tanácsaira nagy szükségünk van. Példaként említjük, hogy pillanatnyilag a Presbitériumnak nincs jogi végzettségű tagja dr. Mikó Gergely sajnálatos és hirtelen távozásával. E helyről is kérjük és hívjuk a jogi végzettségű híveket, köztük dr. Mikó Gergelyt is, hogy vállaljanak részvételt a Jogi és Gazdasági Bizottság munkájában.

A bizottságok feladatkörét nevük csak részben tükrözik, illetve bizonyos magyarázatokra van szükség, melyre terjedelmi okokból későbbi számainkban térünk vissza. A Presbitérium fentieken túlmenően döntött nagy értékú adomány elfogadásáról és nem járult hozzá, hogy gyülekezeti termünket egy spiritualista gyülekezet részére bérbe adja.

Húsvéti locsolóbál Pestszentlőrincen. BUDAPEST, Pestszentlőrinci Templom – Szász Adrienn lelkésznő kezdeményezésére és meghívására mintegy hatvanan, köztük többségében a legfiatalabb korosztályhoz tartozók, utóhúsvéti locsolóbálon ismerkedhettek erdélyi népdalokkal és néptáncokkal a Pestszentlőrinci Templom Gyülekezeti Termében. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy a Jakab Jenő bácsi idejében született és mára hagyománnyá vált tortaárverés 27.000,- forinton lett “leütve”. Öröm volt látni, hogy az esemény nemcsak a környék unitárius fiatalságát vonzotta, hanem Budapest távolabbi részeiről is érkeztek vendégek, köszönhetően annak, hogy a testvérgyülekezetek lelkészei is meghirdették a rendezvényt.

Befejeződött a homlokzatfelújítás a Nagy Ignác utcai épületen. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – Befejeződött a külső homlokzat felújítása a Nagy Ignác utcai templom épületén. 2001. április végén lebontották az állványzatot és templom épületünk a külső falakon lévő portól, koromtól megtisztítva várja már a látogatókat. Szemet gyönyörködtető és a Millenium évéhez méltó, megújult homlokzat fogadja a látogatót. A bejáratnál pedig szép új járólapok teszik kellemesebbé a vendégek érkezését. A felújítás költségeit a Magyar Köztársaság Kormánya viselte, melyet a falon elhelyezett emléktábla hirdet.

Felejthetetlen Cincinnati kórus élmény. BUDAPEST, Nagy Ignác utcai Templom – 2001. május 3-án este fél nyolckor nagysikerű hangversenyt adott a negyven tagú Szent János Unitárius-Univerzalista Templom Kórusa. Az egyesült államokbeli Cicinnati-ból (Ohio Állam) érkezett kórust Dr. Catherine Roma karnagy vezette. A több mint száz hallgató afro-amerikai spirituálék, kortárs és klasszikus művek mellett Kodály, Bartók és Bárdos műveket is előadott, zongorakíséret mellett. A mindvégig felemelő zenei élményt nyújtó előadás csúcspontját Kodály Zoltán Esti dal című alkotásának előadása jelentette, melyet viharos és hosszantartó tapssal jutalmazott a hálás és kitartó közönség.

A kórus Erdélyből érkezett, ahol többek között hangversenyt adtak két testvérgyülekezetüknél, Nyárádszentlászlón és Nyárádszentmártonban. Meghatottan szóltak erdélyi testvéreinkkel lezajlott találkozásaikról, ott szerzett élményeikről. A kórus Budapestről Prágába utazott, ahol az ottani unitárius közösség számára is tartanak előadást. A hallgatóság közül sokan a Cincinnati kórus tagjaitól hallottunk először a két nyárádmenti gyülekezetről.

A hangverseny előtt hat órától állófogadáson volt lehetőségünk személyes beszélgetésekre, melyhez a gyülekezeti teremben Katona Zsombori Mária festőművész remek, erdélyi tájképeket, csendéleteket ábrázoló festményei adtak kellemes hátteret. Amerikai vendégeink körében is nagy sikert arattak a képek, melyek – már amelyik nem kelt még el – június 10-ig megtekinthetőek és részben megvásárolhatóak a gyülekezeti teremben. A fogadáson Egyházközségünk mintegy húsz angolul is jól beszélő tagja vett részt, így lehetőségünk volt elmondani és meghallgatni, hogyan élünk mi magyarországi és ők amerikai unitáriusok.

Egymás közötti beszélgetésekben többen feltettük a kérdést: Miért nincs a magyarországi unitáriusoknak kórusa? Ilyen gazdag erdélyi hagyományokkal és a zenepedagógia terén világszerte elismert Kodály-módszerrel a hátunk mögött különösen jogos felvetni ezt a kérdést. Ha olvasóink közül valaki érez erőt, bátorságot, hogy megalapítsa az egyházközség kórusát, kérjük jelentkezzen. A Presbitérium, lelkészünk és valamennyiünk támogatására számíthat ebben a munkában.

Püspökszentelő Zsinat június 10-én. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – A Magyar Unitárius Egyház püspökszentelő Zsinatát 2001. június 10-én vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel tartja a budapesti Nagy Ignác utcai templomunkban, melyre ezúton is nagy szeretettel hívjuk és várjuk unitárius testvéreinket. A Zsinatra meghívást kaptak az edélyi testvéregyház vezetői, valamint a magyarországi politikai élet vezető képviselői.

Televíziós istentisztelet május 20-án a Nagy Ignác utcai templomban. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – A Duna Televízió 2001. május 20-án vasárnap a 11 órakor a Nagy Ignác utcai templomban tartandó istentiszteletről felvételt készít, mely május 27-én kerül adásba a Duna TV műsorában.

Hozza magával unitárius testvérét az istentiszteletre. Úgy gondoljuk, hogy valamennyiünk közös vágya, hogy minél többen legyünk együtt vasárnapi istentiszteleteinken. Bár a nem ünnepnapnak számító átlagos hétvégéken mostanában 60 fő körül van a részvétel, ami az elmúlt évekhez képest nagy előrelépés és amely Kászoni József közösségépítő munkáját dícséri. Mindazonáltal van még sok üres hely a padsorokban, ahol örömmel látnánk Önt is, a templomban és az istentiszteletet követő, immár hagyományos baráti beszélgetésen egy csésze tea vagy kávé társaságában.

Tudjuk, hogy a templomlátogatás nemcsak szándék kérdése. Lehet akadály a távolság vagy az idős kor, a rossz és kiszámíthatatlan közlekedés. Hisszük, hogy ez nem lehet akadály. Javasoljuk és kérjük, hogy azok a testvéreink, akik gépkocsival jönnek az istentiszteletre, ajánlják fel a körzetükben élő idősebb vagy mozgásban korlátozott hívek számára, a templomba és onnan vissza lakóhelyükre történő szállítást. Példaként szolgálva Zoltán Csaba presbiter felajánlja, hogy Óbudáról, illetve a II. kerület belbudai részéről vagy az I. kerületből szívesen szállít híveket. Időpontegyeztetés céljából hívható a 06-30-9714-780-as telefonszámon. Várjuk gépkocsival rendelkező híveink hasonló felajánlásait.

A Budapesti Unitárius Ifjúsági Egylet. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – Sípos Emőke Villő a Presbitérium ülésén beszámolt arról, hogy az Ifjúsági Egylet pénzügyi gondokkal küszködik és a Presbitérium segítségét kérte. Dr. Bardócz-Tódor András gondnokunk javasolta, hogy az Egylet anyagi lehetőségeinek bővítéséhez vegye igénybe a civil, ifjúsági és egyházi szervezetek számára kíírt pályázatokban rejlő lehetőségeket. Sípos Emőke Villő megköszönte a javaslatot, de jelenleg az Egylet jogi státusza még nem rendeződött, így pályázni sem tud saját nevében.

Zoltán Csaba presbiter javaslatáraz 2001. április 29-i istentisztelet alkalmából Kászoni József lelkész a szószékről hirdetve kérte a jelenlévőket, hogy az Ifjúsági Egylet javára is adakozzanak a hívek. Az erre a célra külön elhelyezett perselyben közel 8.000,-forint gyűlt össze, amit ifjúságunk ezúton is hálásan megköszön és amely összeg egy időre megoldja a szervezési költségek fedezésének napi gondjait.

Adja meg címét. A Presbitérium rendkívül fontosnak tartja, hogy végre az Egyházközség tagjairól pontos, naprakész és teljeskörű elérhetőségi lista álljon rendelkezésre, hiszen ha nem tudjuk a hívek címét, nem fogják megtalálni hirdetéseink, meghívóink és Hírlevelünk sem. Ezért arra kérjük, hogy a mellékelt címbejelentő lapot szíveskedjen kitölteni és részünkre mielőbb visszajuttatni (Budapesti Unitárius Egyházközség, 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.). A mellékelt címbejelentő azért is aktuális, mert az utóbbi időben olyan kommunikációs technikák terjedtek el, mint az elektronikus levél (e-mail) vagy a mobiltelefon. Ha ezeket az elérhetőségeit is megadja, gyorsabban és ami szintén fontos kisebb költséggel jut el Önhöz az információ. Ezért akinek csak tehetjük, elektronikus postán szeretnénk elküldeni a HÍRLEVÉL további számait.

FELHÍVÁS - Találjuk meg unitárius testvéreinket! Amennyiben tudomása van olyan unitárius testvérünkről, aki akár vidéken is él, de valamilyen családi okból a Nagy Ignác utcai templomhoz kötődik vagy nemrég települt át Erdélyből és még nem vette fel velünk a kapcsolatot, kérjük, hogy segítsen nekünk megtalálni őket. Minden unitárius testvérünkre szükség van.

Vegyen részt a Hírlevél szerkesztésében. Őszintén hisszük, hogy Hírlevelünk igazán akkor lesz mindannyiunk közös kincse, ha annak szerkesztésében minél többen részt veszünk. Ezért azzal a kéréssel és biztatással fordulunk az olvasókhoz, hogy ha valamennyiünk érdeklődésére számot tartó hírrel tudnak szolgálni, akkor írjanak a Szerkesztőség címére. Különösen fontosnak tartanánk, ha Hírlevelünkben az erdélyi unitáriusok életében zajló fontosabb eseményekről is hírt adhatnánk, ezért a határon túli híreknek sem szabunk határt.

SAJTÓFIGYELŐ

Magyarország – Az elmúlt időszakban több nagy példányszámban negjelent írás foglalkozott közvetlenül vagy közvetve egyházunkkal. A teljesség igénye nélkül ezek közül külön kiemeljük Rázmány Csaba püspök úr Magyar Nemzetnek adott interjúját (Magyar Nemzet, 2001. március 3.), a Népszabadság magyar lelkésznőkkel foglalkozó írását, melyben Szent-Iványi Ilona nyilatkozik (Népszabadság, 2001. március 10.), valamint a HVG Hol a határ? címmel megjelent cikkét (HVG, 2001. április 21.). Ez utóbbival kapcsolatban több testvérünk jelezte, hogy a lapban megjelent fényképek és az azokhoz fűzött megjegyzések meglehetősen szerencsétlenek és azok összefüggésbe hozása a magyar unitárizmussal enyhén szólva sértő. Egyházközségünk egyeztetett az ügyben Rázmány püspök úrral, aki olvasói levelet küldött a szerkesztőségnek a cikkel kapcsolatos észrevételeinkről.

A fenti és néhány apróbb hiányossága, pontatlansága ellenére összességében azért tartalmilag jónak tekinthető az írás, amely a magyar unitarizmus legfontosabb értékeit, köztük a Tordai országgyűlés vallásszabadsággal kapcsolatos törvényét, pontosan ismerteti. Arra kérjük a híveket, hogy ha nagy példányszámban megjelenő hazai vagy külföldi újságban az unitárius vallással kapcsolatos írást találnak, jelezzék azt a Hírlevél szerkesztőinek, és ha lehet küldjenek egy másolatot az írásról a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalba, annak érdekében, hogy e helyen beszámolhassunk róla. A fent említett újságcikkek egyébként a lelkészi hivatalban megtekinthetők vagy arról másolat kérhető.

Támogatókat keresünk a HÍRLEVÉL kiadásához. Kérjük és várjuk azon testvéreink jelentkezését, akik fénymásolással, másolópapírral, borítékkal, vagy ezek és a postai kiküldés költségeinek átvállalásával készek támogatni a HÍRLEVÉL további megjelenését. Áldozatkészségüket előre is köszönjük.

 A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE

Mikor legyen a nyári hétköznapi istentisztelet? Mi a véleménye a Budapesti Unitárius Egyházközség szétválásáról? Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetővé, hogy ugyanarról a kérdésről mindenki véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdőíves formát választottunk és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat. A kérdésekre adott válaszokat név megjelölése nélkül kérjük leadni. Azt is mindig megírjuk, hogy miért éppen azt a kérdést tettük fel, amit a kérdőív tartalmaz.

Ez alkalommal azt szeretnénk megtudni, hogy ha a vasárnap 11 óra mellett a hét folyamán más alkalommal is lenne istentisztelet a Nagy Ignác utcai templomban, akkor Önnek és hozzátartozóinak melyik nap és kezdési időpont lenne a legalkalmasabb, amikor a legnagyobb eséllyel számíthatnánk az Ön, illetve hozzátartozói személyes megjelenésére. Persze arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a kiválasztott időpontban Önnel együtt az Ön családjából hány fő jövetelére számíthatnánk.

A kérdés azért is aktuális, mert hamarosan itt a nyár, az iskolai szünet, a szabadságok, nyaralások és a hétvégi családi programok ideje, amikor érthető módon tapasztalható a vasárnapi istentiszteletek látogatottságának visszaesése. Több testvérünk javasolta, hogy ebben az időszakban legyen valamely hétköznap este, munkaidő után is istentisztelet. A kérdőívvel azt szeretnénk felmérni, hogy valóban jelentős-e az ilyen jellegű igény és ha igen, akkor milyen időpont tűnik a legkívánatosabbnak.

Bizonyára értesültek a hívek arról, hogy a 2000. november hónapban megtartott tisztújító Zsinat döntött arról, hogy a Budapesti Unitárius Egyházközség két önálló egyházközségre legyen szétválasztva (Hőgyes és Nagy Ignác) területi alapon. Szeretnénk megismerni ezzel kapcsolatos véleményét.

Az igények és a vélemények minél teljesebb körű megismerése érdekében kérjük, hogy töltse ki a mellékelt kérdőívet és juttassa el hozzánk. Előre is köszönjük közreműködését.

© 2003. Budapesti Unitárius Egyházközség