INDEX


2001. július, I. évfolyam, 2. szám

Ünnepélyes püspök- és lelkészszentelő zsinatot tartott egyházunk június 10-én. BUDAPEST,  Nagy Ignác u. – Egyházunk 2001. június 10-én ünnepi zsinati ülést tartott Nagy Ignác utcai templomunkban, ahol a 2001. február 3-án megválasztott Rázmány Csabát dr. Szabó Árpád erdélyi püspök püspökké szentelte. A mintegy három órás ünnepi zsinatról, amelyen Egyházunk lelkészein, választott tisztségviselőin és az unitárius híveken kívül részt vettek a magyarországi egyházak vezető képviselői és egyházpolitikusok is. Az ünnepi zsinaton történt meg Szász Adrienne, Miklósi Vári Katalin és Sándor Gyula Mátyás lelkésszé szentelése is, valamint az esemény végén az egyházközségek gondnokai vehették át az egyházközségek milleneumi zászlóit. Az ünnepi eseményről, melyet levélben köszöntött Mádl Ferenc köztársasági elnök, valamint Semjén Zsolt a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériumának államtitkára és Balog Zoltán a miniszterelnök egyházügyi főtanácsadója, a Magyar Televízió felvételt készített, amely 2001. június 17-én került adásba a Magyar 1 tévécsatornán.

A zsúfolásig megtelt templomban az ünnepi istentiszteletet az újonnan beiktatott püspök, Rázmány Csaba tartotta, aki a Magyarországi Unitárius Egyház negyedik püspöke, Ferencz József, Huszti János és Bencze Márton után. Ünnepi beszédet mondott még Mikó István főgondnok, Balázsi László főjegyző, Kászoni József lelkész. Dr. Szabó Árpád ünnepi beszédében kiemelte, hogy a “püspöknek nincs hatalma, a püspök első az egyenlők között” és hangsúlyozta, hogy a püspöki tisztség mindenek előtt szolgálat, feladat és felelősség. A Római Katolikus Egyház nevében Dr. Csordás Eörs, az Evangélikus Egyház nevében Dr. Frenkl Róbert, a Református Egyház nevében az erdélyi Csűri István, valamint Dr. Kálmán Attila, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében pedig Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató mondott üdvözlő beszédet. Valamennyi felszólaló méltatta az unitarizmus ismert értékeit, mint a szabadelvűséget, a nyitottságot, a vallási türelmet, mások hitének tiszteletét. Az egyházpolitikusok arra biztatták Egyházunkat, hogy történelmi múltjához méltóan, vállaljon nagyobb szerepet a mai magyar társadalomban a kultúra, az oktatás és a szociális gondoskodás területén. A közel ötszáz fős közönség az ünnepi zsinat végén elénekelte mind a magyar, mind a székely himnuszt. Az eseményt állófogadás követte a gyülekezeti teremben. A beiktatott püspök és lelkészek munkájához Isten áldását kérjük.

Az ünnepi zsinatot megelőzően az egyházi főtanács zárt ülést tartott, melyen megerősítést nyert a püspöki tisztségben Rázmány Csaba, lelkészi tisztségében pedig Szász Adrienne, Miklósi Vári Katalin és Sándor Gyula Mátyás. A főtanács megválasztotta a Fegyelmi Bíróság tagjait, melynek hivatalból tagja Rázmány Csaba püspök, Mikó István főgondnok. A Fegyelmi Bíróság egyházi tagjává választották Nyitrai Leventét és Kászoni Józsefet, póttagnak pedig Kiss Mihályt és Sándor Gyula Mátyást. A Fegyelmi Bíróság világi tagjává választották dr. Mikó Gergelyt, dr. Kaszai Csabát, póttagjainak pedig Kaveczkiné Dr. Farkas Katalint és Dr. Szabó Melániát. A megválasztott személyek az Egyház új Fegyelmi és Nyugdíjszabályzatának elfogadásáig töltik be tisztségüket. A főtanács megerősítette és kimondta a Budapesti Egyházközség kettéválasztását a Nagy Ignác és Hőgyes Endre utcai egyházközségekre.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

Istentisztelet a Duna Televízió műsorán. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – A Duna Televízió a 2001. május 20-án tartott istentiszteletről felvételt készített, mely egy héttel később, május 27-én került adásba 10 órai kezdettel. A szolgálatot Kászoni József lelkész végezte. Az istentisztelet alapjául Mózes 18, 22-26 szolgált. A mintegy 150 fős gyülekezet a helyszínen, a nézők pedig a televízió készülékek előtt gyönyörködhettek a Budapest, XVII. kerületi ének-zene tagozatos általános iskola vegyeskórusának lélekemelő előadásában. A kórust Princz Egonné karnagy vezette, zongorán kísért Küronya Veronika. A televíziós adásról videofelvétel készült, és a lelkészi hivatalban a kazetta kikölcsönözhető.

Anyáknapi istentisztelet. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – Május első vasárnapján alkalmi istentisztelet keretében köszöntöttük a mindig adományozni tudó és mindig szerető édesanyákat. Muszka Ibolya hitoktató a hittanosok legkisebbjeivel kedves anyáknapi műsort állított össze, melyet a gyermekek a templomban adtak elő. Szavaltak, énekeltek és virággal kedveskedtek a féltőn szerető édesanyáknak.

Emlékezetes Pünkösd. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – Pünkösd ünnepe, annak első napja, abban különbözött az eddigiektől, hogy gyülekezetünk tagjai nagyértékű adományokat tettek az úrvacsorával egybekötött ünnep alkalmából. Kiss István testvérünk az Unitárius Életből értesült, hogy Egyházközségünk irodájában nincs számítógép, ami nélkül ma már nem képzelhető el hatékony munka, ezért határozott úgy apa és fia, Dr. Kiss István főorvos, hogy egy teljes felszereltségű számítógépet ajándékoznak az Egyházközségnek, melynek értéke 150.000,-Ft. Ezzel a nemes adománnyal a hűséges feleségnek és a szeretett édesanyának állítottak emléket, halála első éves évfordulója alkalmából. Kiss Istvánné született Gáspár Ilona 1928-ban született Budapesten. Szülei ahhoz a generációhoz tartoztak, akik Trianon után települtek át a megcsonkított Magyarország területére. Édesapja, Dr. Gáspár Mózes a Legfelsőbb Bíróság polgári bírója volt, Firtosmartonosból származott, édesanyja pedig Énlakáról. Gáspár Ilona Budapesten nevelkedett, unitárius, templomba járó családban. Mint fiatal lány, aktívan résztvett a IX. kerületi Misszióház életében. Itt ismerkedett meg a neves bölöni családból származó Kiss ikerpárral, Józseffel és Istvánnal, akik akkortájt vezetői voltak az ifjúsági körnek.

Gáspár Ilona és Kiss István 1951-ben kötöttek életre szóló házasságot. 50 esztendőn át éltek boldog, harmónikus házasságban. Házasságukat egy fiú gyermekkel ajándékozta meg a jó Isten, aki édesanyja mindene volt. Kiáradó szeretettel vette körül unokáit is, ő volt a nagy család összetartó ereje. Tanítónőként végzett, hosszú éveken át Közért vállalatoknál dolgozott. Vidám, mások iránt figyelmes, intelligens, művelt asszony volt, akit mindig érdekeltek a család és a nagyvilág dolgai egyaránt. Hosszan tartó betegségét hősiesen viselte, szerettei ápolták és gondoskodtak róla, egészen 2000. július 7-ig, amikor a mindenható magához szólította drága lelkét. Szerető férjének, fiának, menyének, nővérének, unokáinak adjon a jó Isten vigasztalódást a rá való emlékezés alkalmából. Adományozó testvéreink életét és ajándékozó jókedvét a gyülekezet nevében is köszönjük, csakúgy mint a a kétszer 30.000,- Ft készpénzadományt a 2000. és 2001. évre.

Tábor István testvérünk szőnyegadománya is a pünkösdi ünnepkörben érkezett. Tábor István még csak rövid ideje tagja gyülekezetünknek, de máris bizonyságot tett hithűségéről. Az adományozott templomi szőnyeg értéke 240.000,-Ft. A szőnyeg az ún. nomád szőnyegtípushoz tartozik, ami azt jelenti, hogy készítői nem eladásra, hanem saját használatukra készítették. A motívumkincs, amelyet a szőnyegszövők egymásnak adtak át, évszázadokon keresztül alig változott. A szőnyeg jellegzetessége, hogy szimmetrikus csomózású. A szőnyeg 24 négyzetméteres felületén több mint 4 millió csomózás található. A szőnyeget díszítő motívumok geometrizáló növényi díszítmények, tükörrészének négy sarkában egy-egy medallion található, mely a napot szimbolizálja. További két kis medallion is található a szőnyegen, amely égő kelyhet szimbolizál. A szőnyeg mintázata és kivitelezése Kustán Melinda textilmérnök hozzáértő munkáját dícséri. A szőnyeg a szószék előtti térben, az úr asztala alatt és környezetében került elhelyezésre. Tábor István testvérünk nagylelkű adományát ezúton is megköszöni Egyházközségünk. Az adományozó és szerettei életére Isten gazdag áldását kérjük.

Presbitériumunk május és június hónapban végzett munkájáról. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – A Budapest Nagy Ignác utcai Egyházközség presbitériuma május és június hónapban három ülést tartott:

2001. május 16.

A Presbitérium ülésén többek között foglalkozott a Magyarországi Unitárius Egyház Egyházi Képviselőtanácsa (EKT) 2001. május 4-én, a Budapesti Egyházközség kettéválasztásával kapcsolatban hozott határozataival.  Az EKT a területi megosztást illetően úgy határozott, hogy kerületenként az alábbiak tartoznak a három budapesti templom köré szervezett gyülekezetekhez:

 • Nagy Ignác u.
  I., II., III., IV., V., VI., VII., XII., XIII., XIV., XV., XVI.
 • Hőgyes Endre u.
  VIII., IX., XI., XXI., XXII., XXIII.
 • Szervét Mihály tér (Pestszentlőrinc)
  X., XVII., XVIII., XIX., XX.

Szórványszempontból a területi jog az egyházközségeket a meghúzott határok 30 km-es meghosszabbításában illeti meg. Az elnökség döntése kimondja, hogy a hívek a lakhely szerinti egyházközséghez tartoznak, de ha valaki úgy dönt, hogy más egyházközséghez kíván tartozni és nem a lakhelye szerinti templomba kíván járni, hanem más templomba, akkor ezt megteheti. A hívek szabad választásuk szerinti egyházközségnél gyakorolhatják a közgyűlésen szavazati jogukat, ha annak az egyházközségnek a fenntartásához anyagilag is hozzájárultak. Egy hívő több egyházközségben is gyakorolhatja ezen jogát, ha több egyházközség számára is fizet egyházfenntartási hozzájárulást. Ugyanakkor a híveket valamilyen egyházközségi tisztségre megválasztani (például presbiternek) csak a lakhely szerinti gyülekezetben lehet. Amennyiben az egyháztag lakhelyétől eltérő templomban vagy lelkésszel kíván szertartást végeztetni (keresztelés, esketés, temetés), a lakhelye szerinti templom lelkészénél kell ilyen jellegű szándékát bejelentenie, illetve kérvényeznie.

Ezúton is tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy a közeljövőben a létrejött két egyházközség lelkészei, Rázmány Csaba és Kászoni József közös levélben fognak részletes tájékoztatást adni a szétválást követő egyházi élet alapelveiről, melyet valamennyi, a szétválással érintett budapesti unitáriusnak meg fognak küldeni. A két egyházközség vagyoni megosztását június 30-ig kell befejezni. Tekintettel arra, hogy az egyházi ingatlanok a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonában vannak, az ingatlanok megosztása nem szükséges. Ugyanakkor a Magyarkúton lévő ingatlan a Budapest Nagy Ignác utcai Egyházközség kezelésében van, amelynek megtartásáról, vagy az Egyháznak történő visszaadásáról az egyházközségnek június 30-ig nyilatkoznia kell. Javaslattételre a presbitérium felkérte a Gazdasági és Jogi Bizottságot.

A Magyarországi Unitárius Egyház 2001. évre 1,5 millió Ft támogatásban részesítette a Budapesti Egyházközséget, melyből félmillió forint már felhasználásra került. A fennmaradó 1 millió Ft-ot fele-fele arányban kapja a Nagy Ignác és a Hőgyes Endre utca. Egyéb anyagi vonatkozásban (bankszámlák) a vagyon 1/3-2/3 arányban kerül felosztásra. 1/3 rész illeti meg a Hőgyes Endre utcai, 2/3-ad pedig a Nagy Ignác utcai gyülekezetet. A fentieken túlmenően a presbitérium döntött 200.000,-Ft értékű pályázat benyújtásáról a MUE által meghirdetett összesen 1,2 millió Ft-os pályázat keretében. Schmidt Gábor presbiter beszámolt a Tájékoztatási és Közkapcsolati Bizottság eddigi munkájáról, melynek első produktuma a Hírlevél megjelenése volt.

A Presbitérium megbízta a Gazdasági és Jogi Bizottságot az Egyházközség 2001. évi költségvetésének elkészítésével. Dr. Zoltán Zoltán presbiter javaslatot tett a cserkészcsapat újjászervezésére, kórus létrehozására, valamint az Unitárius Értelmiségiek Társaságának megalakítására. Ez utóbbi létrehozását magára vállalta. A Presbitérium megvitatta Ügyrendjének tervezetét, de a határozathozatalt a kérdésben a két egyházközség szétválása utáni időre halasztotta. Az ülés végén a keblitanács Dr. Beke Ildikó, korábbi gondnok, közelmúltban elhunyt édesanyja emlékének adózott egyperces néma felállással.

2001. június 6.

Az ülésnek egy napirendi pontja volt, nevezetesen az Egyházközség álláspontjának kialakítása a zsinati főtanácsi ülés 4. napirendi pontjával kapcsolatban. A Presbitérium javasolta, hogy Fegyelmi Bizottságot a zsinat konkrét ügyekre hozzon létre és ne legyen általános felhatalmazással rendelkező fegyelmi bizottság. Másodsorban a Presbitérium javasolta, hogy a zsinat, amennyiben mégis választ fegyelmi bizottsági tagokat, akkor kizárólag olyan személyek legyenek választhatóak, akiknél nyilvánvalóan nem állhatnak fenn összeférhetetlenségi kifogások és független, mindenféle befolyásolástól, előítélettől mentesen tudnak eljárni. A Presbitérium azt is javasolta, hogy a jelölt személyek a zsinaton megválasztásuk előtt tegyenek nyilatkozatot, hogy elfogultság vagy összeférhetetlenség személyük kapcsán nem áll fenn. A Presbitérium felkérte az Egyházközséget a zsinati főtanácsban képviselő személyeket, Kaveczkiné Dr. Farkas Katalint és Dr. Vajda Lászlót, hogy fentieket az ülésen ismertessék és annak szellemében gyakorolják szavazati jogukat.

2001. június 13.

A Presbitérium felkérte Dr. Bardócz-Tódor András gondnokot és Kászoni József lelkészt, hogy a Presbitérium nevében levélben köszöntse Rázmány Csaba püspök urat beiktatása alkalmából és a május 4-én tartott EKT ülés jegyzőkönyvének 7. pontjára hivatkozva jelezze, hogy a Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség továbbra is kezelésében kívánja tartani a Magyarkúton lévő ingatlant.

A Gazdasági és Jogi Bizottság javaslatát elfogadva döntött a Presbitérium arról, hogy a magyarkúti ingatlant karbantartja, felújítja és az Egyházközség, valamint az egész magyar unitarizmus érdekében hasznosítani fogja. A hasznosítás (ifjúsági táborozás, egyházi rendezvények), az ehhez szükséges felújítás és annak költségei, valamint a finanszírozás módozatainak megállapítása céljából a Presbitérium hatfős eseti bizottságot hozott létre Sass Márton vezetésével. A Bizottságnak a szeptemberi presbitériumi ülésre kell előterjesztenie javaslatait.

A Presbitérium elfogadta az Egyházközség ideiglenes költségvetését 5,1 millió Ft bevétellel és 5,4 millió Ft-os kiadással. A két egyházközség szétválása utáni első presbitériumi ülésen újra napirendre kerül a költségvetés, amikor a végleges költségvetésről dönt majd a testület. Muszka Ibolya hitoktató mellett szeptembertől Sípos Emőke Villő és Bencze Margit presbiterek is részt vesznek a hitoktatásban.

Konfirmandusok az Úr asztala körülKonfirmáció. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – 2001. június 17-én tartott istentiszteletünk keretében tettek hitükről tanúbizonyságot fiataljaink. Ez alkalomból hat fiatal vált Egyházközségünk teljes jogú tagjává. A négy leány és két fiú testvérünk nemcsak hitbéli kérdésekre válaszoltak kifogástalanul, hanem rövid hangszeres zenei előadással is köszöntötték a mintegy 100 fős gyülekezetet, a virágokkal gazdagon és ízlésesen feldíszített templomban, ami a konfirmáló fiatalok szüleinek munkáját dícsérte. A most konfirmált fiatalok névsora: Czézár Kamilla, Dénes Beáta, Kovács Zsuzsanna, László Viktória Tünde, Péter András Levente és Salgó Zoltán. Az istentisztelet keretében a konfirmált fiatalok és hozzátartozóik úrvacsorát vettek, amelyet Rázmány Csaba püspök úr úrvacsorai agendája előzött meg. Ezúton is megköszönjük a fiatalok konfirmációra történő felkészítésében résztvevők, különösen Kászoni József lelkész áldozatos munkáját és a szülők támogatását.

Az istentisztelet végén Bardócz-Tódor András gondnok a Presbitérium és a gyülekezet, Sípos Emese Lilla az UNIK elnöke és Brock Enikő az UNIK titkára pedig Egyházközségünk ifjúsága nevében köszöntötte a frissen konfirmált fiatalokat. A sikeres konfirmációt követően júliusban Kászoni József lelkészünk erdélyi túrára kíséri el a fiatalokat, ami immár hagyományos esemény. Útjuk során felkeresik testvér-egyházközségeinket, Énlakát és Torockót.

 Idényzáró Bibliaóra. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – A tavaszi Bibliaóra sorozat záró eseményére május 28-án került sor, melyet özv. Vékás Domokosné, a sokak számára ismert, kedves Júlia asszony óbudai hétvégi házának kertjében tartott a bibliakör. Ezúton is köszönik a résztvevők a kedves vendéglátást, köztük a finom túróspuliszkát. A Bibliaórák októberben folytatódnak hétfőn 5 órai kezdettel.

A magyarkúti épület bejárataPresbiterek látogatása Magyarkúton. MAGYARKÚT – Pünkösd vasárnapján, 2001. május 3-án, az istentiszteletet követően Kríza Dániel, Schmidt Gábor, Dr. Zoltán Zoltán és Zoltán Csaba presbiterek Magyarkútra utaztak, hogy személyesen győződjenek meg az ingatlan fekvéséről, állapotáról és a hasznosítási lehetőségekről. Azoknak, akik még nem jártak a helyszínen (a négyből két presbiter sem járt korábban Magyarkúton) elmondhatjuk, hogy csodálatos környezetben, egy kis völgyben található a mintegy 400 négyszögöles telek, rajta egyszintes, 70 négyzetméteres házzal. A telek egyik határa egy kis patak. A hely kiválóan alkalmas gyermek- és ifjúsági táborozásra, ahogyan a 60-as és 70-es években is volt. A Magyarkútra utazó presbitereket a településen hétvégi házzal rendelkező unitárius testvérünk, Boncza Gábor és családja látta vendégül, amiért e helyen is köszönetet mondunk.

Gyászoljuk Aradi Márta testvérünket. Mindig nagy fájdalom, ha valaki elmegy közülünk. De különösen nagy a fájdalmunk, ha valaki olyan hirtelen és tragikusan távozik és akit annyira szerettünk és aki annyira szeretett bennünket, mint Aradi Márta. Aradi Ferencné, született Deák Márta 2001. május 28-án a Bibliaórára igyekezve a Nagy Ignác utca és az Alkotmány utca sarkán lett rosszul és az orvosi beavatkozás megérkezése előtt, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az utolsó Bibliaórát, amelyen már nem vehetett részt, az Ő emlékére tartották meg a kör tagjai. Temetési szertartására június 5-én került sor az óbudai Tamás utcai temetőben, ahol utolsó útjára szerettein, barátain, ismerősein kívül Egyházközségünk számos tagja is elkísérte. Néhányan arról a helyről indultak, a Nagy Ignác utcából, ahol Márti szíve utolsót dobbant. Unitárius testvérei egy szál piros rózsát helyeztek el a járda szegélyén és rövid imádságot mondtak lelki üdvéért. A temetési szertartást Kászoni József lelkész végezte. A család nevében Márti fia, Péter búcsúzott, míg a Presbitérium nevében, amelynek Márti hosszú évekig lelkes és odaadó tagja volt, Muszka Ibolya emlékezett fáradhatatlan és felejthetetlen testvérünkre, Aradi Mártira. Hogy milyen ember volt, arra jó példa, hogy jelöltette magát a Presbitériumba, de a március 18-i közgyűlésen néhány szavazattal lemaradva nem jutott be az új testületbe. A megválasztottaknak őszinte szívvel gratulált és sok sikert kívánt, de látható volt rajta, hogy kissé csalódott. Néhány nap múlva telefonált és azt kérte, ha van feladat csak szóljunk nyugodtan, ő jön és segít. Köszönjük Márti.

Családlátogatás a Lakatos-Németh családnál. BUDAPEST – Június hónap első felében Németh László leányánál, Németh Ágnesnél és Lakatos Istvánnál tett Kászoni József lelkész családlátogatást. Lelkészünk köszönetet mondott Németh Ágnesnek, hogy tavaszi meghívásunknak eleget téve száz évvel ezelőtt született édesapjára emlékezett gyülekezeti közösségünkben. Ez alkalomból Katona Zsombori Mária festőművész az íróról készült portrét adott ajándékba a házaspárnak.

Kászoni József lelkészünk május és június hónapban végzett tevékenységéről. Kászoni József lelkészünk a 2001. év május és június hónapjában az alábbi szolgálatokat végezte:

Keresztelés:
Varga Borbála Margit – május 12.
Béres Áron Zoltán – május 13. (Áron Zoltán Béres Attila és Léta Zsuzsanna második szülött gyermeke. A keresztelésen jelen volt a büszke nagyapa is Erdélyből, Léta Áron, nyugalmazott lelkész.)
Nagy Dániel – május 26. (Dániel Nagy Zoltán és Demján Kinga második szülött gyermeke. Dániel nagyapja, Demján Sándor, Egyházunk főgondnok-helyettese.)
A megkeresztelt gyermekek életére és az ifjú házasok boldogságára Isten áldását kérjük. 

Esketés:
Nagy-Rébék Ferenc és Mester Éva – május 12. (A fiatal pár az ősz folyamán kezdi meg Tallinban diplomata pályafutását, melyhez mindkettőjüknek sok sikert kívánunk.)
Névai András és Vörös Mária – június 2. (A hamarosan az Egyesült Államokba utazó házaspárnak szívből gratulálunk.)

Temetés:
Vitéz Lajosné sz. Varga Teréz (72 éves) – május 22.
Ürmösi Éva (78 éves) – május 22.
Aradi Ferencné sz. Deák Márta (65 éves) – június 5.
Halottaink emléke legyen áldott.

Nyári hétköznapi istentisztelet július 4-én és augusztus 1-én 18 órai kezdettel a Nagy Ignác utcában. BUDAPEST, Nagy Ignác u. – A Hírlevél I.évf. 1. számában kértük a híveket, hogy jelezzék, hogy a hét mely napján és időpontjában lenne számukra alkalmas nyári hétköznapi istentisztelet megtartása. A kérdőívet 29-en küldték vissza, ebből 15-en nem jelöltek be időpontot. A 15 időpontot is megjelölő válasz alapján a legtöbben 13-an a szerda 18 órát jelölték meg. Annak érdekében, hogy a nyári időszakban a hétvégét vidéken töltők számára is legyen számukra elérhető istentisztelet, Kászoni József lelkész 2001. július 4-én és augusztus 1-én (szerdán) 18 órától istentiszteleti szolgálatot fog végezni a Nagy Ignác utcai templomban, melyre hívjuk és várjuk a híveket.

TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK ÉLETÉBŐL

A Hőgyes Endre utcai Egyházközség felvette a Bartók Béla nevet. BUDAPEST, Hőgyes Endre u. – A Püspökszentelő Zsinaton résztvevők már értesülhettek arról, hogy a Budapesti Unitárius Egyházközségnek a Nagy Ignác és Hőgyes Endre utcai gyülekezetre történő szétválása után a Hőgyes Endre utcai templom Egyházközsége felvette Bartó Béla nevét. Az egyházközség neve ezentúl Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség.

Kerti mulatság Pestszentlőrincen. BUDAPEST, Szervét Mihály tér – Szász Adrienne lelkész meghívására június 2-án szombaton nagysikerű flekkensütéssel egybekötött évadzáró kerti mulatságot rendezett a pestszentlőrinci gyülekezet a templom kertjében.

E helyen szívesen adunk helyet magyarországi, illetve erdélyi testvér-gyülekezeteink számára, hogy hírt adjanak egyházközségük életéről.

RENDEZVÉNYEK-ESEMÉNYEK

Dr. Sztankóczy Zoltán előadása a Károli Gáspár Református Egyetemen. BUDAPEST, Reviczky u. – Dr. Sztankóczy Zoltán testvérünk, a Teológiai Intézet korábbi igazgatója előadást tartott a Református Egyetem Reviczky utcai épületében, a Keresztény Egyházak Istenfelfogása című előadássorozat keretében. A mintegy másfél órás előadás az ókortól napjainkig tekintette át az unitarizmus szellemi keletkezésének történetét és ismertette vallásunk főbb hittételeit. Az előadáson több unitárius testvérünk is részt vett, köztük Rázmány Csaba püspök úr is.

Kászoni József a Németajkú Reformátusoknál. BUDAPEST, Alkotmány u. – Kászoni József lelkész a Németajkú Reformátusok gyülekezeti termében tartott előadáson vett részt, ahol az állam és egyház kapcsolatainak kérdéskörét vitatták meg a meghívott teológusok, politikusok, filozófusok.

 Unitáriusok a 72. Ünnepi Könyvhéten. BUDAPEST, Vörösmarty tér – A 72. Ünnepi Könyvhét keretén belül 2001. június 8. és 10. között a 66-os pavilonnál több unitárius testvérünk és erdélyi alkotó dedikálta könyveit, így többek között Kászoni József, Kelemen Miklós, Vass Antal, Veress D. Csaba, Józsa Béla és Szávai Géza.

Unitárius találkozó Szejkefürdőn augusztus 11-12-én. Dr. Szabó Árpád a püspökszentelő zsinaton a szószékről is hirdette, hogy az immár hagyományossá váló Unitárius Találkozót a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn az idén is megrendezik 2001. augusztus 11-12-én, melyre szeretettel hívják és várják a magyarországi unitáriusokat is.

Ifjúsági rendezvények a nyári szünetben. BUDAPEST – Az Unitárius Ifjúsági Kör (UNIK) felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy 2001. július 6. és 8. között Pécsett rendezi a 2001. évi nyári Ifjúsági Konferenciát, 2001. augusztus 2. és 5. között pedig színjátszó találkozót szerveznek Erdélyben. További felvilágosítást Brock Enikő az UNIK titkára ad (tel: 06-30-312-0326).

Nyárbúcsúztató szabadtéri szeretet-vendégség Magyarkúton szeptember 8-án. BUDAPEST/MAGYARKÚT – Egyházközségünk szeretettel hívja és várja az unitárius híveket 2001. szeptember 8-án szombaton 10 órától a magyarkúti unitárius közösségi ház kertjében tartandó flekkensütéssel és bográcsfőzéssel egybekötött nyárbúcsúztató szabadtéri szeretetvendégségre. A Nyugati pályaudvarról 8:30-tól óránként indul személyvonat Szob irányába. A vonatról Verőce állomáson kell leszállni. A menetidő kb. egy óra. A vasútállomástól kiírás fogja jelezni az úticélt, ami mintegy 10-15 perc sétával érhető el. Verőcéről Budapestre szintén óránként indul személyvonat, óra 10 perces indulással. A teljes árú menttérti jegy ára 2. osztályon 604,-Ft. Kérjük a híveket, hogy részvételi szándékukat legkésőbb szeptember 3-ig telefonon jelezzék a lelkészi hivatal telefonszámán (311-3094).

SAJTÓFIGYELŐ

Magyarország – Az elmúlt időszakban több nagy példányszámban megjelent írás foglalkozott közvetlenül vagy közvetve Egyházunkkal. A teljesség igénye nélkül ezek közül külön kiemeljük a Magyar Nemzet 2001. június 11-i számában a püspökszentelő zsinatról készült fényképes tudósítást, amely Püspököt szenteltek az unitáriusok címmel jelent meg. Az írás mellett látható képen pedig Rázmány Csaba, Balázsi László és három újonnan felszentelt lelkészünk látható. A Rázmány Csaba püspök úr által a HVG Hol a határ? címmel megjelent cikkéhez (HVG, 2001. április 21.) írt észrevételeit tartalmazó levél kivonatát a HVG 2001. június 2-i száma hozta le.

Továbbra is kérjük a híveket, hogy ha nagy példányszámban megjelenő hazai vagy külföldi újságban az unitárius vallással kapcsolatos írást találnak, jelezzék azt a Hírlevél szerkesztőinek, és ha lehet küldjenek egy másolatot az írásról a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalba, annak érdekében, hogy e helyen beszámolhassunk róla. A fent említett újságcikkek egyébként a lelkészi hivatalban megtekinthetők vagy arról másolat kérhető.

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

Köszönet a HÍRLEVÉL kiadásához nyújtott támogatásokért. A Hírlevél első számában kértük, hogy adományaikkal támogassák a Hírlevél további megjelenését. Örömmel és köszönettel adunk hírt arról, hogy Muszka Ibolya presbiterünk és Kiss István testvérünk egyenként 10.000,- Ft-tal támogatta a Hírlevél megjelentetését. További áldozatkészségüket előre is köszönjük.

Úrvacsorai szolgálat idős testvéreink számára otthonukban. A Hírlevél kérdésére adott válasz lehetőségével élve több idős testvérünk tudatta velünk, hogy kora és egészségi állapota miatt, valamint amiatt, hogy a Nagy Ignác utcai templom a II. emeleten van, évek óta nem vett részt istentiszteleten és úrvacsorát sem tudott venni. Ezúton kérjük azon idős, mozgásbukban korlátozott hívek vagy hozzátartozóik jelentkezését, akik az egyházközségünkhöz tartozó kerületekben élnek, hogy ha lakásukon úrvacsorát szeretnének venni, jelezzék szándékukat Kászoni József lelkésznek (tel: 311-3094) időpontegyeztetés céljából.

A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE

Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetővé, hogy ugyanarról a kérdésről mindenki véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdőíves formát választottunk és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat. A kérdésekre adott válaszokat név megjelölése nélkül kérjük leadni.

ELŐZŐ SZÁMUNK KÉRDÉSE: Mi a véleménye a Budapesti Unitárius Egyházközség szétválásáról? A Hírlevél I. évf. 1. számában feltett kérdésre összesen 29-en válaszoltak a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével. A válaszok az alábbiak szerint oszlottak meg:

Igen, egyetértek vele: 9
Nem értek egyet vele: 12
Nincs véleményem: 8

Az válaszhoz adott indoklások (egy-egy véleményt mondó esetenként több indoklást is adott) öt főbb csoportba sorolhatóak:

 1. Hiányolja az előzetes tájékoztatást, az okok ismertetését és a döntésben való részvétel lehetőségének elmulasztását. – 6 fő
 2. Nem szeretné, ha területi alapon dőlne el, hogy hová járhat templomba. – 2 fő
 3. A két egyházközség nehezebben áll meg a saját lábán és falak épülhetnek a gyülekezetek közé. – 4 fő
 4. Kedvezőtlen a szétválás lélektani hatása, a hívek megosztását, több részre szakadását eredményezheti és problémák forrása lehet. – 8 fő
 5. Az egy templom-egy egyház alapelv érvényesítése indokolt. Hiba volt a korábbi egyesítés. Minél több független, önálló gyülekezetre van szükség. – 5 fő

Négyen nem indokolták véleményüket, döntésüket.

Őszintén bízunk benne, hogy a két lelkész fentebb már említett közös levele megnyugtató választ ad a felvetett vélt vagy valós aggodalmakra és a gyakorlatban és lélekben mi budapesti unitáriusok továbbra is egységesek, egymást támogató igaz testvérei maradunk és leszünk egymásnak, még akkor is, ha más templomba vagy lelkészhez járunk.

E SZÁMUNK KÉRDÉSE: Hány gyermek-fiatal él az Ön családjában és milyen unitárius ifjúsági programban vennének részt a gyermekek-fiatalok? Ez alkalommal azt szeretnénk megtudni, illetve felmérni, hogy a Budapesten élő unitárius családokban hány és milyen korosztályhoz tartozó gyermek, fiatal él. Ezekre a kérdésekre máshogy nehéz választ kapni, mint maguktól az érintettektől megkérdezni. Ugyanakkor ezek nélkül az információk nélkül nehéz komolyan gondolkodni és előkészületeket tenni például egy unitárius tanintézmény (óvoda, iskola, gimnázium) létrehozásáról vagy a cserkészmozgalom újraindításáról.

Ezért kérjük, hogy minden család, ahol 18 év alatti gyermek-fiatal nevelkedik, töltse ki a Hírlevélhez mellékelt kérdőívet és juttassa el a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalba. Amennyiben úgy gondolja, írja rá a család nevét és címét is, a kérdőívre adott válaszokat bizalmasan kezeljük.

Adja meg címét. Sajnálatos módon a Hírlevél előző számából kimaradt a címbejelentő adatlap, amit e számunkhoz mellékelünk és kérjük híveinket, hogy családonként egy adatlapot szíveskedjenek kitölteni és visszaküldeni hozzánk, melyet előre is köszönünk.

© 2003. Budapesti Unitárius Egyházközség