INDEX


2002. március, I. évfolyam, 1. szám

A tartalomból

Egyházközségünk életéből
Presbitériumunk munkájáról
Társegyházközségeink életéből
Rendezvények-események
Közlemények-hirdetmények
A Hírlevél kérdése
Olvasói levelek


KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését 2002. április 7-én (vasárnap) a Budapest V. Nagy Ignác u. 2. sz. alatti templomunkban. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre 2002. április 14-én (vasárnap) a 11 órai istentiszteletet követően kerül sor, szintén templomunkban. A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik 2001. év folyamán egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hirdetőtáblán megtekinthető. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Szavazati jogukat a tagok csak személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:
1. Lelkész 2001. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása
2. A 2001. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása
3. A 2002. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása
4. Tisztségviselők megválasztása és esküjük bevétele
5. Működési szabályzat elfogadása
6. Egyebek

A napirendekre vonatkozó előterjesztések az egyházközség hivatalában hétköznap 9 és 16 óra között a közgyűlést megelőző héten megtekinthetőek. Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre. Őszinte tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve Kászoni-Kövendi József lelkész, Dr. Bardócz-Tódor András gondnok

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

Ismét gyülekezeti rendezvény Magyarkúton. MAGYARKÚT -  A Hírlevél késői megjelenése miatt csak most számolunk be a 2001. szeptember 8-án szombaton tartott szabadtéri istentiszteletről és azt követő szeretetvendégségről. A rendkívül barátságtalan, esős, nyirkos idő ellenére mintegy nyolcvan fő vett részt az eseményen, amely délelőtt 11 óra körül kezdődött. A megérkezést követően Kászoni József lelkész tartott rövid istentiszteletet, majd Győri Tibor testvérünk emlékezett fiatalkori magyarkúti élményeire és reményét fejezte ki, hogy a jelenkor és a jövő unitárius fiatalsága számára is hasonló emlékeket tartogat Magyarkút. Ezt követően került sor az ebédre, mely bográcsban, a helyszínen készített gulyáslevesből és flekkenből állt. Mint mindig, ezúttal is elsősorban Brock Margitnak köszönhetjük, hogy a gulyásból nem hiányzott semmi és az utolsó cseppig elfogyott az ízletes eledel. Persze nem volt hiány a szorgos, segítő társakban sem, akik nevét helyhiány miatt itt most nem közöljük.

Verőce nagyközség polgármesterének, Bethlen Farkas úrnak köszönhetjük, hogy a tábori körülmények dacára viszonylagos kényelemben költhettük el az ebédet, az önkormányzat által díjmentesen adott asztaloknál, székeken ülve. A legkisebbek, akik lehettek úgy tízen, a kertben játszhattak, míg a felnőttek, koruktól függően a múlt magyarkúti pillanatait elevenítették fel beszélgetéseikben, vagy a jövőbeli hasznosításon gondolkodtak. Magyarkúttól csak ideiglenesen vettünk búcsút, hiszen a helyszínen megfogadtuk, hogy ennek az eseménynek még lesz folytatása és bízva abban, hogy az időjárás is kegyesebb lesz hozzánk, tavasszal hasonló rendezvényt szervezünk. Ennek tervezett időpontja 2002. május 11. (szombat), de a Hírlevél következő számában olvashatják a végleges programot.

Egyházközségünk Közgyűlése tisztségükben megerősítette a március 18-án megválasztott presbitérium tagjait. BUDAPEST, Nagy Ignác u. -  A budapesti egyházközség kettéválasztását követően 2001. október 14-én tartott közgyűlést egyházközségünk, mely továbbra is a Budapesti Unitárius Egyházközség nevet viseli. A közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja volt, nevezetesen a 2001. március 18-án megválasztott tisztségviselők (gondnok, jegyző és presbiterek) tisztségükben való megerősítése, a korábban hozott választások megerősítése. A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag megerősítették a tisztségviselőket.

Októberi szeretetvendégség. BUDAPEST - Október első szombat délutánján a szeretetvendégséget megelőző kulturális rendezvényünkön Beregszászi Olga színművésznőt láttuk vendégül, aki CD-n és kazettán is megjelent dalait adta elő gitárkísérettel. A templomban telt ház előtt megtartott előadást a közönség hálás tapssal fogadta. Ezt követte Pákey Izabella festőművésznő életmű kiállításának megnyitása a gyülekezeti teremben, melyet jelenlétével tisztelt meg az alkotó.

Nagylelkű adomány segítette az úr asztalának felújítását. BUDAPEST - Egy nevének titokban tartását kérő híve egyházközségünknek nagylelkű adományt tett 150.000,-Ft értékben, mely összeg lehetővé tette, hogy az úr asztala megújulhasson, megszabaduljon az évtizedek óta reá rakódott portól és régi fényében álljon a hívek szolgálatára.

Tiszteletadás unitárius elődeinknek. BUDAPEST - Kászoni József lelkészünk, Szász Adrienn pestszentlőrinci és Léta Sándor budapesti lelkésszel 24 koszorút helyezett el október utolsó napjaiban budapesti temetőkben azon unitáriusok sírjainál, akik az elmúlt évtizedekben a legtöbbet tették egyházközségeinkért, egyházunkért. Emlékük legyen áldott.

Emlékistentisztelet november 1-én. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - A délután 6 órakor megtartott emlékező istentiszteleten a szószéki szolgálatot Léta Sándor, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség lelkésze végezte. Az úrasztalánál a hagyomány szerint gyertyagyújtással emlékeztünk egyháziakra és világiakra, akik már nincsenek közöttünk.

Televíziós istentisztelet november 4-én. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - November 4-én tartott istentiszteletünket a Duna TV rögzítette és november 18-án sugározta. A szószéki szolgálatot Kászoni József végezte, akik Dávid Ferenc emlékét idézte az ünnepi istentisztelet keretében. Ebből az alkalomból közreműködött az Ars Renata együttes olyan kiváló művészekkel, mint Zádori Mária Liszt-díjas kiváló művész. Az együttes zsoltárokat adott elő Bogáti Fazakas Miklós fordításában. Az ünnepi istentisztelet elismerést keltett határon innen és azon túl is.

A szentivánlaborfalvi magyar iskola támogatása. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - Novemberben a szentivánlaborfalvi unitárius lelkésznő, Pap Mária és a helyi magyar tannyelvű iskola igazgatója anyagi segítséget kért a bezárással fenyegetett intézmény számára, hogy a vizet be tudják vezetni az iskolába. Ehhez magyar pénzben mintegy 180.000,- Ft-ra volt szükségük. A szószékről lelkészünk kérte a híveket, hogy lehetőségeik szerint járuljanak hozzá a hívek az iskola megmentéséhez. Egyházközségünk segítőkészségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy összesen 80.000,-Ft gyűlt össze erre a nemes célra, melyet külön köszönettel hálált meg a szentivánlaborfalvi magyar közösség. Azóta a víz bevezetése is megtörtént és elhárult az iskola bezárásának veszélye. Köszönjük minden adományozónak a segítséget.

Templomszentelés Sepsiszentgyörgyön. SEPSISZENTGYÖRGY - 2001. november 18-án lelkészünk és Tábor István unitárius testvérünk Egyházközségünk képviseletében részt vett a sepsiszentgyörgyi unitárius templom felszentelési ünnepségén. Az újonnan felszentelt templom gyülekezeti termébe kerül Egyházközségünk és személy szerint Tábor István adománya, Nagy Ignác utcai templomunk új szőnyegének hasonmása, melyet Egyházközségünk képviselői adtak át az ünnepi istentisztelet keretében. Új templom felszentelése mindig nagy esemény Egyházunk életében, mert ez annak bizonyítéka, hogy van jelenünk és jövőnk.

Megtörtént a két budapesti egyházközség vagyonának megosztása. BUDAPEST - Amint arról korábban már tájékoztattuk olvasóinkat, 2001. május 4-i hatállyal a korábbi Budapesti Unitárius Egyházközség két egyházközségre lett szétválasztva. A Hőgyes Endre utcai templomhoz tartozó gyülekezet a Bartók Béla Unitárius Egyházközség nevet vette fel. A zsinat határozatának megfelelően a korábban egy egységet alkotó egyházközség vagyonát május 4-i hatállyal meg kellett osztani. Tekintettel arra, hogy az egyházközségek nem jogi személyek, ezért ingatlan nincs tulajdonukban, így a vagyonmegosztás a pénzeszközök (számlaegyenleg, pénztár, betétkönyvek) megosztását jelentette. A zsinat döntése értelmében a Budapesti Egyházközség és a Bartók Béla Egyházközség között a vagyont 2/3 - 1/3 arányban kellett megosztani. A két egyházközség előljárói 2001. november 22-én megtartott találkozójukon megállapodtak a megosztás részleteiről, melyet megállapodásban rögzítettek és december folyamán pénzügyileg is teljesítettek. A Budapesti Unitárius Egyházközség a szétválást követően (május 4-i állapot) mintegy 1,9 millió forint induló vagyonnal rendelkezett, melyet a 2001. végéig sikerült 2,8 millióra növelni.

Adventi szeretetvendégség. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - 2001. december 1-én teljesen megtelt templomunk az adventi szeretetvendégség alkalmából, melyen a Vasutas Zeneiskola 39 tagú Pro Musica Zenekara örvendeztette meg a jelenlévőket Bach, Beethoven és Schubert műveinek színvonalas és lelkes előadásával. Az est hangulatát tovább fokozta a zenekart vezénylő Nagy Norbert karnagynak az egyes művek előadását megelőző érdekes és sokszor humoros felkonferálása. A szeretetvendégséghez szokás szerint egy képzőművészeti kiállítás megnyitása is hozzátartozott. Ezúttal Zsombori Erzsébet selyemfestő munkái és Törley Mária szobrászművész művei kerültek kiállításra. A megnyitón közreműködött Ferencz Éva énekesnő. Az estet agapé zárta, már a karácsonyi hangulatot idézve, hiszen a vacsora Brock Margit templomgondozó által készített nagyon finom és ízletes töltött káposzta volt.

Karácsonyfa ünnepély. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - 2001. december 16-án következett az ünnepi időszak egyik nagyon kedves eseménye, a karácsonyfa ünnepély gyermekek számára. A templom zsúfolásig telt gyerekekkel, szüleikkel és nagyszüleikkel, akik részére Muszka Ibolya hitoktatónk nagyszerű programot állított össze. Jó hangulatban telt a közel két óra. A gyerekek hangszeren játszottak, dalokat énekeltek, verseket mondtak. Azt est fénypontja természetesen a karácsonyfa körüli csomagosztás és fényképezés volt. Muszka Ibolya ez alkalomból mondott köszönetet Sípos Emőke Villő és Bencze Margit fiatal hitoktatóinknak az év folyamán végzett munkájukért.

Karácsony. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - 2001. év Karácsonyára készült el az úrasztala felújítása 120.000,-Ft értékben. A felújítást Dénes Árpád iparművész végezte. A karácsonyi ünnepi istentiszteletekhez az úrvacsorai jegyeket a Benczédi testvérek, Éva, Judit és Domokos adományozták. Özv. Vékás Domokosné két értékes grafikát adományozott a lelkészi hivatal részére, melyek alkotója Sütő P. Rozália.A karácsonyi ünnepek alkalmából hosszú idő után gyülekezeti közösségünkben üdvözölhettük Mikó István főgondnok urat és feleségét, akik jelenlétükkel megtisztelték lelki egybegyűlésünket és találkozásunkat.

Újévi istentiszteletet tartott Rázmány Csaba püspök. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - 2002. január 1-én az újévi istentisztelet keretében Rázmány Csaba püspök úr végzett szolgálatot Nagy Ignác utcai templomunkban. Az eseményen részt vett Mikó István főgondnok és Balázsi László főjegyző. Az istentiszteletet a gyülekezeti teremben szeretetvendégség követte.

Miklósi-Vári Katalin debreceni lelkésznő esküvőjét templomunkban tartotta. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - 2002. január 19-én délután Nagy Ignác utcai templomunkban zajlott Miklósi-Vári Katalin unitárius lelkésznő és Andreas Fritz református lelkész esketési szertartása. Katalin férje svájci állampolgár. Az esketési szertartást Kászoni József végezte. A szertartást fogadás követte a gyülekezeti teremben, melyen köszöntötték az ifjú párt rokonok, ismerősök és a budapesti valamint debreceni unitáriusok. Mint ismeretes Katinka több éven át volt Nagy Ignác utcai segédlelkész, tehát ezért megkülönböztetett szeretettel láttuk őt újra templomunkban. Az ifjú pár tervei szerint közös  életüket Debrecenben kezdik meg, ahol Katinka az unitárius gyülekezet lelkipásztora. Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak, akik hamarosan várják első gyermekük megszületését.

Presbitériumunk 2001. szeptember és 2002. február között végzett munkájáról. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - A Budapest Nagy Ignác utcai Egyházközség presbitériuma a nyári szünetet követően ismét havi rendszerességgel tartotta üléseit.

2001. szeptember 19. A Presbitérium ülésén többek között döntött az egyházközségi közgyűlés összehívásáról, illetve megvitatta Vadady Attila énekvezér ellen a Magyarországi Unitárius Egyház által indított polgári per helyzetét. A felek között az énekvezér által használt szolgálati lakás bérleti díja körül kialakult vita a tárgya.

2001. október 24. Az október 14-i sikeres közgyűlés után megtartott első ülésen a Presbitérium ismételten döntött a bankszámla feletti rendelkezésről és ezt felterjesztette a Magyarországi Unitárius Egyház hivatalába, ellenjegyzés céljából. Ezen túlmenően egyházközségi szervezési kérdések kerültek megtárgyalásra.

2001. november 28. A Presbitérium meghallgatta Dr. Bardócz-Tódor András gondnok beszámolóját a november 10-én megtartott Egyházi Képviselőtanács (EKT) üléséről. A 2001. március 18-i közgyűlés óta ez volt az első EKT ülés, amelyre gondnokunk meghívást kapott és azon részt vett. A beszámolóból kiemeljük, hogy az EKT elhatározta, hogy egyházközségi gondnoki tisztségtől felfelé valamennyi egyházi és világi választott tisztségviselőt át kell világítani. Másodsorban Mikó István főgondnok úr bejelentette, hogy névtelen rágalmazó levelet kapott és a feljelentése alapján lefolytatott rendőrségi nyomozás, bár a tettest nem találták meg, arra enged következtetni, hogy az elkövető a Budapesti Unitárius Egyházközség tagja lehet, ezért kezdeményezte az Egyházközség elleni fegyelmi eljárás megindítását. Az EKT egyetértett a fegyelmi eljárás elindításával. Zoltán Csaba ismertette a Bartók Béla Egyházközség vezetőivel az egyházközségek közötti vagyonmegosztás tárgyában létrejött megállapodást, melyet a Presbitérium jóváhagyott. Kászoni József és Dr. Bardócz-Tódor András ismertették az erdélyi Unitárius Lelkészek Szövetségének (ULOSZ) levélben tett állásfoglalását, amely a Kászoni Józsefet szekus múlttal megrágalmazó, 2001. márciusában nagyszámú magyarországi unitárius címére eljuttatott, Erdélyi Tisztázó Bizottság (ERTIBI) név alatt, de névtelenül írt levél kapcsán küldtek. Az ULOSZ levele megállapítja, hogy ERTIBI nevű szervezet nem létezik, a levél tartalma koholmány, Kászoni Józsefet Erdélyben mind hívei, mind lelkésztársai becsületes, tiszta embernek ismerik. A Presbitérium döntött az alkalmazásban álló lelkész, pénztáros, énekvezér és templomgondozó két havi tiszteletdíjának karácsonyi jutalomként történő kifizetéséről. A Presbitérium véglegesítette a 2001. évi egyházfenntartók listáját és elrendelte annak közszemlére tételét az egyházközségi hirdetőtáblán.

2002. január 7. A Presbitérium meghallgatta Tárkány Imréné beszámolóját a 2001. évi zárszámadásról. A döntést a soron következő ülésre halasztották. Kászoni József ismertette az Egyházi Fegyelmi Bíróság 2001. december 14-én tartott ülésének jegyzőkönyvét. Ez a testület vizsgálta a Mikó István főgondnok úr ellen írt rágalmazó levél körülményeit. A testület ülésén annak alábbi tagjai vettek részt: Rázmány Csaba, püspök, Nyitrai Levente és Sándor Gyula Mátyás lelkészek, Dr. Szabó Melánia, Dr. Kaszai Csaba, valamint Balázsi László főjegyző. Mikó Főgondnok érintettsége miatt távozott az ülésről, a többi tag összeférhetetlenség miatt nem kapott meghívást. A meghozott határozatot szó szerint ismertetjük, illetve annak indoklását is:

"HATÁROZAT
Kászoni József lelkész és Dr. Bardócz-Tódor András egyházközségi gondnok, mint a Budapesti Unitárius Egyházközség felelős vezetői, működésének felvigyázói és minden egyházközségi ügyben képviselői ellen a Magyarországi Unitárius Egyház Fegyelmi Bizottsága 2001. december 14-én tartott fegyelmi tárgyalásán egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: Alaptörvényünk 204. paragrafusa b. pontja, valamint a 203 paragrafus c. pontja alapján "írásbeli dorgálás" fegyelmi büntetéssel sújtja az elkövetett fegyelmi vétségek miatt.

INDOKLÁS
Mikó István egyházunk főgondnoka feljelentése alapján indult büntetőeljárásban a Budapesti VI-VII. ker. Rendőrkapitányság - az ismert tényállás alapján - a nyomozást a 147-4802/2001. számú 2001. július 9-én ket határozatában megszüntette, tekintettel arra, hogy az elkövető kiléte nem állapítható meg. A határozat azonban tartalmazza azt is, hogy a nyomozás során egyértelműen megállapítást nyert az a körülmény, hogy a Budapesti Egyházközség névjegyzékéhez hozzáférhető személy(ek) írtá(K) a levelet. A Budapesti Egyházközség vezetői erre a határozatra való tekintettel 2001. november 10-én kötelezettséget vállaltak az Egyházi Képviselő Tanács előtt belső vizsgálat lefolytatására, aminek eredményéről mai napig sem tájékoztatták a Főhatóságot. A fentiek alapján az Egyházi Fegyelmi Bíróság megállapíthatónak látta azt, hogy a névjegyzék hanyag kezelése- és az egyházközségi hivatal irodájának mulasztása vezethetett oda, hogy az inkriminált levél elkészülhessen, és postára kerülhessen. Továbbá a fegyelmi büntetéssel sújtottak felelősségét állapította meg az Egyházi Fegyelmi Bíróság abban a vonatkozásban is - különös tekintettel az eset súlyára! - hogy a vállalt belső vizsgálatot a mai napig sem folytatták le, mert eredményéről nem kapott tájékoztatást az Egyházi Képviselő Tanács. Felszólította az Egyházi Fegyelmi Bizottság a Budapesti Egyházközséget és annak felelős vezetőségét, hogy 2001. november 10-én, az Egyházi Képviselő Tanács jegyzőkönyvébe is belefoglalt vállalt kötelezettségének 30 napon belül tegyen eleget és a belső vizsgálatot mindenre kiterjedően folytassa le és annak eredményéről, a fenti határidőn belül tájékoztassa az Egyházi Képviselő Tanácsot. Végül az Egyházi Fegyelmi Bizottság az Alaptörvény 205. paragrafusa értelmében elrendeli, hogy a fegyelmi vétséget elkövetők működési körzetében ez a határozat nyilvánosan hirdettessen ki, és azt hozzák az illetékes Egyházi vezetőség (presbitérium) tudomására."

Kászoni József bejelentette, hogy a határozattal nem ért egyet és fellebbez ellene. Többek között kifogásolta, hogy a tárgyalásra nem hívták meg. A Presbitérium szintén elutasította a határozatot és tiltakozott az ellen, hogy az Egyházközséget kollektíven elmarasztalják. Ami az egyházközségi vizsgálatot illeti, a Presbitérium kész annak lefolytatására, ha a Főgondnok úr birtokában lévő bizonyítékok másolatát (legalább a borítékét) megkapják. Azok hiányában azonban nincs értelme a vizsgálatnak. Elhangzott az is, hogy a címlista az Egyházközségben korábban lelkészként szolgálatot végzők, a püspöki hivatal és néhány presbiter birtokában is lehet, amelyeket akkor szereztek, amikor a jelenlegi lelkész és gondnok még nem is volt hivatalban. Ezért felelősségre vonásuk nem tekinthető megalapozottnak.

2002. február 20. A Presbitérium döntött, hogy jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti a 2001. évi zárszámadást, valamint a 2002. évi költségvetést, melynek főbb számai az alábbiak:
 

 

2001  Tény

2002 Terv

2002/2001

1. Nyitó vagyon

2.711.131

2.796.739

103,2%

2. Bevételek

5.147.994

5.184.530

100,7%

3. Kiadások

4.276.182

4.637.700

108,5%

4. Egyházon belüli vagyonátadás

786.204

342.405

43,6%

Záró vagyon (1+2-3-4)

2.796.739

3.001.164

107,3%

A Presbitérium elfogadta továbbá ügyrendjét, belső működési szabályzatát. A Presbitérium döntése alapján a Hőgyes Endre utcai lelkészi lakás felújításának költségeiből az Egyházközség 224.314,-Ft összeget átvállalt. A Presbitérium úgy határozott, hogy a szószék felújítására, a pince szigetelésére és a gyülekezeti terem vizesblokkjának (WC, mosdó), valamint konyhájának felújítására pályázatot nyújt be a Budapest V. kerületi Önkormányzat által létrehozott egyházi fejlesztési-felújítási alap igénybevételére. A Presbitérium megkezdte a családlátogatások rendszerének kialakítását, melyről végleges döntést később hoz.

Szávai Géza Székely Jeruzsálem című könyve. BUDAPEST, Nagy Ignác u. - 2002. február 2-én szeretetvendégséggel egybekötött szerzői estet tartottunk a gyülekezeti teremben, ahol Szávai Géza íróval találkozhattak vendégeink, abból az alkalomból, hogy a szerzőnek a közelmúltban jelent meg Székely Jeruzsálem című könyve, mely Bözödújfalu fordulatos és tragikus történetét dolgozza fel, szívszorító fotókkal illusztrálva. Mint ismeretes a falut a Ceausescu időkben vízzel árasztották el. A faluról készült fotók a terem falán is láthatóak voltak.

Kászoni József lelkészünk 2001. szeptember és 2002. február között végzett tevékenységéről. Kászoni József lelkészünk ebben az időszakban az alábbi szolgálatokat végezte:

Keresztelés:
Tóth Norbert, 2001. szept.23. (Tóth Mózes és Molnár Erika Emese)
Szász Zsolt, 2001. szeptember 30. (Szász Zsolt és Székely Blanka)
Kovács Borbála, 2001. október 6. (Kovács László és Boronésza Csilla)
Nagy Eszter Orsolya, Nagy Gergely Ákos, 2001. október 21. (Dr. Nagy Ákos Károly és Ciorogan Gabriella)
Fekete Réka, 2001. október 27. (Fekete Gábor és Ambrus Adrienn)
Szabolécs Gergely, 2001. október 28. (Szabolécs Imre és Varga Katalin Etelka)
Kónya Bianka Viktória, 2001. november 17. (Kónya Csaba József és Venczel Viktória)
Bódi Abigél Janka, 2001. december 9. (Bódi Áron és Brock Ildikó)
Nagy Boglárka, 2001. december 25. (Nagy Zoltán és Erdei Erika)
Szilágyi László, 2001. december 26. (Szilágyi László és Eichler Katalin)
Gherman Laura Kitti, 2002. január 13. (Gherman Kornél és Fodor Katalin)
Kríza Júlia Éva, 2002. február 16. (Kríza György és Molnár Anna)
Szél Áron, 2002. február 17. (Szél László és Csonka Judit)
Bagi Izabella, 2002. február 23. (Bagi Imre és Nagy Katalin)
A megkeresztelt gyermekek életére és az ifjú házasok boldogságára Isten áldását kérjük.

Esketés:
Szarvas Gábor és Bögi Eszter, 2001. szeptember 22.
Endrédi László Dénes és Dudás Hilda Gabriella, 2001 szeptember 29.
Marosi Zsolt Tamás és Gergely Éva Ilona, 2001. november 24.
Andreas Fritz és Miklósi-Vári Katinka, 2002. január 19.
Lámfalusi Csaba és Lőrinczy Réka, 2002. február 23.

Temetés:
Gergely Károly (69 éves) - 2001. október 11.
Vass Károly (65 éves) - 2001. október 26.
Mátyás Györgyné Érsek Katalin (79 éves) - 2001. október 27.
Labancz Józsefné Borbély Anna (89 éves) - 2001. november 27.
Dr. Csíki Gábor (86 éves) - 2001. december 6.
Pákey Izabella (87 éves) - 2002. január 24.
Mánik László (83 éves) - 2002. január 29.
Gyurka Jánosné Vörös Terézia (60 éves) - 2002. február 6.
Nagy Ferencné Pataki Istók Margit (86 éves) - 2002. február 15.
Bécs Józsefné Nagy Erzsébet (67 éves) - 2002. február 19.
Halottaink emléke legyen áldott.  

Az elmúlt időszakban a keresztelések száma jóval meghaladta az elhalálozásokét.

TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK  ÉLETÉBŐL

A Bartók Béla Unitárius Egyházközség segédlelkészt és egyházközségi tisztségviselőket választott. BUDAPEST, Hőgyes Endre u. - A Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2001. szeptember 30-án megtartott közgyűlésén másodlelkésszé választotta Léta Sándort, aki családjával a közelmúltban települt át Erdélyből. A közgyűlésen gondnokká választották Sepsi-Kovács Évát, gondnok-pénztárnokká Gergely Feliciánt és megválasztották az egyházközség presbitériumát is. A megválasztott tisztségviselők munkájához Isten áldását kérjük és sikeres munkát kívánunk.

Felejthetetlen Kányádi est a Hőgyes Endre utcában. BUDAPEST, Hőgyes Endre u. - 2001. február 9-én színültig telt a Bartók Béla Unitárius Egyházközség temploma, ahová Kányádi Sándort várta a nagyszámú érdeklődő. A mai erdélyi költészet legnagyobb alakja saját verseiből adott elő néhányat, majd bizonyította, hogy nemcsak versben, de prózában is jó előadó, amikor erdélyi utazásairól elevenített fel unitárius vonatkozású élményeket, találkozásokat és vallott unitárius kötődéseiről. A reformátusnak keresztelt Kányádi mostani szereplésével is rászolgált a "tiszteletbeli unitárius" jelzőre. Az előadóestet szeretetvendégség követte.

Csukás est Pestszentlőrincen. PESTSZENTLŐRINC, Szervét Mihály tér - Február hónapban nagy sikerű Csukás István estet szervezett Szász Adrienn lelkésznő a gyülekezeti teremben, ahová nagy számban érkeztek a fiatal generáció képviselői a város minden részéből, hogy találkozhassanak a kiváló íróval, a gyerekek kedvencével.

Semjén Zsolt helyettes államtitkár előadása egyház és állam viszonyáról. BUDAPEST, Hőgyes Endre u. - 2002. február 21-én 6 órai kezdettel Semjén Zsolttal, a Kulturális Örökség Minisztériuma helyettes államtitkárával találkozhattak unitárius testvéreink. A helyettes államtitkár áttekintette az elmúlt négy év egyházpolitikáját, az elért eredményeket. Természetesen szóba került Egyházunk történelmi egyházi státuszának kérdése. Semjén úr szorgalmazta, hogy az unitáriusok hozzanak létre egyházi intézményeket, oktatási, kulturális vagy szociális céllal, mert ennek léte javítaná Egyházunk megítélését és a történelmi státusz elérésének lehetőségét.

E helyen szívesen adunk helyet magyarországi, illetve erdélyi testvér-gyülekezeteink számára, hogy hírt adjanak egyházközségük életéről.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Józan Miklós szobor avatása Lakiteleken. LAKITELEK - 2001. augusztusában Lakiteleken ünnepélyes keretek között leplezték le Józan Miklós, hajdani unitárius püspök mellszobrát, a Népfőiskola kertjében kialakított Magyar Mártír Püspökök emlékparkjában, ahol Józan Miklós mellszobrán kívül többek között Ravasz László, református, Márton Áron és Mindszenty József katolikus püspök, illetve hercegprímás mellszobra található. Az eseményen megjelent és ökumenikus istentiszteletet tartott Rázmány Csaba püspök, továbbá ünnepi beszédet mondott Szabó Árpád püspök. A szoboravatáson részt vett Lezsák Sándor, a Népfőiskola alapítója és az emlékpark megalapítója és természetesen szép számmal unitárius hívek is jelen voltak, akik az ország minden részéből érkeztek.

SAJTÓFIGYELŐ

Magyarország - Az elmúlt időszakban több nagy példányszámban megjelent írás foglalkozott közvetlenül vagy közvetve Egyházunkkal. A teljesség igénye nélkül ezek közül külön kiemeljük a Magyar Nemzet 2001. november 14-én megjelent számának Átvilágítás az unitárius egyházban címmel megjelent írását, melyben Rázmány Csaba püspök tájékoztatott arról, hogy az Egyházi Képviselő Tanács egyhangú határozatával kötelezővé tette az egyházi tisztségviselők átvilágítását. Az írás megemlíti, hogy a magyarországi egyházak közül elsőként és mindeddig egyetlenként a Magyarországi Unitárius Egyház határozott az átvilágítás mellett. Továbbra is kérjük a híveket, hogy ha nagy példányszámban megjelenő hazai vagy külföldi újságban az unitárius vallással kapcsolatos írást találnak, jelezzék azt a Hírlevél szerkesztőinek, és ha lehet küldjenek egy másolatot az írásról a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalba, annak érdekében, hogy e helyen beszámolhassunk róla. A fent említett újságcikkek egyébként a lelkészi hivatalban megtekinthetők vagy arról másolat kérhető.

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

Új néven érhető el az unitárius honlap. A Magyarországi Unitárius Egyház honlapja új címen, a www.unitarius.hu oldalon érhető el. Felhívjuk a hívek figyelmét a honlaphoz kapcsolódó unitárius levelező fórum létezésére és várjuk unitárius testvéreink bejelentkezését minél nagyobb számban. Kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek be, akik vállalják identitásuk közlését, tehát saját nevükön jelentkeznek be, mert sajnálatos módon az utóbbi időben több jeligével bejelentkező résztvevő olyan üzeneteket írt, amelyek tartalmát és hangnemét a magukat nevükön megnevezők méltatlannak és elfogadhatatlannak tartanak.

Orbókné Szent-Iványi Ilona, aki a protestáns egyházak nemzetközi szervezete, az IARF vezetőségének tagja, megbízást kapott az IARF-től, hogy annak budapesti képviseleti irodáját vezesse. Ilonának új megbízatásához ezúton is sok sikert kívánunk.

Kászoni József amerikai utazása. Kászoni József lelkészt az amerikai unitáriusok testvéregyházi ügyekkel foglalkozó testülete meghívta az Alabama Állam Birmingham városában tartandó konferenciájára. Kászoni tiszteletes 2002. március 5. és 20. között a meghívásnak eleget téve az Egyesült Államokban fog tartózkodni. Kiutazását a Presbitérium jóváhagyta, sőt kifejezetten támogatta. Az utazás valamennyi költségét az amerikai unitáriusok állják. Kászoni tiszteletes távollétében a szolgálatot Szász János lelkész látja el.

A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE

Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetővé, hogy ugyanarról a kérdésről  mindenki véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdőíves formát választottunk és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat. A kérdésekre adott válaszokat név megjelölése nélkül  kérjük leadni.

ELŐZŐ SZÁMUNK KÉRDÉSE: Hány gyermek-fiatal él az Ön családjában és milyen unitárius ifjúsági programban vennének részt a gyermekek-fiatalok? A Hírlevél I. évf. 2. számában feltett kérdésre összesen 10-en válaszoltak a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével. A válaszok az alábbiak szerint oszlottak meg:
 

Életkor (év)

0-3

3-6

6-9

9-12

12-15

15-18

Fiú

3

2

4

2

0

1

Leány

3

2

2

1

2

3

 

Program

0-3

3-6

6-9

9-12

12-15

15-18

.

Hitoktatás

3

-

3

2

2

-

10

Kórus

2

1

1

-

-

-

4

Cserkész csapat

2

-

5

1

1

-

9

Ifjúsági kör

2

-

-

-

-

-

2

Nyári ifjúsági tábor

2

-

5

3

2

1

13

Óvoda

1

-

-

-

-

-

13

Iskola (8. oszt.)

-

-

-

-

-

-

-

Gimnázium

-

-

-

-

-

1

1

A válaszok kis száma miatt nem tekinthető teljeskörűnek a felmérés, de talán néhány következtetés így is levonható a válaszokból. Mint látható, a legnagyobb érdeklődés a hitoktatás mellett (10) a nyári ifjúsági tábor (13) és a cserkészcsapat (9) iránt mutatkozik meg. Ugyanakkor az egyházi oktatási intézmények iránt (óvoda, iskola, gimnázium) minimális az érdeklődés. Egyházközségünk a nyári iskolai szünetben önköltséges ifjúsági tábor szervezését kezdte meg 7-14 éves fiatalok számára. A tábor helyszíne Magyarkút. E helyről is kérjük a szülőket, hogy a lelkészi hivatalnak jelezzék gyermekeik részvételi szándékát, név és lehetséges időpontok megjelölésével, hogy olyan időpontban, vagy nagy érdeklődés esetén akár több időpontban is, rendezhessük meg a tábort, amikor a legtöbben részt tudnak venni. Ha jól sikerül a tábor, téli sítábor megszervezését is megkezdjük, melynek helyszíne Erdély vagy a Tátra lenne.

E SZÁMUNK KÉRDÉSE: Egyetértene-e azzal, ha a magyarországi unitáriusok szervezetileg egyesülnének az Erdélyi Unitárius Egyházzal? Ez alkalommal azt szeretnénk megtudni, hogyan vélekednek a hívek a magyarországi és erdélyi unitáriusok, illetve a két egyház kapcsolatáról. Célszerűnek tartanák-e ezt szorosabbra fűzni, esetleg szervezetileg is eggyé válni. Ismeretes, hogy a trianoni diktátum és a bécsi döntés közötti időszakban (1920 és 1940 között) Magyarországon Józan Miklós püspöki helynökként vezette a magyarországi unitáriusokat, de egy közös püspöke volt a Magyarországon és Erdélyben élő unitáriusoknak, akinek Kolozsváron volt a hivatala. Kérjük, hogy a szokásos igen, nem és nincs véleményem válaszok bejelölése mellett indokolja is meg véleményét. A vélemény közlése nem kötelező.

OLVASÓI LEVELEK

Szabó Adrienn 23 éves unitárius testvérünk hat kérdést tett fel, melyek, illetve az azokra adott válaszok közérdeklődésre tarthatnak számot, ezért mostani számunkban Kríza Dániel presbiterünk válaszaival együtt közöljük a kérdéseket, melyeket ezúton is megköszönünk Adriennek.

 1. A "keblitanács" - mi a pontos tartalma - illetve, hogy hagyománytiszteletből használnak-e ilyen régies kifejezést?
  Válasz: A keblitanács és a presbitérium azonos fogalmak. Az előző régies és magyar, az utóbbi viszont a protestáns világban elterjedt latin eredetű szó. Mindenki belátása szerint használja egyiket vagy másikat. A presbiter választott képviselőt jelent, a presbiterek testülete a presbitérium.
 2. Kit nevezünk "egyházfinak"?
  Válasz: Az egyházfi szerepre a konfirmált fiatalokat választja az egyházközség, akik gyakorlati teendőket látnak el. Felrakják az énekek számát a táblára, összegyűjtik a perselypénzt. Vagyis a régi egyházközségi szervezetben amolyan felkészítő feladat volt a teljes jogú egyházi tisztségviselés vállalása felé.
 3. Van Budapesti Teológiai Intézete az Unitárius Egyháznak?
  Válasz: Elméletileg létezik a Teológiai Intézet, de mióta Dr. Sztankóczy Zoltán testvérünk -aki az elmúlt években a legtöbbet tett az intézetért- visszavonult, a jelenlegi tevékenységről kevés információnk van. Következő számunkban visszatérünk a kérdésre.
 4. Hogyan lehetne azt kifejteni, a hívek számára megnyugtató módon megfogalmazni, hogy "illő módon hozzájárul az egyház fenntartásához"?
  Válasz: Mindenki lelkiismeretére van bízva, hogy mekkora összeggel támogatja egyházát. Ez évi 100 forinttól több ezer forintig terjedhet. 2001-ben 440 egyháztagunk összesen 1 millió 810 ezer forintot fizetett be az egyházközség számlájára. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 4.100,-Ft-ot fizettek a hívek. A közgyűlésen az szavazhat, aki csekken vagy az egyházközségi pénztárba nevének, címének megjelölésével anyagi hozzájárulást fizet az év folyamán.
 5. Aki egyetemre, főiskolára jár, nem rendelkezik önálló jövedelemmel, akkor hogyan lehet tagja a Közgyűlésnek, ha nem képes egyházát "illően" támogatni?
  Válasz: Tekintettel arra, hogy néhány száz forint is elegendő ahhoz, hogy valaki gyakorolhassa jogát, úgy gondoljuk, hogy ez még egy egyetemistának sem okozhat gondot, főleg, ha a tanulmányai mellett részmunkát is vállal.
 6. A tavalyi népszámlálás során hányan vallották magukat unitáriusnak?
  Válasz: A válaszra mi is kíváncsiak vagyunk, de a népszámlálás adatait még nem hozták nyilvánosságra. Utoljára 1949-ben volt a mostanihoz hasonló kérdéseket is tartalmazó felmérés, akkor 9.400-an vallották magukat unitáriusnak. 1%-os adófelajánlást évente körülbelül 1.200-an tesznek. Pontos választ csak a népszámlálás eredményeinek közzététele után tudunk adni, ami májusra várható.

Hirdetések. Egyházközségünk egyik célja, hogy a gyülekezetünk tagjai lehetőségeik szerint polgári életükben is támogassák, segítsék egymást. E célból kérjük, hogy ezzel kapcsolatos hirdetéseiket szíveskedjenek részünkre megküldeni és azokat a Hírlevél következő számaiban térítésmentesen közzé tesszük. Ha például valaki állást keres vagy kínál, vagy nem főállású kereseti lehetőséget tud ajánlani (takarítás, gyermekmegőrzés, adatfeldolgozás, könyvelés, stb.), akkor ismertesse meg velünk igényét és talán valamely unitárius testvérünk segítségére lehet és ezzel persze Ön is segít a másikon.


 A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma - Megjelenik 1.200 példányban. A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: Zoltán Csaba - A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. alatti címére küldeni. A borítékra kérjük írják rá: "HÍRLEVÉL". Elektronikus levél küldhető a CZOLTAN@AXELERO.HU címre is.

© 2003. Budapesti Unitárius Egyházközség