INDEX


2002. április-május, II. évfolyam, 2. szám

A tartalomból

Egyházközségünk életéből
Presbitériumunk munkájáról
Társegyházközségeink életéből
Rendezvények-események
Közlemények-hirdetmények
A Hírlevél kérdése
Olvasói levelekA KÖZGYŰLÉS ELFOGADTA EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ALAPÍTÓ OKIRATÁT

Egyházközségünk 2002. április 14-én megtartotta éves közgyűlését, melyen 77 szavazati joggal rendelkező egyházközségi tag vett részt és hozott fontos határozatokat. A szokásoknak megfelelően napirenden volt Kászoni lelkész atyánkfia éves jelentése, az egyházközség 2001. évi zárszámadása és 2002. évi költségvetése, illetve pénztáros és két zsinati képviselő megválasztása. A közgyűlés által elfogadott 2001. évi zárszámadást és 2002. évi költségvetést a Presbitérium nevében Zoltán Csaba presbiter terjesztette elő és azt ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással a közgyűlés elfogadta, akárcsak a lelkészi beszámolót. A zárszámadás és a költségvetés főbb számait az alábbi táblázat tartalmazza:
 

 

2002  Tervezett

2001 Tény

Eltérés

2002/2001 (%)

 

A      

B      

A-B    

A/B    

Nyitó vagyon

2.796.739

2.711.131

85.608

103,2%

Bevételek

5.184.530

5.147.994

36.536

100,7%

Vagyonátadás BBUE/MUE-nek

342.405

786.204

-443.799

43,6%

Kiadások

4.637.700

4.276.182

361.518

108,5%

Záró vagyon

3.001.164

2.796.739

204.425

107,3%

Ezen felül a közgyűlés megvitatta a Presbitérium által előterjesztett Alapító Okiratot és Működési Szabályzatot, melyet nagy többséggel (55 igen, 3 nem szavazattal és 13 tartózkodás mellett) elfogadott. Az Alapító Okirat elfogadását hosszú és heves, de tárgyszerű vita előzte meg, melybe bekapcsolódott a Presbitérium által meghívott és az ülés teljes időszaka alatt jelen lévő Rázmány Csaba főtisztelendő püspök atyánkfia is. (További részletek a 2. oldalon)

SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG MÁJUS 11-ÉN MAGYARKÚTON

Amint arról korábban is hírt adtunk, 2002. május 11-én (szombaton) Magyarkúton megtartjuk idei első szabadtéri istentiszteletünket és szeretetvendégségünket, amelyre minden hazai és határon túli unitárius testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk. KELTSÜK ÚJRA ÉLETRE MAGYARKÚTAT! LEGYEN MAGYARKÚT MINDANNYIUNKÉ!

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL

Beszámoló Egyházközségünk Közgyűléséről. BUDAPEST, Nagy Ignác u. -  (folytatás az 1. oldalról) Kászoni tiszteletes az ünnepi istentisztelet alapgondolatául Lukács Evangéliuma 22. részének 24-27 szakaszát választotta, amely így szól: "Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt nekik: A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál."  (Lk 22, 24-27)

Lelkészi jelentés. A 2002. április 14-én megtartott közgyűlés meghallgatta és vita nélkül egyhangúlag jóváhagyta Kászoni József részletes és tartalmas lelkészi jelentését. A jelentés az egyházközségi irodában megtekinthető, arról másolat kérhető, akárcsak a közgyűlés által jóváhagyott egyéb dokumentumokról. Lelkészünk összefoglalójában megállapította, hogy bár nehéz év áll az egyházközség mögött, a templom, az egyházközség egyéb javai jó állapotban vannak, a hívek egyre nagyobb számban látogatják vasárnapi istentiszteleteinket, kulturális, közösségi eseményeinket. A gyülekezet az elmúlt évben gyarapodott, lelkészünk több gyermeket keresztelt, mint ahány testvérünket búcsúztatta. Kászoni tiszteletes úgy ítélte meg, hogy az egyházközség gyülekezete összetartó, jó közösség, amelyben érvényesülnek a jézusi szeretet tanításai.

Zárszámadás és költségvetés. A gazdasági természetű napirendeket Zoltán Csaba presbiter, a Gazdasági és Jogi Bizottság tagja terjesztette elő. Elmondta, hogy az Egyházközség vagyona a múlt évben is és várhatóan 2002-ben is növekedni fog, bár minimális mértékben. Az Egyházközség szinte kizárólagos bevételi forrása a hívek adományaiból és egyházfenntartás címén befizetett hozzájárulásából tevődik össze. Zoltán Csaba külön köszönetet mondott az egyházközség tagjainak anyagi és erkölcsi támogatásukért és kérte a híveket, hogy a jövőben is támogassák az egyházközséget. Az elmúlt évben megtörtént a két egyházközség (Budapesti és Bartók Béla Unitárius Egyházközség) vagyonmegosztása, melynek eredményeként 786.204,-Ft került átadásra a Hőgyes Endre utcai templomhoz tartozó gyülekezetnek. A 2002. évi költségvetés kapcsán kiemelte, hogy 500.000,-Ft többletkiadást fog jelenteni az egyházközségi alkalmazottak díjazásának átlagosan 20%-os emelése, amely az 1996 óta nem emelt juttatásokat némiképp rendezi. Még az emelés után is lelkészünk alig kap havonta többet (pontosan 60.000,-Ft-ot), mint a magyarországi minimálbér. 2002-ben további 340.000,-Ft összegű vagyonátadás várható, a Bencze Franciska által létrehozott szociális alap valószínűleg a Magyarországi Unitárius Egyház (MUE) részére átadásra kerül, hogy egyetemes egyházi célokat szolgáljon. Mindezek együttes hatásaként mintegy 200.000,-Ft-tal várhatóan nő a vagyon december 31-re.

A zárszámadást és a költségvetést egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül fogadta el a közgyűlés. Zoltán Csaba külön köszönetet mondott Tárkányi Imréné, Emike pénztárosnak, aki hosszú évek során, pontosan, nagy körültekintéssel és teljes felelősséggel, szakszerűen látta el feladatát. Emike április 1-től pénztárosi tisztségéről lemondott, de továbbra is segít az egyházközség gazdasági ügyeinek vitelében. A közgyűlés végén Zoltán Csaba a Presbitérium és az egész gyülekezet nevében virággal köszönte meg Emike áldozatos munkáját, akit a közgyűlés tapssal köszöntött.

Tisztségviselők megválasztása. A Presbitérium javaslatát Kászoni József ismertette. A két zsinati/főtanácsi képviselői helyre Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin jegyző-presbitert és Zoltán Csaba presbitert jelölte a Presbitérium, míg a megüresedett pénztárosi tisztségre Dr. Bardócz-Tódor Andrást. Kaveczkiné Dr. Farkas Katalint és Zoltán Csabát egyhangúlag, míg Dr. Bardócz-Tódor Andrást egy ellenszavazattal és egy tartózkodással választotta meg a közgyűlés. Utóbbi jogosult a gondnok-pénztáros cím viselésére. A tisztségviselőket 2004. április 30-ig terjedő időszakra választotta a közgyűlés.

Alapító Okirat és Működési Szabályzat elfogadása. A Presbitérium előterjesztését Dr. Bardócz-Tódor András ismertette. Elmondta, hogy a beterjesztett dokumentum, amelyet az ülés elején az egyházközség tagjai másolatban is megkaptak a MUE Alaptörvényének egyházközségekre vonatkozó részeinek kivonata. A Presbitérium úgy ítélte meg, hogy az egyházközségnek, mint önálló hatáskörökkel rendelkező szervezetnek, szüksége van a működését szabályozó dokumentumra, mely a jövőben, a hívek akaratának megfelelően módosítható. Zoltán Csaba, az okiratot készítő Gazdasági és Jogi Bizottság tagja elmondta, hogy a javasolt szövegtervezetet Dr. Lőrincz Ernő egyházközségünk jogtanácsosi képesítéssel rendelkező tagja is véleményezte, valamint egy külső jogász. Az ő észrevételeik is beépültek a végleges anyagba, mely a közgyűlés elé került. Ezt követően Rázmány Csaba főtisztelendő püspök atyánkfia kért szót és tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a napirend felvételéről a Hírlevélből értesült a MUE Elnöksége. Az Elnökség megtárgyalta a kérdést és határozott állásfoglalást hozott, mely szerint Működési Szabályzat elfogadását az Elnökség kifejezetten ellenzi és annak napirendre vételét szeparatista törekvésnek ítélte. Megállapította, hogy a dokumentum valóban a MUE Alaptörvényének rendelkezéseit tartalmazza. Rázmány püspök úr felszólalására reagálva Zoltán Csaba elmondta, hogy ellentmondást vél felfedezni a püspök úr által elmondottakban. Egyrészről megállapította püspök úr, hogy megfelel a dokumentum az Alaptörvény rendelkezéseinek, ugyanakkor szeparatizmussal illette a kezdeményezést. Felhívta a hallgatóság figyelmét, miszerint az Alapító Okirat preambuluma kijelenti, hogy az Egyházközség a MUE részének tekinti magát és elismeri, megerősíti az Alaptörvény rendelkezéseit. Hozzátette, hogy az Alaptörvény nem tiltja Alapító Okirat elfogadását. Zoltán Csaba azt is kifogásolta, hogy az Elnökség hogyan foglalhatott állást az ügyben anélkül, hogy ismerték volna a beterjesztett dokumentumot. Ugyanis a dokumentum megszületése óta az egyházközségi irodától a püspökség nem kért másolatot. Végül kinyilvánította véleményét, hogy a MUE vezetése a közgyűlés döntését követően megfontolt döntést hoz, de nem szerencsés egy autonóm egyházközség döntéseibe az egyház legfelsőbb vezetésének még azok megszületése előtt beavatkoznia. Az egyházvezetéstől az egyházközségek támogatását, azok jó szándékú, közösségépítő törekvéseinek bátorítását és nem tiltását várja. Dr. Nyíredy Szabolcs atyánkfia felindultan adott hangot felháborodásának, miszerint milyen alapon adták a dokumentum készítői az iratnak az Alapító Okirat nevet. Az Egyházközség 1876-ban alakult, tehát nincs szükség megalapítani. Mi lesz azoknak a több évtizedes munkájával, akik ezért az egyházközségért olyan sokat tettek. Sepsi Kovács Éva, egyházközségi tag, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség (BBUE) gondnoka szintén értetlenségének adott hangot az Alapító Okirat címmel kapcsolatban. Véleménye szerint nincs szükség alapító okiratra, a MUE-nak van Alapító Okirata, amit az illetékes bíróság nyilvántartásba is vett. Felkérte Dr. Lőrincz Ernőt, hogy mint jogász, mondjon erről véleményt. Dr. Lőrincz Ernő apróbb módosításokkal megfelelőnek találta az előterjesztést és elmondta, hogy az Alapító Okirat és Működési Szabályzat elfogadása nem áll ellentétben a MUE Alaptörvényével. Megemlítette, hogy a főtanács jóváhagyása szükséges az önálló jogi személyiség elnyeréséhez, de tudomása szerint ez nem szerepel a tervek között.

A vitában hozzászóló Dr. Barabássy Sándor és Pécsi Balázs az Alapító Okirat elfogadása mellett érvelt. Zoltán Csaba összegzésképpen elmondta, hogy az okirat címének megváltoztatása és jelentős módosítása nem élvezi a Presbitérium támogatását. A beterjesztett anyagot hosszas és alapos vita után egyhangúlag fogadta el a Presbitérium, ezért azt javasolta, hogy igennel vagy nemmel szavazzanak a közgyűlés tagjai a Presbitérium javaslatáról. Dr. Bardócz Tódor András elrendelte a szavazást, melynek eredményeként  55 igen, 3 nem és 13 tartózkodás mellett az Alapító Okiratot és Működési Szabályzatot a Közgyűlés elfogadta.

Egyéb kérdések. A Közgyűlés befejezésként a híveket érintő egyéb kérdésekkel foglalkozott, melyekben határozathozatal ugyan nem történt, de érdemes röviden hírt adni a kérdésekről, felvetésekről.

Templomválasztás kérdése. Ismét felmerült a kérdés, hogy miért nem járhatnak a hívek abba a templomba, gyülekezetbe, ahová évtizedek óta tették? A Budapesti Egyházközség két gyülekezetre választása után sokan még úgy érzik, hogy az egyház területi alapon kívánja meghatározni a templomba járás rendjét, amit egyes atyánkfiai több évtizedes kötődésekkel és hagyományokkal szembenállónak ítélnek meg. Zoltán Csaba presbiter felszólalásában ismét szerette volna az ezzel kapcsolatos rossz érzéseket és félreértéseket eloszlatni. Kijelentette, hogy tudomása szerint minden unitárius szabadon választhat templomot, gyülekezetet és lelkészt. Ebben lakóhelye nem akadályozhat senkit. A MUE vezetésének sem ez volt a szándéka. Kizárólag arról van szó, hogy presbiternek, illetve egyéb egyházközségi tisztségviselőnek csak a lakókörzetében lévő egyházközségben választható valamely unitárius egyháztag. Rázmány Püspök atyánkfia egyetértőleg erősítette meg Zoltán Csaba szavait.

Magyakút tulajdonjoga. Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy miért került a magyarkúti ingatlan tulajdonjoga az egyházközségtől a MUE-hoz és ehhez hozzájárult-e az egyházközség Presbitériuma? Dr. Bardócz Tódor András gondnok és Zoltán Csaba presbiter kifejtette, hogy a tényről értesültek és sem előzetesen, sem utólag magyarázatot nem kapott a Presbitérium. Feltételezésük szerint a MUE azért íratta át az ingatlant a saját nevére, mert egyházközségünk 1994. óta nem rendelkezik jogi személyiséggel, így a magyar törvények szerint ingatlan tulajdona nem lehet. Mindenesetre meglepetéssel értesült a történtekről az egyházközség, néhány héttel azt követően, hogy a Presbitérium az EKT felkérése alapján bejelentette, hogy továbbra is igényt tart az ingatlanra, annak költségeit vállalja és célja, hogy az egész magyar unitarizmus szolgálatára álljon a csodálatos fekvésű és klímájú ingatlan. Rázmány Csaba püspök atyánkfia a témához kapcsolódó felszólalásában az elhangzottak mellett két okot említett a tulajdonjog átírására vonatkozóan. Egyrészt úgy ítélte meg az Egyház vezetése, hogy MUE tulajdonban jobban biztosítható, hogy az ingatlant a vidéki egyházközségek is használhassák, másrészt kijelentette, hogy a Budapesti Egyházközség az ingatlant eladta és később a MUE visszavásárolta, így a tulajdonjog a MUE-t illeti. Zoltán Csaba presbiter felhívta a figyelmet, hogy a Budapesti Egyházközség soha sem adta el teljes egészében az ingatlant, bár kétségtelen, hogy az elődök az ingatlan nagyobbik és értékesebb részét több részletben eladták, de teljesen sohasem. Néhány éve a MUE visszavásárolta az eladott ingatlanrészek egy részét. Adományozási felkérések küldése unitárius híveknek Schmidt Piroska presbiter felszólalásában megemlítette, hogy Békés megyei idős unitárius atyánkfia is kapott a győri egyházközségtől levelet és csekket, melyben a Bölöni Farkas Sándor Alapítvány nevében a győri templom építéséhez kértek anyagi támogatást. Idős, kispénzű testvérünk nagyon megzavarodott a levél kapcsán, mert azt gondolta, hogy erkölcsi kötelessége adni, de anyagi lehetőségei ugyanakkor korlátozottak. A felszólaló elmondta, hogy ő is kap évek óta ilyen levelet és mindig jelentősebb összeggel támogatja a templom építését, ezzel nincs is semmi gond. De el kell kerülni azt, hogy olyan személyeknek is küldjenek ilyen levelet,  akit és akinek a körülményeit nem ismerik. Véleménye szerint az ilyen kezdeményezések esetén a többi lelkésszel, egyházközséggel egyeztetve kell körlevelet kiküldeni, hogy azok dönthessenek, akik ismerik a híveket, hogy hasonló problémák ne fordulhassanak elő. Schmidt Piroska másoktól is hallott erről a gondról, ami azt mutatja, hogy a korábbi évekhez képest sokkal több helyre ment el a levél. A felszólaló számára az sem világos, hogy a győri egyházközség honnan jutott hozzá olyan unitáriusok címéhez, akik például a Budapesti Egyházközség hívének tekintik magukat és évek óta ezt az egyházközséget támogatják. Kászoni tiszteletes sajnálatosnak tartja a történteket és nem kívánt találgatásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy a győri gyülekezet milyen címlista birtokában van és azt kitől szerezték. Mindenesetre az ügy kapcsán furcsálja, hogy ő és Dr. Bardócz-Tódor András gondnok fegyelmi megrovásban részesült a MUE Fegyelmi Bíróságától egy olyan névtelen rágalmazó levél miatt, amelyen egy pontatlan cím szerepelt, ami a Budapesti Egyházközség címlistájában is pontatlanul szerepelt. Elmondta, hogy tekintettel arra, hogy a Budapesti Egyházközségnél több lelkész szolgált az elmúlt években tartósan vagy ideiglenesen és a lista a Püspökséghez is eljutott, megalapozatlannak tartja az elmarasztalást, főként úgy, hogy még az inkriminált borítékot sem láthattuk, arról nem is beszélve, hogy arra semmi bizonyíték nincs, hogy a boríték nem egy egyházközségi  körlevelet, hanem valóban rágalmazó levelet tartalmazott. Egyházközségnek adományozott ingatlanok sorsa Vékás Domokosné Júlia egyházközségi tag az iránt érdeklődött, hogy a néhány éve a rokona által az Egyházközségnek adományozott vidéki ingatlannak mi lett a sorsa?

Kászoni József tiszteletes elmondta, hogy az ingatlant, mivel a BUE nem jogi személy, a MUE nevére íratták. Később tudomására jutott, hogy a MUE eladta az ingatlant. Erről előzetesen őt nem tájékoztatták. Amikor megkérdezte, hogy az Egyházközség megkapja-e a vételárat, azt a választ kapta szóban, hogy a lelkészi lakás felújításához adott MUE támogatást ezzel a BUE megváltotta. Mint ismeretes, a MUE 2,5 millió Ft-tal járult hozzá a felújításhoz, az ingatlan eladási áráról nincs információnk. Az egyebek napirendi pont tárgyalását követően Dr. Bardócz-Tódor András megköszönte a közgyűlés résztvevőinek munkáját és a közgyűlést 13 óra 30 perckor berekesztette.

Családi vasárnap. Lassan hagyományosnak tekinthető, az a havonta egy alkalommal sorra kerülő, családi vasárnap, amikor az istentiszteletre egybegyűltek nem haza mennek, a szélrózsa minden irányába, hanem istentiszteletet követően lemennek az első emeleti gyülekezeti terembe, ahol együtt ebédelnek és az egyházközség ügyes-bajos dolgait beszélik meg. Kedves és kellemes ilyen jellegű időtöltésre kerülhetett sor január 27-én is, amikor több mint 40 személy vett részt a közebéden. Nagyszerű alkalomnak bizonyul minden ilyen jellegű találkozás egymás jobb megértésére és az egyházközség dolgainak közös rendezésére.

Kríza Kálmánra emlékeztünk. Február 16-án de. 11 órától Kríza Kálmánra, volt presbiterünkre, emlékeztünk születésének 100. éves évfordulója alkalmából a farkasréti temetőben. Du. 17 órától a kiterjedt Kríza család apraja-nagyja az egyházközség templomában gyülekezett, ahol az egyházközség lelkésze tartott emlék istentiszteletet meghalt, de el nem feledett testvérünk emlékére. Ezt követte Szabó Gyula kolozsvári író emlékbeszéde, akinek édesapja és Kríza Kálmán jó barátok voltak. A Homoródalmás és Budapest közötti távolság sem tudta megszüntetni az évtizedeken átívelő barátságot.

Farsang búcsúztató családi vasárnap. Február 24-én istentiszteletet követően újból együtt vonultunk le a gyülekezeti terembe, több mint hatvanan, hogy megünnepeljük a farsang búcsúztató keretében a hónap utolsó vasárnapján a családi vasárnapot. Az ízletes ebédet, ami húslevesből, sült csirkecombból és fánkból állt össze Brock Margitnak és "csapatának" köszönjük, akik vállalták, hogy ebből az alkalomból asztalra kerül, mindaz ami szem-szájnak ingere.

Márciusi szeretetvendégség. Március első szombatján került sor az esztendő második szeretetvendégségére, a szokásos helyen és időben, a gyülekezeti teremben. Nagyszerű program és kiváló hangulat volt a jellemzője rendezvényünknek. Meghívott előadóink közül a következőket emeljük ki: a 70 éves Tárkányi Imrét, aki eddig megjelent köteteiből adott elő, Dr. Györgypál Katalin a Kláris című folyóirat főszerkesztőjét, Sellei Zoltán előadóművészt, a Magyar Kultúra Lovagját, akik az alkotó munkásságából adtak elő prózai és lírai írásokat. Közreműködött még Tokos Zoltán gitárművész Andalúziából és Péterffy György V. éves református teológiai hallgató Budapestről, aki az est áhítatát tartotta. Az előadóestet képzőművészeti tárlat megnyitása követte, ez alkalomból Morschhauser Miklós műveiből állítottunk ki. A rendezvényt szeretetvendégség zárta.

Japán vendégek Egyházközségünknél. Március 20-án japán vendégeket üdvözölhettünk templomunkban. Az IARF tagszervezetének, a japán Rissho Kosei-kai-nak háromtagú küldöttségét volt szerencsénk fogadni, melyet Sakai tiszteletes vezetett, aki tagja az IARF (Szabadelvű Egyházak Nemzetközi Szövetsége) elnökségének is. A Rissho Kosei-kai egy keresztény irányultságú buddhista egyház, mely körülbelül 50 éves múltra tekinthet vissza. Kászoni tiszteletes távollétében Dr. Bardócz-Tódor András gondnok és Zoltán Csaba presbiter fogadta Balázs Ferenc Bejárom a kerek világot című könyvéből vett japán idézettel a távolról érkezett vendégeket, akik a 2002. július 28. és augusztus 2. között Budapesten rendezendő IARF Világkongresszus előkészítése céljából érkeztek Magyarországra. A vendéglátók bemutatták egyházunkat és azon belül egyházközségünket, az unitárius hitvallás alapjait és történetünket, kapcsolatunkat az erdélyi és amerikai unitárius közösségekkel.

Nagypénteki istentisztelet. Nagypénteken du. 18 órai kezdettel került sor az Unitárius Passió előadására; énekvezérünk Vadady Attila tanította be Tóth Balázs, dr. Tábor István, Bardócz Gábor részére a passiójátékot.

A húsvéti ünnepkör eseményeiből. Március 31-én a hónap utolsó vasárnapján ünnepelhette a keresztény világ húsvét szép ünnepét. Mint mindig az idén is ez alkalommal voltak a legtöbben híveink a templomban, több mink 250 jelenlévő férfi és nő részére szolgálták ki a lelkészek az úrvacsorát. Mivel az idei ünnepkörben légátusunk nem volt, ezért az úrvacsora kiosztásánál Szász János nyugalmazott lelkész segédkezett, akinek szolgálatáért ez úton is köszönetet mondunk.

 A hagyománynak megfelelően Ünnep másodnapján is volt úrvacsoraosztás. Ezt megelőzően Kászoni József lelkész és Zoltán Csaba presbiter idős híveket látogattak meg otthonaikban, hogy őket is részesítsék az úrasztala áldásaiban. Köztük volt Spekner Szilárdné, Margó néni, aki a napokban ünnepelte 91. születésnapját. Ebből az alkalomból a Presbitérium nevében Kászoni tiszteletes apró ajándékkal kedveskedett Margó néninek, aki egyike a leghosszabb kort megélő unitárius híveknek. Margó néni már évek óta nem tud egészségi okokból eljutni a templomba. Továbbra is jó egészséget kívánunk további remélhetőleg hosszú és boldog életéhez, Isten áldását kérve.

A Presbitérium baráti összejövetele. Április 7-én az istentiszteletet követően az Egyházközség presbiterei Zoltán Csaba óbudai házánál találkoztak, ahol közös ebéden vettek részt. Az ebéd a kertben készült flekken, mititei és csirkemell volt. A késő délutánig tartó baráti összejövetelen, melyen a presbiterek családtagjai is jelen voltak jó lehetőség adódott, hogy a presbitérium tagjai baráti beszélgetést folytassanak. Zoltán Csaba presbiter, aki másnap ünnepelte 39. születésnapját, abból az alkalomból hívta meg barátait, hogy immár egy éve van hivatalban az új összetételű presbitérium. Rövid köszöntőjében elmondta, hogy büszke arra, hogy ilyen kiváló emberekkel dolgozhat együtt az egyházközség fejlődéséért. Az elmúlt év bizonyította, hogy nemcsak nagyszerű tagjai vannak a testületnek, hanem mint csapat is nagyon jó, egységes és összetartó.

Évadzáró szeretetvendégség. Április 13-án tartotta egyházközségünk a 2001-2002-es év utolsó, templomi szeretetvendégségét du. 17 órai kezdettel. A rendezvényt, amelyre mintegy 70-en voltak kíváncsiak kulturális műsor nyitotta a templomban. Kászoni tiszteletes áhitatát Kádár István Quartettje követte, akik Dvoŕak Opus 98. művét adták elő hallatlan professzionalizmussal. Meghívott előadónk Szabó Gyula kolozsvári író volt, aki visszatekintett közel 50 éves írói munkásságának főbb állomásaira, művekre, pályatársakra, városokra. A szerző bemutatta nemrég megjelent "Képek a kutyaszorítóból" kétkötetes munkáját, ami a rendezvény végén megvásárolható volt a helyszínen, a Névtelen katona című könyvével egyetemben. A gyülekezeti teremben Orbán Sándor kolozsvári képzőművész festmény kiállításának megnyitására került sor. A megnyitó beszédet Bartis Ferenc író, az Összmagyar Testület elnöke tartotta. A kulturális rendezvényt Szabó Gyula könyv dedikálása és szeretetvendégség zárta.

Kászoni József lelkészünk 2002. március-április hónapokban végzett tevékenységéről. Kászoni József lelkészünk ebben az időszakban az alábbi szolgálatokat végezte:

Keresztelés:
2002. március 17. Durugy András és Galambosi Gabriella kisfia, Ádám
2002. március 24. Sengler Vilmos György és Pap Mária kislánya, Anna
2002 április 6-án Székely András és Sándor Csilla Mária gyermeke, Ákos
2002. április 7-én Kálnoki Kis Attila és Szabó Krisztina gyermeke, Zsombor.
A megkeresztelt gyermekek életére Isten áldását kérjük.

Temetés:
2002. március 25. Nagy Miklós István.
2002. április 9. Bencze Mártonné sz. Tercsi Franciska.
2002. április 11. Tüskés Árpádné sz. Dutka Teréz.
Lapzárta előtt értesültünk arról, hogy életének 75. évében meghalt Dr. Tiboldi Tibor, akit Szegeden helyzetek örök nyugalomra.
Halottaink emléke legyen áldott.

Presbitériumunk 2002. március-április hónapokban végzett munkájáról. 2002. április 10. A Presbitérium ezen az ülésén a közgyűlés előkészítésével foglakozott és döntött arról, hogy a közgyűlésre külön meghívóval meghívja Rázmány Csaba püspök és Mikó István főgondnok atyánkfiait.

Kászoni József amerikai útjáról. Lelkészünk 2002. március 5. és 20. között két fontos gyűlésen vett részt az Egyesült Államokban. A március 5. és 11. közötti időszakban jelen volt és részt vett az Alabama állam Birmingham városában megrendezett lelkészi konferencián. Ilyen találkozókra 5-8 évenként kerül sor, amely az államokbeli unitárius-univerzalista lelkészek számára magas szintű teológiai továbbképzést biztosít. Lelkészünk tiszteletbeli meghívottja volt ennek a lelkészi konferenciának. Ezt követően a március 17. és 20. között megrendezett Testvéregyházközségi Tanács gyűlésén volt jelen a Boston melletti Walker Centre-ben. A négy napos értekezleten minden az Egyesült Államokban lévő egyházközség és Kanada képviselete jelen volt. Regionális felosztásba sorolva képviseltették magukat és a területükhöz tartozó egyházközségeiket az un. kapcsolattartó személyek. Ennek eredménye az idei évben kettős a magyarországi unitárius egyházközségek szempontjából,  mivel itt ismerték el hivatalosan Debrecen és Sacramento (CA) testvéregyházközségi kapcsolatát, illetve szintén ezen a fórumon határoztak arról is, hogy Pécsnek is legyen testvéregyházközsége Dél Karolinában.

TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK  ÉLETÉBŐL

Magyarországi társegyházközségeink életéből ezúttal nem tudunk hírekről beszámolni, mivel felhívásunkra, melyet egy héttel a lapzárta előtt küldtünk meg az egyházközségek lelkészeinek és melyben felajánlottuk a lehetőséget, hogy az egyházközségükben a közelmúltban történt fontosabb eseményekről szóló rövid híreket szívesen közzé tesszük, lapzártáig nem érkezett válasz. Reméljük, hogy a jövőben ilyen hírekről is be tudunk számolni, folyamatosan várjuk a híreket, melyeket a soron következő számban közzé is teszünk.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Ismét gyülekezeti rendezvény Magyarkúton. MAGYARKÚT -  Amint arról címlapunkon és korábbi számunkban is írtunk Magyarkúttól csak ideiglenesen vettünk búcsút tavaly szeptemberben, hiszen a helyszínen megfogadtuk, hogy ennek az eseménynek még lesz folytatása és bízva abban, hogy az időjárás is kegyesebb lesz hozzánk, tavasszal hasonló rendezvényt szervezünk. Ennek végleges időpontja 2002. május 11. (szombat).

Azt szeretnénk, ha minél több általános iskolás korú gyermek is eljutna ezúttal Magyarkútra, hogy láthassák a fiatalok azt a páratlan szépségű környezetet, amelyben a nyári ifjúsági tábort szeretnénk megrendezni. Ezért a gyermekes családokat külön szeretettel hívjuk és várjuk, teljes létszámban. A szokások szerint szabadtéri istentisztelettel kezdünk 11 órakor, de már előtte várjuk 9 órától vendégeinket, amikor is gyermek és sport programokkal kezdjük a napot. Az istentiszteletet követően kulturális, zenei program következik, majd kb. 1 órától szeretetvendégség. Várjuk a hívek jelentkezését egyházközségi irodánkban, Postásné Balázs Ildikónál (311-3094), hogy hány fővel vesznek részt az eseményen. Várjuk továbbá a rendezvény megszervezéséhez a felajánlásokat, mert a jelentős szervezési feladathoz kevés az emberünk. Szükség lenne olyan valakire, aki segít gépkocsival beszerezni az ételekhez a hozzávalót, aki segít az étkészleteket, asztalokat az egyházközségnél a rendezvény napján reggel gépkocsiba rakni. Ha valaki tud mikrobuszt az esemény napjára biztosítani, akkor kérjük jelezze. Találkozás 8 órakor a Nagy Ignác utcai templom előtt. A jelentkezők számától függően különbusz indítását tervezzük. Aki busszal szeretne jönni, kérjük a jelentkezéskor ezt is említse meg. Vonattal a Nyugatiból 7:30-kor és 10:30-kor induló vonattal, váci átszállással lehet eljutni. Leszállás Verőce állomáson. A menetidő 75 perc. Az állomásról elhozzuk a vendégeket gépkocsival, megérkezéskor telefonáljanak a 06-30-9714-780-as telefonszámra és akkor valaki kocsival kimegy az állomásra. Kérjük, hogy aki gépkocsival jön és van szabad hely az autójában, szintén a Nagy Ignác utcába jöjjön reggel, hogy a gépkocsival nem rendelkező testvéreink is kényelmesen juthassanak el Magyarkútra. Aki tud, hozzon magával plédet, takarót, amit a fűbe le tudunk tenni és játékot a gyerekeknek (tollaslabda, labda).

Testvéregyházközségi látogatás június 1-én Debrecenben. A Presbitérium által összeállított 2002. évi eseménynaptárban 2002. június 1-én (szombaton) testvéregyházközségi látogatásra kerül sor. A Debreceni Unitárius Egyházközség meghívását nagy örömmel elfogadva, a látogatás napjának reggelén, 7 órakor találkozunk a Nagy Ignác utcai templom előtt és autóbusszal indulunk Debrecenbe. A program részeként debreceni testvéreinkkel közös istentiszteleten veszünk részt, majd ebéd következik, melyen lehetőségünk lesz a debreceni unitáriusok életével megismerkedni. A délután folyamán a város vagy a környék valamely idegenforgalmi nevezetességét fogjuk meglátogatni. A visszaérkezést az esti órákra tervezzük. Kérjük, hogy jelentkezését legkésőbb május 15-ig szíveskedjen jelezni Postásné Balázs Ildikónál. A látogatást önköltséges alapon szervezzük és becslésünk szerint fejenként legfeljebb 2.000,-Ft lesz az utazás és étkezés költsége.

SAJTÓFIGYELŐ

Magyarország - Az elmúlt időszakban több nagy példányszámban megjelent írás nem foglalkozott közvetlenül vagy közvetve Egyházunkkal. Továbbra is kérjük a híveket, hogy ha nagy példányszámban megjelenő hazai vagy külföldi újságban az unitárius vallással kapcsolatos írást találnak, jelezzék azt a Hírlevél szerkesztőinek, és, ha lehet, küldjenek egy másolatot az írásról a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalba, annak érdekében, hogy e helyen beszámolhassunk róla. Az újságcikkek egyébként a lelkészi hivatalban megtekinthetők vagy arról másolat kérhető.

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

Helyreigazítás és bocsánatkérés előző számunk sajtóhibái, pontatlanságai miatt. A Hírlevél előző, II. évfolyam 1. számában a felelős szerkesztő minden szándéka ellenére sajnálatos módon számos sajtóhiba és pontatlanság jelent meg, amiért kizárólag a felelős szerkesztőt terheli felelősség. A felelős szerkesztő, Zoltán Csaba ezúton kér elnézést az érintettektől és a Hírlevél valamennyi olvasójától az elkövetett hibákért és köszönetet mond Dr. Nyíredy Szabolcs bátyánknak, aki felhívta figyelmét a pontatlanságokra. Mindenek előtt elnézést kérünk György Tibor atyánkfiától és Tárkányi Imréné Emikétől, hogy vezetéknevük pontatlanul jelent meg. Szabolcs bátyánk arra is felhívta figyelmünket, hogy az egyházfi, teljes jogú, közgyűlés által választott egyházközségi tisztségviselő. Kiegészítésképpen elmondjuk, hogy a lakiteleki Józan Miklós szoboravatásra a Dávid Ferenc Egylet, nevezetesen Szabolcs bátyánk, szervezésében egy egész autóbuszra való budapesti látogató érkezett. Az Egylet elnöke, Dr. Nyíredy Szabolcs, valamint Dr. Abrudbányai János Zsigmond a cserkészcsapat, Hollósi Filep Klára pedig a Budapesti Egyházközség nevében helyezett el koszorút a szobor felavatásakor. Tévesen állítottuk továbbá, hogy az IARF a protestáns egyházak nemzetközi szervezete, mivel az a Szabadelvű Egyházak Nemzetközi Szövetsége, szó szerinti fordításban a Vallásos Szabadság Nemzetközi Szövetsége. Ebben a hírben sajnálatos módon a cím rossz volt, a helyes cím így hangzott volna: Budapesten hozta létre közép-kelet európai regionális irodáját az IARF. Az iroda vezetőjétől, az IARF regionális vezetőjétől, Orbókné Szent-Iványi Ilonától ezúton is elnézést kérünk. Bízunk benne, hogy a jövőben kevesebb bocsánatkérésre lesz szükség és sikerül elkerülni a pontatlan megfogalmazásokat, elírásokat.

Munkalehetőség. Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál (311-3094), akik részmunkaidőben takarítást, gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius családoknál. Olyan egyháztagok jelentkezését is várjuk, akik például nyelvet, zenét, valamilyen sportot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van még szabad kapacitásuk vagy ilyen jellegű szolgáltatást igénybe vennének. Szeretnénk ha az ilyen jellegű kereslet és kínálat egyházközségünkön keresztül egymásra találna, mindenki örömére.

Szociális munkásokat keresünk szociális tanácsadásra és idős testvéreink segítésére. Időről-időre felkeresik egyházközségünket nehéz anyagi, szociális helyzetben lévő egyháztagok, akiknek a mindennapi megélhetés is gondot okoz. Sajnos segítő szándékunk ellenére sem tudunk az egyházközség szűkös anyagi lehetőségeiből tartós megoldást biztosítani a rászorulóknak. Tapasztalatunk szerint a segélyért folyamodók nincsenek tisztában azzal, hogy az önkormányzatok, különféle szociális és egyházi alapítványok segélyei is rendelkezésre állnak, csak nem tudják, hogy létezik ilyen vagy nem tudják, hogy hogyan lehet hozzájutni. Ezért olyan unitárius testvéreink jelentkezését várjuk, aki jártas ezen a területen és időnként segít a rászorulóknak eligazodni a segélykérés útvesztőiben. A Hírlevél szerkesztőségébe érkező nagyszámú levél azt is bizonyítja, hogy sok a 70 év feletti, meggyengült egészségi állapotban lévő idős, egyedül élő unitárius, akinek nincs hozzátartozója, aki időnként segíteni tudna napi problémái megoldásában, és nincs senki a környezetében akivel egyáltalán beszélgetni tudna. Szeretnénk, ha apró, de a magukra hagyott embereknek mégis oly sokat jelentő gondoskodás apró jeleit tudnánk adni idős testvéreinknek. Erre a feladatra is jelentkezőket várunk. Ne feledjük, hogy egyszer mi is leszünk öregek. Segítsünk idős testvéreinken.

Jelentkezőket várunk különféle szervezési feladatokra. Rendezvényeink számának gyarapodásával egyre nagyobb szervezési feladatok hárulnak egy viszonylag kis számú csapatra az egyházközségben. A Presbitérium ezért olyan csoportokat szeretne létrehozni a hívek sokaságából önkéntes jelentkezés alapján, akik bizonyos területen egy adott esemény szervezési feladatainak elvégzését vállalnák. Természetesen minden alkalommal más és más összetételű csapat dolgozna, annak megfelelően, hogy éppen ki ér rá. Ezért azzal a kéréssel fordulunk a kedves hívekhez, hogy az alábbi munkacsoportokba jelentkezzenek, ha közvetlen munkájukkal szeretnék segíteni az egyházközségi élet további fejlődését. Kérjük, hogy jelentkezési szándékukat Postásné Balázs Ildikónál személyesen vagy telefonon jelezzék (311-3094).

Szállítási és beszerzési munkacsoport. Gépkocsival, mikrobusszal, tehergépkocsival rendelkező egyháztagok jelentkezését várjuk, akik személy vagy teherszállításban tudnak segíteni. Továbbá főleg fiatalok jelentkezését várjuk, akik a rakodásban segítenének.

Vendéglátási munkacsoport. A szeretetvendégségek, fogadások alkalmával a főzésben, konyhai előkészítésben, terítésben, tálalásban és mosogatásban való részvételhez keresünk nem csak hölgyeket, urakat is.

Magyarkúti munkacsoport. Magyarkút nemcsak az ünneplés, hanem a munka helye is. Időnként szükség van a kert rendezésére és előbb-utóbb komoly felújítási munkákra is, aminek az előkészítéséhez műszaki végzettségű szakemberek jelentkezését várjuk, akik a tervek elkészítésében tudnának segíteni. A megvalósításhoz pályázati pénzt kívánunk szerezni. Természetesen a kerti munkára is várunk jelentkezőket.

Ifjúsági tábor munkacsoport. Amint korábban hirdettük, Magyarkúton 2002. július 8. és 14. között szeretnénk nyári ifjúsági tábort rendezni általános iskolás fiataljaink részére. Kérjük a szülőket, hogy jelezzék gyermekeik részvételi szándékát, tovább olyan szülők vagy pedagógiai végzettségű egyháztagok jelentkezését, akik a szervezésben (sátrak, egyéb eszközök beszerzése), illetve a lebonyolításban segíteni tudnak, tehát egy vagy két napot lenn tudnak lenni a gyerekekkel Magyarkúton és részükre izgalmas, érdekes programot tudnak szervezni. Azon szülők jelentkezését is várjuk, akiknek a megjelölt időpont nem felel meg, de más időpontban szívesen jönnének gyermekeik. Ha legalább 10 gyermek részvétele biztos egy adott héten, meg fogjuk szervezni a tábort, akár többször is.

A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE

Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetővé, hogy ugyanarról a kérdésről mindenki véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdőíves formát választottunk és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat. A kérdésekre adott válaszokat név megjelölése nélkül kérjük leadni.

ELŐZŐ SZÁMUNK KÉRDÉSE: Egyetértene-e azzal, ha a magyarországi unitáriusok szervezetileg egyesülnének az Erdélyi Unitárius Egyházzal?

A Hírlevél II. évf. 1. számában feltett kérdésre összesen 41-en válaszoltak a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével. A korábbiakhoz képest sokkal több válasz érkezett, ami azt mutatja, hogy élénken foglalkoztatja a kérdés a magyarországi unitáriusokat. Ami még figyelemre méltóbb, hogy a válaszolók mintegy 90%-a aláírásával adott nyomatékot véleményének, tehát nem bújtak a hívek az anonimitás leple alá. Az eredmény a következő:
 

IGEN

NEM

NINCS VÉLEMÉNYEM

Összesen

26

15

0

41

63%

37%

0%

100%

Az eredmény, ha reprezentatív a válaszadók köre, azt mutatja, hogy a magyarországi unitáriusok nagy többsége támogatja az egyesülés gondolatát Erdéllyel. Néhány érdekesebb és többször előforduló indoklás pro és kontra:

Mellette: Az igennel válaszolók is körültekintő előkészítést tartanak szükségesnek, hogy a szervezeti, jogi, gazdasági kérdések kellő megoldást nyerjenek. Említésre került, hogy országhatáron átívelő egyházi szervezet ma is létezik, a magyarországi román ortodox közösség például Romániához, a magyarországi Reménység Szigete nevet viselő református gyülekezet pedig a nagyváradi püspökség fennhatósága alatt működik. Sokan egyetlen mondattal adtak indoklást: Egységben az erő. Volt, aki az önálló püspökség fenntartása mellett támogatja az egyesülést. Tagadhatatlan, hogy sokan érzelmi alapon tartják fontosnak az egyesülést, Erdélyben születtek és hitük az egyik elsődleges kapocs szülőföldjükkel. Vannak, akik itthoni gondjainkra látnak megoldást az egyesülésben, míg mások úgy gondolják, hogy a magyarországiak tudnának ezáltal anyagi, lelki támogatást adni a határon túliaknak.

Ellene: A budapesti egyházvezetés részéről éles kritika érte a Hírlevél felelős szerkesztőjét, mondván a kérdés feltétele felesleges zavart okoz a hívek között és az EKT úgy döntött, hogy a kérdést felvetni nem időszerű. Volt, aki Egyházunk felvirágzását nem az egyesüléssel látta megoldhatónak, hanem az önálló magyarországi egyház reformjával, megújításával. Többen a politikai realitásokra hívták fel a figyelmet, nevezetesen arra, hogy pillanatnyilag egy országhatár választ el bennünket az Erdélyi Unitárius Egyháztól, aminek gazdasági következményei is vannak. Ezek a válaszadók úgy gondolják, hogy a kevés magyar állami támogatás is elveszne, ha Erdélyhez csatlakoznánk. Néhányan a magyarországi közösség önállóságát féltve mondtak nemet. Az egyik nemmel válaszoló atyánkfia indoklásában hozzátette, hogy ha az egyesülés eredményeként megszerezhetnénk a történelmi státuszt, akkor támogatná a szövetséget Erdéllyel. Végül az is felmerült, hogy a két egyház teljesen eltérő társadalmi környezetben, más körülmények között működik, amely más-más egyházszervezési megközelítést igényel. A két szervezet egy irányítás alá vonása feszültségekhez vezethet. Szerettük volna közölni a Romániai Unitárius Egyház álláspontját is, de lapzártánkig Dr. Szabó Árpád püspök úrnak címzett levelünkre nem kaptunk választ.

E SZÁMUNK KÉRDÉSE: Ön szerint az unitárius hívek ingatlan adománya kinek a tulajdonába kerüljön: a Magyarországi Unitárius Egyház vagy az adományozó egyházközség tulajdonába vagy az adományozó akarata szerint kell eljárni, illetve annak megfelelni? Ez alkalommal azt szeretnénk megtudni, hogyan vélekednek a hívek arról a kérdésről, hogy kinek a tulajdonába kerüljenek a hívek egyházunknak juttatott ingatlan adományai. Évről évre előfordul, hogy valamely híve az egyháznak nagylelkű ingatlan adományt tesz az egyház javára. Ezek értéke több millió forint egyenként is. A jelenlegi helyzetben, mivel egyetlen egyházközség sem jogi személy, csak és kizárólag a MUE tulajdonába kerülhetnek ezek az ingatlanok, még akkor is, ha az adományozó szándéka annak az egyházközségnek a támogatása, amelynek éveken, évtizedeken át volt tagja. A jelenlegi Alaptörvény szerint az ingatlanok hasznosításáról, esetleges eladásáról az EKT jogosult dönteni. Kérjük, hogy véleményét a mellékelt szavazólap kitöltésével és megküldésével szíveskedjen közölni.

OLVASÓI LEVELEK

Kerekes Szilárd testvérünknek az előző számban ismertetett fegyelmi határozattal kapcsolatos leveléből idézünk: "....nemzeti és keresztény gondolkodású emberként kénytelen vagyok nemtetszésemet kinyilvánítani a lapban olvasott hírek és a már korábban is észlelt egyházon belüli torzsalkodások hírei miatt. Szerencsére én nem kaptam az említett rágalmazó névtelen levélből, így az összes részleteket nem ismerem, de szerintem az ilyen aljas leveleknek a papírkosárban van a helyük és nem kell ezekkel foglalkozni..... Nagyon sajnálom, hogy megbecsült egyházi embereket úgy vádolnak meg, hogy meg sem hallgatják őket, nem adnak alkalmat a védekezésre és nem gyakorolják az ártatlanság vélelmének alapvető, demokratikus emberi jogát....... Nagyon kérem az Egyház minden testületét, hogy azonnal vessenek véget minden személyes vagy testületi torzsalkodásnak. Ebben maguk mögött tudhatják a Magyar(országi) Unitárius Egyház minden tisztességes hívét."

A Kerekes Szilárd atyánkfia által megfogalmazott véleménnyel nehéz nem egyet érteni. Azt hiszem, sokunk szívéből (és fejéből) szól. A 84 éves Gergely Sándor bátyánk Békéscsabáról írt. 1996 és 2001 között zsinati képviselő volt. Sándor bátyánk, aki Désfalván született és Dicsőszentmártonban nőtt fel, utána nézett, hogy Abrudbányán és környékén hány unitárius él, mert egy korábbi TV műsorban azt hallotta, hogy az ottani unitáriusok már román nyelven tartják az istentiszteletet. Információi szerint Verespatakon már csak 13 unitárius lélek van. Köszönjük Sándor bátyánk levelét és további jó egészséget kívánunk neki.


 

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma - Megjelenik 1.500 példányban A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: Zoltán Csaba - A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. alatti címére küldeni. A borítékra kérjük írják rá: "HÍRLEVÉL". Elektronikus levél küldhető a CZOLTAN@AXELERO.HU címre is.

© 2003. Budapesti Unitárius Egyházközség