INDEX


2002. június-július, II. évfolyam, 3. szám

A tartalomból

Egyházközségünk életéből
Szerkesztői levél
Presbitériumunk munkájáról
Társegyházközségeink életéből
Rendezvények-események
Sajtófigyelő
Közlemények-hirdetmények
A Hírlevél kérdéseJÓ HANGULAT, SZÉP IDŐ ÉS SOK RÉSZTVEVŐ A MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELETEN ÉS SZERETETVENDÉGSÉGEN

2002. május 11-én Magyarkúton Egyházközségünk megtartotta idei első szabadtéri istentiszteletét és szeretetvendégségét, amelyre sokan érkeztek a Pestszentlőrinci Egyházközségtől és a vidéki szórványgyülekezetekből is. A rendezvényen összesen 120 fő vett részt, köztük a szervezők nagy örömére sok idős, nyugdíjas és talán még annál is több gyermek és fiatal. A vendégek jó része a külön erre az alkalomra bérelt autóbusszal érkezett Budapestről. A fővárosból és vidékről folyamatosan érkeztek a hívek a délelőtt folyamán.

11 órát követően megkezdődött a szabadtéri istentisztelet. Bibliát olvasott Tóthné Béres Anna, imádkozott Szász Adrienne pestlőrinci lelkész, alkalmi beszédet mondott Kászoni József sűrűn idézve Ralph Waldo Emerson és Hanry David Thoreau "Természet", illetve "Walden Pond" című munkájiából Ezt követően szót kértek még a régi idők emlékét felidézve: Szász János ny. lelkész, dr. Nyiredy Szabolcs; vagy akár a közelmúltat elevenítő dr. Szolnoki Lajos és Demján Sándor. Végül az egész napi programot Zoltán Csaba presbiter ismertette.

Ezt követte a székely néptáncosok előadása, akik népi ruhába öltözve adták elő táncszámaikat. Énekszámok is elhangzottak Erdély különböző régióiból. Mire mindennek vége volt sokan érezték úgy, hogy elérkezett az ebéd ideje. A sok szorgos kéz meg mindarról gondoskodott, hogy mindaz asztalra kerüljön, ami szemnek-szájnak ingere. Az ebéd finomra és ízletesre sikerült. A frissen főtt gulyásleves, a friss kenyér abban a környezetben, ahol elfogyasztottuk igencsak jól esett.

Jó ebédhez szólt a nóta mindvégig és erről Vadady Attila kántorunk Black & Wacker nevű együttese gondoskodott. Egy kis szünetet követően jött a nap fő attrakciója a flekkensütés, amiből mindenki kivette a részét. A kora délutáni időszakban került sor arra a rangadóra, foci meccsre, amelyben idősek és fiatalok egyformán kivették részüket. Mint mindig természetesen ezen a mérkőzésen is a jobbak lettek a győztesek.

Délután 6 óra körül járt az idő, amikor az autóbuszunk visszaindult Budapestre. Akik még ott maradtak azok feladata volt mindent összeszedni, elrendezni. A helyi önkormányzat segítségével hozzánk eljuttatott asztalokat és székeket visszaadtuk tulajdonosaiknak megköszönve azt, hogy azokat mindannyiunk részére rendelkezésre bocsátották ottlétünk alatt. Illesse ezért köszönet Bethlen Farkas urat, Verőce polgármesterét, aki már második alkalommal segít minket ezen a téren, hogy megrendezhessük tavaszi-őszi magyarkúti programjainkat.

Ebéd Magyarkúton

Végül köszönetet mondunk azoknak, akik távolról és közelről érkeztek. Mert többen voltak olyanok, akik Dunaújvárosból, mások Hatvanból, vagy éppenséggel a Dunántúlról jöttek; mint ahogy azok munkáját is megköszönjük, akik rengeteget tettek azért, hogy ez a nap sokunk számára élménnyé magasztosuljon. Csak egy ideig mondtunk Isten hozzád! -ot Magyarkútnak, hiszen a nyár folyamán sorra kerül majd az ifjúsági tábor megrendezése, amit majd az őszi rendezvényünk követ, melyet 2002. szeptember 21-én, szombaton tartunk.


Székely néptáncosok előadása

NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOR MAGYARKÚTON JÚNIUS 24. ÉS 30. KÖZÖTT

Amint azt már korábbi számainkban és Magyarkúton is hirdettük, egyhetes nyári ifjúsági tábort szervezünk a 7 és 16. éves unitárius fiatalságnak Magyarkúton. Az időpont némileg változott, két héttel korábbra hoztuk, így többen tudnak jönni. Eddig 10 fiatal jelentkezett. A tábor további részleteiről a Rendezvények-Események című rovatban olvashatnak.

Újabb fegyelmit kapott Dr. Bardócz-Tódor András gondnokunk

Budapest, Nagy Ignác u. - Pünkösd táján kapta kézhez gondnokunk és a presbitérium tagjai az elsőfokú Fegyelmi Bíróság határozatát, amelyben elmarasztalta Dr. Bardócz-Tódor András gondnokot, az internetes unitárius levelező listán a Magyarországi Unitárius Egyház Alaptörvényét kritizáló véleményéért. Az alábbiakban ismertetjük a Fegyelmi Bíróság határozatát és indoklását. A Fegyelmi Bíróság 2002. május 8-án megtartott ülésén az alábbi személyek voltak jelen:
Rázmány Csaba, püspök, a Fegyelmi Bíróság (FeB) elnöke, Nyitrai Levente, Sándor Gyula Mátyás lelkészek mint a FeB egyházi tagjai, Dr. Kaszai Csaba, ügyvéd és Dr. Mikó Gergely bírósági elnök-helyettes, mint a FeB világi tagjai és Balázsi László, jegyző. A határozatot és indoklást szó szerint (néhány helyen rövidítést használva) közöljük.

HATÁROZAT
A FeB Dr. Bardócz-Tódor Andrást, a Budapesti Unitárius Egyházközség (BUE) gondnokát, mint eljárás alá vont személyt vétkesnek mondja ki a Fegyelmi Szabályzat (FSz) 203. § A.) pontjának utolsó fordulatában, továbbá a C.), F.) J.) pontjaiban meghatározottakban. Ezért a FeB dr. Bardócz-Tódor András eljárás alá vont személytől a FSz 204. § d.) pontja alapján a BUE gondnoki tisztségét megvonja, és a 204.§ d.) pontja alapján a bármilyen egyházi tisztségre való választói és választhatósági jogát 5 (öt) évi időtartamra felfüggeszti. A FeB a jelen határozat kihirdetésével egyidejűleg, azonnali hatállyal dr. Bardócz-Tódor András eljárás alá vont személyt a BUE gondnoki tisztségéből felfüggeszti. Jelen határozat ellen az eljárás alá vont a kézbesítéstől számított 15 napon belül az EKT-hoz címzett, de az elsőfokú Fegyelmi Bíróságnál benyújtott felfolyamodással élhet. A tisztségből való felfüggesztés ugyancsak ezen felfolyamodásban támadható.

INDOKLÁS
Dr. Bardócz-Tódor András a BUE gondnoka, az interneten a MUE életéről nyílt levelezést folytatott, amely levelezés minden internetre csatlakozó bel- és külföldi személy által elérhető. Ezen nyílt levelekben dr. Bardócz-Tódor András többek között az alábbi kijelentéseket tette: ..."a mai napig nem zárult le a küzdelem a Főhatóság és Egyházközségünk között. Ennek tétje az Egyház demokratizálása... Az Egyház hívekből áll, akik az egyházközségek tagjai. Az egyházközségek alkotják a Magyarországi Unitárius Egyházat. Az úgynevezett MUE tehát voltaképpen nem létezik, csak az egyházközségekben. A MUE-nak nincsenek egyéni tagjai..." "Az Alaptörvény... egészen alkalmasnak tűnik arra, hogy húsz fős csoport hatalmába kerítse az egyházat... az elvi lehetősége mégis megvan annak, hogy az Egyházból, mint szervezetből hasznot húzók csoportja kizárja a döntéshozatalból a hívek többségét. Megkövetem a lelkészeket, hogy egyáltalán végigvittem egy ilyen gondolatmenetet, feltételezve, hogy egyes egyházi tisztségviselők, köztük lelkészek, hátsó szándékkal akarnának ellenőrizhetetlen befolyást gyakorolni egyházi ügyeinkre, de aki az utóbbi idők történéseit ismeri, talán megbocsátja nekem ezt a gyanakvó álláspontot... személyes tapasztalataim vannak arra nézve, hogy az EKT-n, valamint az EKT jegyzőkönyveinek utólagos elkészítésekor milyen jogtalanságok történnek és valótlanságok kerülnek archiválásra... Azt sem lehet igazán tudni, kik a tagjai a Főtanácsnak és milyen jogalappal... Elvileg az sem kizárt, hogy az elnökség felkéri néhány barátját vagy rokonát, hogy vegyen részt a Főtanácson és támogassa ezt vagy azt a törekvést... a MUE és BUE közti egyenlőtlen vetélkedésben melyik párt érvei mikor voltak helytállóak és mikor nem. A vetélkedést én azért nevezem egyenlőtlennek, mert a 300-500 fős gyülekezet és a 30-50 fős karhatalom között folyik... a magam részéről egyébként racionálisnak tartanám a MUE jogi személyiségének megszűntetését és az önálló jogi személyiségű gyülekezetek közös ügyeinek egy létszámarányos képviseleten alapuló döntéshozatali szerv útján történő intézését... ennek a szervnek az elnevezése közömbös, tehát lehetne akár zsinat vagy EKT is. Az Egyház képviselőjét lehetne püspöknek vagy  bármi másnak nevezni... amióta az EKT tagja vagyok, minden alkalomra jut törvénytelen határozat.. arra a hasznonra gondolok, amit nem minden egyháztag élvez, bár mindnyájan fenntartói vagyunk az Egyháznak..." A fent idézetteken túl további, az egyház jó hírnevét sértő kijelentések, majd azok magyarázatai olvashatók a nyílt levelekben.

A FSz. 203. § szerint fegyelmi vétséget képez:
a) a Magyarországi Unitárius Egyház jogszabályainak, felettes egyházi szervek rendelkezéseinek megszegése... azok elleni izgatás,
b) minden olyan vétkes cselekmény... amelyből az egyháznak erkölcsi... kára származik,

c) a Magyarországi Unitárius Egyházról, annak egyházközségeiről, intézményeiről, szerveiről, azok tevékenységéről, az Egyház belső és külső életéről nyilvánosan tett sértő, becsmérlő, elmarasztaló kijelentés vagy híresztelés, amely alkalmas arra, hogy az Egyházat a közvélemény előtt hátrányos színben tüntesse fel, és ezáltal annak jó hírét, tekintélyét csorbítsa,
d) az egyházi tevékenység megzavarása egyenetlenség szándékos előidézésével, alaptalan vádaskodással, vagy bármilyen más módon.

A nyilvánosan megjelent, fent idézett levélrészletek és a jelenleg hatályos FSz. idézett rendelkezéseinek egybevetéséből egyértelmű következtetés vonható le arra, hogy az eljárás alá vont dr. Bardócz-Tódor András a Fegyelmi Szabályzatban megjelölt fegyelmi vétségeket elkövette. A bárki által hozzáférhető internetes levelezéssel megvalósíotta a nyilvánosság előtti vélemény nyilvánítást. Ez önmagában természetesen semmilyen vétkes cselekedetnek nem tekinthető. A véleménynyilvánításnak azonban van korlátja, mely szerint az más, mások (intézmények és személyek) becsületét, jó hírnevét, társadalombéli megbecsülését nem sértheti, különösen akkor, ha a véleménynyilvánítás valótlanságokon nyugszik, minden alapot nélkülöz, szándéka a vita, az egyenetlenség, az egymással való szembe állítás.

Az eljárás alá vont vitatja a Magyarországi Unitárius Egyház létjogosultságát, amely gondolat nem csak a Magyarországi Unitárius Egyház törvényesen megválasztott Zsinata által elfogadott Alaptörvénnyel, hanem az állami jogszabályokkal is ellentétben áll. A Magyarországi Unitárius Egyház történelmi, az egyetlen magyar földön alapított egyház. Létjogosultságát, nem csak a rendszerváltást követően, hanem azt megelőzően is elismerte a magyar állam. Az Egyház a Trianon előtti Magyarországi Unitárius Egyházból volt kénytelen kiválni, majd a történelmi szükségszerűség következtében önálló életet élni. Létjogosultságának megkérdőjelezése, és megszüntetésnek felvetése nem csak az Egyház jogszabályai és szervei, hanem maga az egész Magyarországi Unitárius Egyház elleni izgatásnak minősül. Ez olyan negatív indulatok felkorbácsolását eredményezheti, amely az Egyház létét veszélyeztetheti.

Annak a véleménynek a nyilvánosság előtti megjelentetése, hogy az Egyház legfelsőbb szerve nem működik törvényesen, az Egyházat karhatalom vezeti, törvénytelen határozatok születnek a vezető testületekben, kiváltságok érvényesülnek, károsan hathatnak az egyház külső, de belső megítélésére is. Mindezek az Egyházat hátrányos színben tüntetik fel, annak jóhírét, tekintélyét, megbecsülését nemcsak hogy csorbítja, hanem egyenesen aláássa.

Együttesen ezek alkalmasak arra is, hogy az Egyházon belül a hívek között egyenetlenséget szítson, ami viszont az egyházi tevékenység megzavarását eredményezheti.

Mindezeket összefoglalva dr. Bardócz-Tódor András olyan súlyos fegyelmi vétségek halmazát követte el, hogy a vele szemben kiszabható legsúlyosabb fegyelmi büntetésekkel sújtotta őt a Fegyelmi Bíróság. Egyetlen egyházi tag nem tehet ilyen sértő, vádaskodó, meglapozatlan, valótlan kijelentéseket, nem fogalmazhat meg ilyen tartalmú véleményeket, de egy egyházi tisztségviselőtől ez még inkább nem megengedett. Így dr. Bardócz-Tódor András nem méltó arra, hogy a Magyarországi Unitárius Egyházban bármilyen tisztséget ellásson, illetve bármilyen tisztségre ő választható legyen vagy választási joggal rendelkezzen.

Ezért a Fegyelmi Bíróság a Fegyelmi Szabályzat fent már idézett rendelkezései szerint a gondnoki tisztségét megvonta, választói és választhatósági jogát meghatározott időre felfüggesztette, és a fegyelmi eljárás jogerős befejezéséig tisztségéből felfüggesztette.

Ez utóbbi rendelkezés következménye, hogy jelen határozat kihirdetésétől kezdve, semmilyen joghatályos intézkedést nem hozhat, illetve a hozott intézkedései mind az Egyházon belül, mind az egyházi élettel összefüggésben azon kívül, semmisek.

A felfolyamodásra vonatkozó rendelkezés a FSz. 236. §-án, a tisztség alóli felfüggesztés tekintetében a 235. §-án alapul.

Budapest, 2002. május 8.

Eddig az idézet. Az érdeklődő unitárius hívek számára ezúton is jelezzük, hogy az említett levelező lista a www.smartgroups.com internetes oldalon keresztül érhető el és bárki, nevét, azonosságát feltüntető személy bekapcsolódhat a levelezési rovat tevékenységébe, véleményt modhat, üzeneteket küldhet és megkapja a többi tag által küldött üzeneteket. A levelező lista magyar nyelven működik. Amennyiben a bejelentkezéssel bármilyen technikai gondja lenne, kérjük, hogy a lista moderátoraitól, Zoltán Csabától vagy Dr. Bardócz-Tódor Andrástól kérjenek segítséget. Jelenleg a levelező listának 43 regisztrált tagja van és szeretettel hívjuk, várjuk a további jelentkezőket.

Dr. Bardócz-Tódor András fellebbezett a FeB határozata ellen. Dr. Bardócz-Tódor András a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be a döntés ellen az Egyház Főtanácsához. Gondnokunk felfolyamodását szó szerint idézzük:

Főtisztelendő Zsinat                                                   
Főtisztelendő Egyházi Főtanács
Főtisztelendő EKT
Főtisztelendő Elnökség
Főtisztelendő Fegyelmi Bíróság
Helyben

Tárgy: Felfolyamodás
Atyámfiai, Főtisztelendő Unitárius Testvéreim!

Nem feledkeztem meg Rázmány Csaba atyámfia kioktatásáról, hogy felfelé nem használjuk az Afia megszólítást. Nem is renitenskedésből szólítalak így benneteket. Azért teszem, mert komolyan azt gondolom, hogy a hivataloskodó fegyelmisdit és levelezősdit be kellene fejeznünk. Próbálok hozzátok - amennyire erőmből telik - szeretettel szólni. Kedves Gergely! Te nemrégen még egyházközségünk gondnoka voltál. Tisztségedről önként mondtál le arra hivatkozva, hogy szűnjenek meg az Egyház vezetésén belül a családi kapcsolatok. Nem hiszem, hogy ne éreznéd a gondnoki tisztség felelősségét. Kérlek, próbáld magad a helyembe képzelni, mint ahogyan én is megpróbáltam már magamat a tiedbe képzelni. Az általad jól ismert közösség érdekeit kell képviselnem, melynek mellesleg ti is tagjai vagytok édesapáddal. Milyen segítséget várhatok tőled egyházépítő munkámban? Kedves Csaba! Nagyon jól tudod, hogy miért neheztelek rád, nem hiszem, hogy egyetlen más egyházzal előfordulhatott volna az a közszeméremsértés. Mellesleg ti jogászok fokozottabban vagytok felelősek azért, hogy a joggal élni és ne visszaélni lehessen. Mátyás, kérlek tételezz fel másokban is legalább egy szikrányi bölcsességet, uram bocsá' olyanokban is akik nem végeztek Kolozsváron teológiát. Hidd el, hogy az Egyház a mienk is, sőt ti lelkészek is a mienk vagytok, vagy legalábbis a mienk kéne legyetek. Kedves másik Csaba! Emlékszel-e még arra, amikor személyes megbeszélésünket követően kérésemre együtt imádkoztunk, hogy legyen köztünk egyetértés? Mert másnap bizony már nem emlékeztél rá, a megegyezésünkre sem. Sebaj, mindig mindent elölről lehet kezdeni. A baj csak az, hogy egyre romló esélyekkel. A Jegyzőkönyv másik két aláíróját csak felszínesen ismerem. Nyitrai Leventének, mint közügyigazgatónak valamikor írtam egy válasz nélkül maradt levelet. Balázsi László nekem írt egy-két levelet, közvetlen beszélgetésünkkor visszafogottan, mondhatnám barátságos titkolózással kezelte az EKT-n ellenem készülő fegyelmi indítvány tárgyát. Nincs harag bennem egyikükkel szemben sem, sőt mintha halálom előtti végső megbékélésre készülnék mindnyájatokkal. Valószínűleg hamarosan megbékülünk, vagy meghalunk egymás számára. Azt hiszem, sokkal értelmesebb dolgokkal is foglalkozhatnék, mint ezzel a fegyelmisdi-levelezősdivel. Mégis, hogy ne hagyjam ész érvek nélkül Jegyzőkönyveteket, kérlek, gondolkodjatok el az alábbiakon: Vagy ragaszkodunk az Alaptörvényhez, vagy nem. Ha igen, akkor nektek is be kell azt tartanotok! Engedjük el a határidők elmulasztását, ne nézzük, hogy a fegyelmi bíróság ülését sokkal hamarabb kellett volna összehívni (220. §). Azt azonban nem szabadott volna elmulasztani, hogy törvényes idézést kapjak, mely tartalmazza az eljárás beindítása iránti kérés kivonatos másolatát, ami tartalmazza a vád tárgyát képező összes okokat (221. §). Enélkül ugyanis nem tudok felkészülni érdemben a tárgyalásra. A felsorolt okokon túl egyébbel már nem szabad előhozakodni. Ez volt a baj az EKT-n is, amikor a napirendi pontokból nem derült ki, hogy a listatagoknak küldött üzenetemről is szó lesz. Mindezt meg lehetne előzni a jobb előkészítéssel. Az EKT tagoknak meg kellene kapni minden írott előterjesztést, beszámolót, stb. Ugyancsak meg kellene kapniuk a részletes teljes jegyzőkönyveket, hiszen ezek készítésének éppen ez a célja. Szóval nem volt szabályszerű idézés. Ettől még elmentem volna, ha kiderült volna, hogy az én ügyemről van szó, és ha a hiányosság a védekezési lehetőségemet nem korlátozta volna. Azonban nemhogy korlátozta, de lehetetlenné is tette. Kérdem én, ki ment volna el közületek ilyen meghívásra. Csabának írt válaszomban mindezeket lényegében leírtam. Távollétemben nem szabadott volna megtartani az ülést, ami így nem is tekinthető szabályos fegyelmi bírósági ülésnek. Más baj is van. Nincs a Bíróságnak egyetlen tagja sem, aki ne állna a kizárás hatálya alatt az én ügyem tárgyalásakor. A Határozatban is rengeteg formai hiba van. A címzésnél zavarban voltam, hogy rátok hallgassak, vagy az Alaptörvény szerint járjak el. Mátyás, mint egyházi tag szerepel az első oldalon, a másodikon meg, mint póttag. Lehet-e hát tudni ki, milyen jogcímen vett részt az ülésen. Ugye, hogy nem. Azután az én nevem is hibás, hiszen a Tódor nekem nem keresztnevem. A hivatkozott 225. § arra az esetre vonatkozik, ha a szabályszerű idézésre nem tudtam volna megjelenni. Akkor nyilván elfogadható indokom lett volna. Itt azonban nem erről volt szó. Pillanatnyilag még mindig a szabályszerű idézés kézbesítése előtt vagyunk. Ezért nem volt megtartható a tárgyalás a 222. § alapján távollétemben. A 2. oldalon elhalasztott tárgyalásról írtok. A tárgyalást azonban el kellett volna napolni. Vagyis tárgyalás az Alaptörvénynek megfelelően nem lehetett. Ha nem volt tárgyalás, akkor milyen álláspontotokat tartjátok fenn? Különös tekintettel arra, hogy a két találkozó személyi összetétele különböző volt. Látod kedves Mátyás így kezdenek végre rendben menni az egyház ügyei. A határozat annyiban egyébként kellemes meglepetést okozott, hogy csak félig ítéltetek el. A 203. § b,e,g és h pontjaiban ugyanis nem találtatok vétkesnek. A gondnoki tisztség megvonására azonban nincs jogotok, nem is volt, nem is lesz. Ne legyen ebből harag, ha akarnak, visszahívnak a választóim, győzzétek meg őket. Az indoklásotok sántít. Nagyobb számú olvasója volt levelemnek az EKT-n és azt követően Rázmány Csaba elektronikus levelének sokszorosításával, mint a nem egész húsz fős zárt levelező listán. Nem én adtam közre, bár szívesen megtettem volna. Az Alaptörvény és esküm tartott vissza. Szóval ezt az EKT előkészítői hozták nyilvánosságra. Az hogy én a MUE létjogosultságát tagadnám badarság. Állította-e valaha is közületek bárki, hogy a jelenlegi Alaptörvény megalkotói kétségbe vonták az egyházközségek létjogosultságát? Amit én csak felvetettem, hogy meg kellene szüntetni a MUE önálló jogi személyiségét azt az Alaptörvény alkotói (Zsinat) az egyházközségekkel megtette anélkül, hogy előzetes véleményüket kikérte volna. Fegyelmi adtok most a Zsinatnak? A BUE-nak már adtatok. Azt írjátok, a kiszabható legsúlyosabb büntetést méritek rám.  Csakhogy az 10 év én meg csak 5-öt kaptam (volna, ha szabályszerű lett volna a tárgyalás). A 238. §-ra hivatkozva írom-e sorokat. Miért írtátok akkor, hogy határozatotok kihirdetésétől kezdve hatályos a büntetésem.

Szeretett Atyámfiai unitárius testvéreim. Ne csűrjük csavarjuk egy rossz Alaptörvény paragrafusait, hagyjunk fel a gyűlölködéssel, ne tegyük egészen tönkre legalább gyülekezeteinket, ha egyházunkat már sikerült tönkretennünk. Ma már nem elég, ha lemondotok főtisztségeitekről, mert nincs aki a helyetekbe álljon. Vezessétek vissza a nyájat az eredeti akolba, adjátok vissza ami nem titeket illet és készüljetek a megújult egyházi életben rátok is váró feladatokra. Mindnyájatokra szükségünk van egyetértésben, szeretetben, nem magunk, vagy egymás fölött, hanem mellett. Tekintsétek ezt békejobbnak. Ha mégis folytatni akarjátok a perlekedést, kérlek, vegyétek igénybe segítségemet, mert igaz lelkemre mondom, szívesen segítek, hogy legalább ebben az eljárásban ne kövessetek el több hibát. Ha már olyan fontos ez nektek. Halálunkig még van időnk meggondolni magunkat, azután majd ítéljenek az utódok. Búcsúzom tőletek egy új találkozás reményében, de ha az eddig úton akarnátok továbbmenni azt is tudassátok kérlek velem. Úgy köszönök el, mint főtanácsos-társaimtól, Rázmány Csabától mint volt-, Mikó Gergelytől mint jelenlegi gondnoka, Kaszai Csabától, mint egyházunkkal szimpatizáló jogásztól. Becsüljétek meg választott tisztségviselőiteket és mérjetek másokkal olyan mértékkel, amilyennel szeretnétek, hogy nektek mérjenek. Isten áldjon mindnyájatokat! Bardócz-Tódor András

Szerkesztői levél. Hazánkban választások voltak. Az eddigi ellenzék alapított kormányt. Sok embernek nem tetszett ez, de bele kell nyugodniuk, és készülniük kell a következő választásokra. Nálunk is az Egyházban új Püspököt választottak, és természetesen az új vezetőség új embereket hívott be maga mellé. Az új kormány bírálja az ellenzéket, az ellenzék viszont nem ért egyet a hatalmon lévőkkel. Sajnos Nálunk is ez történik Egyházunkban. A Budapesti Unitárius Egyházközséget tekintik most ellenzéknek, pedig nem mi akartuk. Elfogadjuk a hivatalosan megválasztott elnökséget. A megszavazott Alaptörvényt is elfogadjuk, sőt belső Alaptörvénnyel meg is erősítettük, még ha egyes pontjaival nem értünk is egyet. Mi is követünk el hibákat és tévedéseket, de szerintünk az Elnökség is. Ilyen hibának tekintjük régi választott lelkészünk Szent - Iványi Ilona elleni vádakat, és a gondnokunk ellen indított fegyelmi eljárást. A MUE fegyelmi bírósága felfüggesztette Dr. Bardócz-Tódor Andrást minden választott tisztségéből. Gondnokunk kérte, bár nem ismeri el a döntés jogerős voltát, hogy amíg ügye fellebbezése folyamatban van, mentsük fel tisztségéből. A presbitérium mérlegelve a dolgokat keserű szívvel elfogadta és egyhangúlag Zoltán Csaba presbitert bízta meg a gondnoki-pénztárosi teendők ellátásával, megbízott gondnok-pénztárosként. Egyben megbízta a kommunikációs bizottságot, Schmidt Gábor vezetésével, hogy mentesítse új gondnokunkat az egyházközségi Hírlevél szerkesztése alól. A Szerkesztő.

Testvéregyházközségi látogatás Debrecenben június 1-én. Tizenkét budapesti unitárius egyháztag, köztük Szász Adrienn, Szász János és Kászoni József lelkészek, egynapos látogatást tett a debreceni testvér-egyházközségnél.

A program 11:30-kor istentisztelettel kezdődött, melyen Szász Adrienn és Kászoni József végezte a szolgálatot. Ezt követően még a templomban Szász János elevenítette fel debreceni lelkészségének néhány epizódját, emlékét. A templomi programot egy négytagú leánykórus műsora zárta. A felejthetetlen előadás keretében magyar, egyházi és afrikai, amerikai dalok hangzottak el. Miklósi-Vári Katalin debreceni lelkész köszöntötte a vendégeket és invitálta őket egy baráti beszélgetésre és bográcsban főtt pörkölt ebéd elfogyasztására. A mintegy 30 fős társaság az ízletes közebédet a templom udvarán megterített asztaloknál fogyasztotta el. Az ebédet követően egyórás városnézés következett a közeli debreceni főtéren, melyet a közelmúltban szépen felújítottak.

Miklósi-Vári Katalin lelkészünk és a debreceni presbitérium, valamint egyházközségi tagok munkáját dícséri, hogy a templom bejárata és a lelkészi lakás, valamint a mellékhelyiségek egy tavalyi pályázaton elnyert állami forrásból teljesen megújultak. Mint ismeretes Miklósi-Vári Katalin és férje, Fritz  Andreas a napokban várja első szülött gyermekük érkezését. Ezúton is megköszönjük a szíves meghívást és vendéglátást, valamint jó egészséget, Isten áldását kérjük debreceni hittársainkra. A jövőben is várjuk vidéki egyházközségeink meghívását hasonló baráti összejövetelekre, melyek természetesen nem maradnak viszonzás nélkül.

A Bibliakör záró eseményéről. Ismét eltelt egy esztendő, 2002. május 27-én búcsú összejövetelt tartottak a Bibliakör tagjai. Minden évben októberben kezdődnek a foglalkozások és május végén fejeződnek be. Minden hónap második és negyedik hétfőjén van a találkozó.

Most is szép számban jelentünk meg a második emeleti lelkészi irodában. Lelkészünk bevezető szavaiban megemlékezett az elmúlt év ebben az időpontjában elhunyt Aradi Ferencné atyánkfiáról, aki lelkes tagja volt társaságunknak. Szomorú szívvel vettünk gondolatban búcsút dr, Sztankóczy Zoltán professzortól, aki a közelmúltban távozott közülünk. Nívós előadásaiból éveken keresztül sokat tanultunk és szellemileg gyarapodtunk. Lelkészünk Kászoni József ismét elkápráztatott tárgyi tudásával, amit közvetlen egyszerű szavakkal tárt elénk.

Jézus a harmadik évezred elején. A bibliaórák hozzátartoznak hétköznapjainkhoz, színessé teszik napjainkat. Az esemény a gyülekezeti teremben folytatódott, ahol Brock Margit finom vacsoráját fogyaszthattuk el. A szeretetvendégség alatt folytattuk a beszélgetést és a jövőt illetően tervezgettünk. Várjuk, hogy szélesebb körben is elterjedjen híveink körében a bibliaórák látogatása. Viszontlátásra október második hétfőjén, várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk. Schmidt Piroska

A Pünkösdi ünnepkör eseményeiből. "És amikor elérkezett pünkösd ünnepe mindannyian, egy akarattal együtt valának." (ApCsel 2,1) Pünkösd ünnepének első és másodnapján, május 19. és 20. az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv igazát tapasztalták meg azok, akiket az ünnepi óra templomunkban talált. Népes gyülekezet volt jelen, így nem véletlen, hogy az úrvacsora vétele, és az ünnep hangulata azt sugallta mindannyiunk számára, hogy egy akarattal vagyunk együtt a szép tavaszi ünnepkörben. Ennek hangulatát az is emelte, hogy Kolozsvár teológiai hallgatót, légátust küldött ünnepi szolgálattételre. Jakabházi Béla Botond V. éves hallgató személyében egy kedves és előzékeny fiatalembert ismert meg a gyülekezet. Felkészültsége kifogástalan volt, szolgálataival mindenki meg volt elégedve. Jó volt együtt tölteni vele ezt az ünnepet, úgy érezzük, hogy a gyülekezet lélek és szeretetközössége őt is megérintette. Tanulmányaihoz Isten további segítségét és áldását kérjük, abban a reményben, hogy ő is jó tapasztalatokat szerzett mindannyiunkról az itt töltött időszakban. Az idén, mint minden évben ebben az időszakban, nagyon nagy a kihívás, hogy az emberek hol töltsenek egy ünneppel egybekötött hosszú hétvégét. Ennek ellenére, sokan választották az itthon maradást. Természetesen voltak sokan olyanok, akik elutaztak. Voltak, akik nyugat-európai rokonaikat látogatták meg, mások erdélyi rokonokhoz indultak, míg mások régi tervüket, álmukat valósították meg és a csíksomlyói búcsúra látogattak el. Első alkalommal történt meg az idén viszont az, hogy nagyon sokan jelezték: lelkész úr nem leszünk itthon az ünnepkörben, de távolmaradásunkat vegye igazoltnak, hiszen annak ellenére, hogy nem maradunk Budapesten, gondolatban együtt fogunk ünnepelni a gyülekezettel. Míg mások azt kérdezték indulás előtt: mit üzenünk a nagyajtai, az árkosi, vagy éppenséggel az aranyosmenti, vagy homoródmenti testvéreinknek, gyülekezeteknek, mert ott töltik az ünnepet és átadják üzeneteinket ottani testvéreink számára. Hazaérkezésüket követően fényképeket mutattak arról, amint éppen a gyülekezetet köszöntik az úrasztala mellől, abban a helységben, amelyet meglátogattak. Nos, ennek a jelentőségéről szól kétezer év óta pünkösd ünnepe, az összetartozás, az összefogás, az "egy akarattal együtt levés" és mi unitáriusok ezt (is) ünnepeljük a tavasz legnagyobb legszebb ünnepén.

Tavaszi nagytakarítás Magyarkúton. Május első napján, egy nem nagy, de annál lelkesebb közösség indult útnak a reggeli órákban Nagy Ignác utcai templomunk elől a magyarkúti ingatlanra, hogy ott megkezdje azon munkálatokat, amelynek az volt a célja, hogy előkészítse a május 11-én sorra kerülő rendezvényünket. Tíz óra körül érkezett a helyszínre a kis csapat, és azon nyomban munkához látott. A Brock család férfi tagjai megépítették a két kerti mellékhelyiséget, mellyel jelentős összeget tudunk megtakarítani, hiszen nem kell mobil illemhelyet bérelni több tízezer forintért minden szabadtéri szeretetvendégség alkalmával. Voltak, akik a házban tettek rendet kiszellőztetve, kitakarítva a szobákat a tél dermedtsége után; mások a ház körül tevékenykedtek, összeseperve a lehullt és elszáradt őszi faleveleket; míg többen a fű lenyírását tűzték ki megvalósítandó feladatul. Az utóbbi bizonyult a legkeményebb munkának, hiszen a tavaszi "fűhúzó április" igencsak megtette a magáét a természet ölén. Mint kiderült kaszálógépből is több kellett volna a fűnyíráshoz, és mivel csak kettő állt rendelkezésünkre, ezért kézi kaszával is - felváltva ugyan - de hozzá láttunk.

Már-már úgy tűnt, hogy nem végzünk a munkával, mikor Boncza Gábor gyülekezeti tagunk, akinek Magyarkúton is van háza, áthozta a saját fűnyíróját. Ő maga is munkához látott, és így azt befejezhettük a késő délutáni órákra. A szünetben uzsonnánkat jóízűen fogyasztottuk el, és fáradtan ugyan, de a jól végzett munka örömével tértünk haza a kora esti órákban Budapestre. Ez úton is köszönet mindazoknak, akik velünk voltak, akik segítettek rendet rakni a magyarkúti ingatlanon. Úgy érezzük "jó mulatság, férfi munka volt", megérte.

Tíz fiatal konfirmációja. Egyházközségünkben május 26-án 150 fős gyülekezet előtt került sor a konfirmációs ünnepélyre. Pünkösd vasárnapjához egy hét is, kiemelkedő helyet foglalt el az idén a Budapesti Unitárius Egyházközség életében. Erre a napra tűzte ki a valláserkölcsi nevelési bizottság, és a presbitérium a konfirmáció napját. Szülők, nagyszülők, keresztszülők, rokonok és természetesen az ünneplő gyülekezet részére felemelő érzés látni a jövő nemzedéket, akik helyünkbe lépnek, és önálló tagokként jelentkeznek a gyülekezeti életben.

A 2001 - 2002. iskolai évre, a konfirmáció előkészítésére jelentkezett 12 növendék, akikből konfirmáltak tízen, hét fiú és három lány. Mint ahogy az istentiszteleten úgy itt is bemutatjuk őket: Ádám Csaba, Arthur Frigyes Viktor, Gergely-Farnos Lilla, Illés Gábor, Kozma Áron Róbert, Lőrinczy Levente, Ősz Norbert, Szakács-Simon Zselyke, Varga Márton és Zoltán Tímea Kincső. Ők tízen tettek bizonyságot hitükről Isten és ember előtt egy szép szertartás keretében.

Megajándékozottak voltak és tőlük is ajándékot kaptunk. Ők tízen az idén az egyházközségnek egy zászlótartót ajándékoztak, amit a gyülekezet nevében hálásan köszönünk mindannyiuknak ez alkalomból is. Itt mondunk köszönetet Muszka Ibolya hitoktató, könyvtáros-levéltáros asszonynak, aki tíz darab bibliát adományozott a konfirmandusoknak 15.000 Ft. értékben.

Kászoni József lelkészünk 2002. április, május, június hónapokban végzett tevékenységéről. Kászoni József lelkészünk ebben az időszakban az alábbi szolgálatokat végezte:

Keresztelés:
2002. április  28. Kríza Gergely (Kríza Máté és Tormássy Zsuzsanna gyermeke)
2002. május 4. Nagy Tímea (Nagy Attila és Bíró Ildikó gyermeke)
2002. május 12. Bardócz-Tódor Sarolta (Dr. Bardócz-Tódor András és Bardócz-Tódor Enikő gyermeke)
2002. május 25. Bécs Levente és Krisztina (Bécs László és Turóczi Katalin gyermekei)
2002. május 25. Kecskés Kornél (Kecskés András és Gáspár Ágnes gyermeke)
A megkeresztelt gyermekek életére Isten áldását kérjük. 

Temetés:
2002. május 31. dr. Sztankóczy Zoltán (86 éves).
Zoli bátyánk emléke legyen áldott.

Sikeresen pályázott egyházközségünk a Belváros Lipótváros Egyházi Épületekért Alapítvány által meghirdetett pályázatokon. A Presbitérium döntése alapján különféle pályázatokat nyújtott be Egyházközségünk a Belváros Lipótváros Egyházi Épületekért Alapítvány által meghirdetett pályázat keretében. Két, a Presbitérium Gazdasági és Jogi Bizottsága által készített pályázatot az Egyházközség a Magyarországi Unitárius Egyházzal és a Heltai Kiadó Kft-vel közösen nyújtotta be a gyülekezeti terem melletti konyha, mosdó, mellékhelyiség felújítására, illetve a szószék felújítására. Az Alapítvány Kuratóriuma 2002. májusában megtartott ülésén mindkét pályázatunkat érdemesnek találta arra, hogy anyagilag támogassa. A döntést követően nem sokkal a pályázati összeg, összesen 2,1 millió Ft, megérkezett bankszámlánkra. A tervek szerint mindkét felújítás a nyár folyamán megvalósul. A megvalósításhoz továbbra is keresünk egyházközségünkhöz tartozó mérnök szakembert, aki a kivitelezők munkáját Egyházközségünk részéről irányítaná, ellenőrizné.

Amerikai kórus vendégszereplése. Június 2-án az Amerikai Nemzetközi Iskola felnőttkórusát fogadta egyházközségünk délelőtti istentisztelet keretében. Ennek tagjai azok a szülők, akik gyermekeiket ebbe az iskolába járatják, valamint tanárok és azoknak barátai. A kórus 20 tagú és abban a felállásban, ahogy őket hallgattuk egy éve vannak együtt. A kórus négy évvel ezelőtt alakult. Karnagyuk Kovács Anna Eszter, aki tíz évet élt New-Yorkban, ahol zenei mesteri fokozatát is szerezte. Húsz pereces koncertjük nagyon jó hangulatú volt, amiből nagyon sokat magukkal vihettek az ezen a vasárnapon templomunkban megjelent híveink. A koncertet követően Kászoni József angol nyelven mondott köszönetet a kórus tagjainak vendégszereplésükért, és a gyülekezeti terembe invitálta a jelenlévőket egy állófogadásra.

Televíziós riport Kászoni József lelkésszel. Június 3-án a "csiga vagy kerek" Tv 2-es adása riportfilmet készített lelkészünkkel, akit az Unitárius Élet főszerkesztőjeként hívtak meg a vallási műsor szerkesztői, név szerint Márkus László egyházügyi tanácsos. A szerkesztő-riporter Warholik Zoltán volt, akinek kérdéseire válaszolt lelkészünk. Ennek a keretében beszélt az egyházi lap múltjáról, jelenéről. A műsor adásidejére június 9. kerül sor vasárnap a kora reggeli órákban, amit a rákövetkező héten a Tv megismételt.

Presbitériumunk 2002. május-június hónapokban végzett munkájáról.

2002. május 15. A Presbitérium ezen az ülésén foglalkozott a sajtóban kirobbant Szent-Iványi Ilonával kapcsolatos vitával, tekintettel arra, hogy Ilona hosszú éveken át volt Egyházközségünk köztiszteletben álló lelkésze, aki nagy számban esketett, keresztelt és végzett más egyházközségi szolgálatot. Az ülésen megállapítást nyert, hogy Ilona lelkészi képesítése és minősítése nem lehet vita tárgya. Ezen túlmenően a Presbitérium a különféle pályázatok kérdésével foglalkozott.

2002. május 22. A Presbitérium napirendjén a Dr. Bardócz-Tódor András gondnok-pénztáros elleni elsőfokú fegyelmi határozat és annak kapcsán megteendő intézkedések álltak. A kialakult helyzetre való tekintettel Dr. Bardócz-Tódor András gondnok kérte a Presbitériumot, hogy fellebbezésének lezárultáig mentse fel gondnok-pénztárosi tisztségéből. A Presbitérium sajnálattal vette tudomásul a történteket és megbízott gondnok-pénztárossá választotta Zoltán Csaba presbitert, a felfüggesztett gondnok fegyelmi eljárásának jogerős lezárásáig.

2002. június 5. A Presbitérium meghallgatta Kászoni József beszámolóját amerikai útjáról, amely sikeresen zajlott. Hazaérkezése után értesült, hogy a MUE kezdeményezte testvéregyházi bizottsági tagságának megszüntetését. A Presbitérium foglalkozott továbbá az IARF nyári budapesti világkongresszusával kapcsolatos egyházközségi feladatokkal és elfogadott egy nyilatkozatot az Egyházi Képviselő Tanács (EKT) részére, melyben kijelentették többek között, hogy Szent-Iványi Ilona hosszú éveken keresztül volt az Egyházközség köztiszteletben álló lelkésze és az akkori egyházi törvények szerint felszentelt lelkészként látta el szolgálatát.

Megkezdi működését a szociális bizottság. A közelmúltban elhunyt Bencze Mártonné sz. Tercsi Franciska által megkezdett szociális munkát és gyűjtést szeretnénk tovább folytatni, Bencze Franciska Szociális Bizottság néven. Ehhez a munkához jelentekzők és érdeklődők segítségét várja Kászoni-Kövendi Mária a 473-0795-ös telefonszámon. A Bizottság az őszi hálaadás előtti időszakban kezdené meg tevékenységét.

TÁRSEGYHÁZKÖZSÉGEINK  ÉLETÉBŐL

Reméljük, hogy a jövőben is be tudunk számolni társegyházközségeink életéről, főbb eseményeiről, melyhez folyamatosan várjuk a híreket, melyeket a soron következő számban közzé is teszünk.

Alapítványt hoz létre a pécsi unitárius gyülekezet. A pécsi központú Dunántúli Unitárius Egyházközség hívei templom (imaház) létrehozása céljából egy alapítvány létrehozásán munkálkodnak. Az alapítvány neve az elképzelések szerint Válaszúti György Unitárius Alapítvány lenne. (Válaszúti György unitárius lelkész nevét az 1588-as pécsi hitvita őrizte meg). Az alapítvány induló tőkéje rövid idő alatt összegyűlt, mi több, az ügy támogatottsága minden várakozást felülmúl. Természetesen adományokat minden jóravaló támogatótól elfogadnak, közölte Máté Ernő, a gyülekezet lelkésze.

Alaptörvény módosításra készül a Romániai Unitárius Egyház. Kolozsvár. A Kolozsváron kiadott Unitárius Közlöny 2002. március-áprilisi számában Szabó László lelkész, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének (ULOSZ) egyházi Alaptörvény módosító bizottságának tagja nyilatkozik az eddig elvégzett munkáról és a tervezett módosítások főbb irányairól. A jelenlegi Alaptörvény 1996 óta van érvényben. A főbb javaslatok az alábbiak:

 1. Az Egyház neve legyen Magyar Unitárius Egyház, a jelenlegi Romániai Unitárius Egyház helyett, mellyel elébe mennének az erdélyi és magyarországi egyházrészek újraegyesítésének is.
 2. Az egyházi választások rendjére választási szabályzatot terveznek készíteni, amely kiiktatja a jelölőbizottságokat.
 3. Világossá, egyértelművé és szigorúbbá kívánják tenni az összeférhetetlenségi, személyi érdekeltségi szabályokat.
 4. 65 évben kívánják meghatározni a választott tisztségek felső korhatárát.
 5. Meg kívánják szüntetni azt a korlátozást, mi szerint lelkész csak az lehet, akinek házastársa is unitárius.
 6. A Zsinat, Főtanács és az Egyházi Képviselő Tanács tagságánál javasolják, hogy az egyházi központ tisztviselőinek hivatalbeli tagsága szűnjön meg.
 7. A Zsinat hatáskörét kibővítenék az unitárius egyházi tanítás kortárs üzenetének megállapításával.
 8. Az Alaptörvényt ki kívánják egészíteni az EK Tanács Elnöksége című fejezettel. Ez a testület lenne hivatott az EK Tanács ülései közötti döntések meghozatalára.
 9. Az EK Tanács állandó bizottságainak sorát ki kívánják bővíteni a szociális és teológiai bizottságokkal.
 10. A főjegyző hatáskörét úgy kívánják bővíteni, hogy a püspök akadályoztatása esetén elláthassa annak teljes jog- és hatáskörét.
 11. Az egyházi főtisztviselők megbízatásának jelenlegi kötetlen időtartamát javasolják hat évben meghatározni.
 12. Bármiféle szintű egyházi hivatal betöltéséhez kötelezővé tennék az átvilágítást.

A fentiek elfogadásáról a 2002. november 29-30-án tartandó Zsinat határoz.

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Nyári ífjúsági tábor Magyarkúton június 24. és 30 között. Amint arról címlapunkon és korábbi számunkban is írtunk Magyarkúttól csak ideiglenesen vettünk búcsút. 2002. június 24. és 30. között mintegy tíz gyermek részvételével nyári ifjúsági tábort szervezünk. A gyermekek Szász Adrienne, Bencze Margit és Brock Enikő felügyelete alatt táboroznak. Szállásuk a közeli Magyarkút Panzióban lesz, ahol a napi három étkezés is várja őket.

SAJTÓFIGYELŐ

Magyarország. Az elmúlt időszakban több nagy példányszámban megjelent írás foglalkozott Egyházunkkal. Sajnos ezúttal nem a legjobb színben tűntünk fel. Éles sajtóvita alakult ki egyrészről a püspöki hivatal, helyesebben a háromtagú Elnökség, melyet Rázmány Csaba püspök, Balázsi László főjegyző és Mikó István főgondnok jegyez, másrészről Szent-Iványi Ilona lelkész között. Mint ismeretes, Szent-Iványi Ilona egy, a Beszélő című lap által szervezett, egyházügyekkel foglalkozó konferencián úgy nyilatkozott, hogy az állam és egyházak teljes szétválasztása szükséges. A sajtó nyilatkozatánál megemlítette nevét és azt, hogy unitárius lelkész. A MUE Elnöksége 2002. május 1-én az MTI-hez eljuttatott közleményben kijelentették, hogy Szent-Iványi Ilona magánvéleményt hangoztatott és az nem azonos a MUE véleményével, illetőleg Szent-Iványi Ilonának nem volt joga az Egyház nevében nyilatkozni, mert jelenleg nem lelkész. Ezt követően a Magyar Nemzet "kapta fel" a témát, akinek kapóra jött, hogy Ilona Szent-Iványi István SZDSZ-es parlamenti képviselő a testvére és a sajtóetika legalapvetőbb szabályait semmibe vevő módon Szent-Iványi Ilonát, hivatkozva Rázmány Csaba és Balázsi László urakra, már egyenesen állelkésznek nevezte. A méltatlan és Egyházunkra nézve rendkívül megalázó sajtókampány további hullámverései már az unitáriusok megosztottságáról szóltak. A Népszabadság június 6-i száma terjedelmes cikkben foglalkozik az Egyházon belül kialakult vitáról. A cikk kiemeli, hogy Egyházunkban az elmúlt két évben több fegyelmit és dorgálást osztottak ki, mint az előző 10-15 évben. A vita során megjelent cikkek az alábbiak:

2002. április 29. Népszabadság - Elfogadhatatlan a szellemi keresztes háború
2002. május 2. MTI - Szent-Iványi Ilona válasza a MUE nem hivatalos 2002. május 1-i közleményére
2002. május 3. Népszabadság - Vita az egyházak szerepéről
2002. május 3. Magyar Nemzet - Szent-Iványi az állelkész
2002. május 6. Népszabadság - Unitárius feszültségek
2002. május 7. Magyar Nemzet - Állelkész vagy valódi Szent-Iványi Ilona?
2002. május 28. Magyar Nemzet - Aláírásgyűjtés osztja meg az unitáriusokat
2002. június 6. Népszabadság - A lelkésznő és az oxfordi diploma

Bízunk benne, hogy felelős egyházi személyek tovább nem folytatják az Egyházunk erkölcsi és anyagi érdekeit súlyosan romboló vitát. Továbbra is kérjük a híveket, hogy ha nagy példányszámban megjelenő hazai vagy külföldi újságban az unitárius vallással kapcsolatos írást találnak, jelezzék azt a Hírlevél szerkesztőinek, és, ha lehet, küldjenek egy másolatot az írásról a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalba, annak érdekében, hogy e helyen beszámolhassunk róla. Az újságcikkek egyébként a lelkészi hivatalban megtekinthetők vagy arról másolat kérhető.

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

Egyházközségi fotótéka létesült. Az elmúlt időszak sok-sok gyülekezeti eseményéről számos fotó készült. A képek mostantól megtekinthetőek a lelkészi hivatalban és azokról másolat rendelhető. Szeretnénk a képeket a jövő generációi számára megőrizni, ezért kérjük a fotózással foglalkozó híveket, hogy saját képeikkel járuljanak hozzá a közgyűjteményhez. Jelenleg főként az idei magyarkúti eseményről készült képek láthatóak, de a debreceni kirándulás és egyházközségi szeretetvendégségek, kulturális rendezvények képei is megvannak, csakúgy, mint a közgyűlésen készült felvételek.

Rendszeres szociális- egészségügyi tanácsadás. Lőrinczi Andrea egészségügyi, szociális és más problémák megoldásával várja nyugdíjas unitárius testvéreinket a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalban, július 1-től minden pénteken du. 16-19 óra között. Végzettségére nézve Andrea megbízott egészségügyi referens és mindenkinek segítségére siet, aki hozzá fordul. Bejelentkezni a 216 2787-es telefonszámon lehet.

Zongoratanítás gyermekeknek. Farkas Sándor zongoratanár gyerekek oktatásával foglalkozna. Unitárius testvérünk elérhető a 2700 Cegléd Kossuth Ferenc u. 54. II. lh. 2/6. címen vagy a 06-70-226-8152-es telefonszámon.

Szállítási segítséget kérünk. Tófalvi Sándor és felesége, akik a Hidegkúti utcában laknak, felajánlottak a fiatalok számára egy ping-pong asztalt, aminek a szállításához kérnénk segítséget kedves Olvasóinktól. Aki ebben a szállításban segíteni tudna kérjük, hívja az egyházközség telefonszámát (311-3094) hétköznap 9 és 13, valamint este 19 és 21 óra között.

Angol nyelvoktatás fiataloknak. Haluska Jánosné sz. Taar Enikő kezdő és haladó tanítványokkal foglalkozna. Enikő Dunaújvárosban lakik, de heti egy alkalommal Budapestre jönne, ha a csoportjai megalakulnak, hogy a munkát megkezdhesse. Azok jelentkezését várjuk, akik angolul  szeretnének tanulni, illetve azokét, akik gyermekeiket szeretnék taníttatni. Érdeklődni ebben az ügyben is, a lelkészi hivatal telefonszámán lehet (311-3094).

Sztankóczy Zoltán nevét veszi fel a Bibliakör. Az őszi hónapoktól kezdődően az unitárius bibliakör új nevet vesz fel. A Bibliakör már egy évtizedes múltra tekint vissza. A közelmúltban elhunyt Sztankóczy Zoltán a XX. század vége legjelentősebb hazai unitárius teológiai gondolkodója volt, ezért döntött a Bibliakör arról, hogy nevét felveszi.

Az Unitárius Galéria Kuratóriumot hoz létre. Az Egyházközség keretében működő Unitárius Galéria az eddig kiállított művészek bevonásával és segítségével Kuratóriumot alakítana, amelyhez azok jelentkezését várjuk, akik Egyházközségünknél kiállítottak.

Egészségügyi felügyelet az ifjúsági táborban. Lusztig Judit segítségét ajánlotta a sorra kerülő ifjúsági tábor rendezésének idejére. Judit asszony főasszisztensi minőségben dolgozik, és az esetlegesen felmerülő egészségszolgáltatást biztosítja Magyarkúton fiataljaink számára a tábor ideje alatt.

Munkalehetőség. Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál (311-3094), akik részmunkaidőben takarítást, gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius családoknál. Olyan egyháztagok jelentkezését is várjuk, akik például nyelvet, zenét, valamilyen sportot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van még szabad kapacitásuk vagy ilyen jellegű szolgáltatást igénybe vennének. Szeretnénk ha az ilyen jellegű kereslet és kínálat egyházközségünkön keresztül egymásra találna, mindenki örömére.

Szociális munkásokat keresünk szociális tanácsadásra és idős testvéreink segítésére. Időről-időre felkeresik egyházközségünket nehéz anyagi, szociális helyzetben lévő egyháztagok, akiknek a mindennapi megélhetés is gondot okoz. Sajnos segítő szándékunk ellenére sem tudunk az egyházközség szűkös anyagi lehetőségeiből tartós megoldást biztosítani a rászorulóknak. Tapasztalatunk szerint a segélyért folyamodók nincsenek tisztában azzal, hogy az önkormányzatok, különféle szociális és egyházi alapítványok segélyei is rendelkezésre állnak, csak nem tudják, hogy létezik ilyen vagy nem tudják, hogy hogyan lehet hozzájutni. Ezért olyan unitárius testvéreink jelentkezését várjuk, aki jártas ezen a területen és időnként segít a rászorulóknak eligazodni a segélykérés útvesztőiben. A Hírlevél szerkesztőségébe érkező nagyszámú levél azt is bizonyítja, hogy sok a 70 év feletti, meggyengült egészségi állapotban lévő idős, egyedül élő unitárius, akinek nincs hozzátartozója, aki időnként segíteni tudna napi problémái megoldásában, és nincs senki a környezetében akivel egyáltalán beszélgetni tudna. Szeretnénk, ha apró, de a magukra hagyott embereknek mégis oly sokat jelentő gondoskodás apró jeleit tudnánk adni idős testvéreinknek. Erre a feladatra is jelentkezőket várunk. Ne feledjük, hogy egyszer mi is leszünk öregek. Segítsünk idős testvéreinken.

Jelentkezőket várunk különféle szervezési feladatokra. Rendezvényeink számának gyarapodásával egyre nagyobb szervezési feladatok hárulnak egy viszonylag kis számú csapatra az egyházközségben. A Presbitérium ezért olyan csoportokat szeretne létrehozni a hívek sokaságából önkéntes jelentkezés alapján, akik bizonyos területen egy adott esemény szervezési feladatainak elvégzését vállalnák. Természetesen minden alkalommal más és más összetételű csapat dolgozna, annak megfelelően, hogy éppen ki ér rá. Ezért azzal a kéréssel fordulunk a kedves hívekhez, hogy az alábbi munkacsoportokba jelentkezzenek, ha közvetlen munkájukkal szeretnék segíteni az egyházközségi élet további fejlődését. Kérjük, hogy jelentkezési szándékukat Postásné Balázs Ildikónál személyesen vagy telefonon jelezzék (311-3094).

Szállítási és beszerzési munkacsoport. Gépkocsival, mikrobusszal, tehergépkocsival rendelkező egyháztagok jelentkezését várjuk, akik személy vagy teherszállításban tudnak segíteni. Továbbá főleg fiatalok jelentkezését várjuk, akik a rakodásban segítenének.

Vendéglátási munkacsoport. A szeretetvendégségek, fogadások alkalmával a főzésben, konyhai előkészítésben, terítésben, tálalásban és mosogatásban való részvételhez keresünk nem csak hölgyeket, urakat is.

Magyarkúti munkacsoport. Magyarkút nemcsak az ünneplés, hanem a munka helye is. Időnként szükség van a kert rendezésére és előbb-utóbb komoly felújítási munkákra is, aminek az előkészítéséhez műszaki végzettségű szakemberek jelentkezését várjuk, akik a tervek elkészítésében tudnának segíteni. A megvalósításhoz pályázati pénzt kívánunk szerezni. Természetesen a kerti munkára is várunk jelentkezőket.

Ifjúsági tábor munkacsoport. Amint korábban hirdettük, Magyarkúton 2002. július 8. és 14. között szeretnénk nyári ifjúsági tábort rendezni általános iskolás fiataljaink részére. Kérjük a szülőket, hogy jelezzék gyermekeik részvételi szándékát, tovább olyan szülők vagy pedagógiai végzettségű egyháztagok jelentkezését, akik a szervezésben (sátrak, egyéb eszközök beszerzése), illetve a lebonyolításban segíteni tudnak, tehát egy vagy két napot lenn tudnak lenni a gyerekekkel Magyarkúton és részükre izgalmas, érdekes programot tudnak szervezni. Azon szülők jelentkezését is várjuk, akiknek a megjelölt időpont nem felel meg, de más időpontban szívesen jönnének gyermekeik. Ha legalább 10 gyermek részvétele biztos egy adott héten, meg fogjuk szervezni a tábort, akár többször is.

A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE

Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetővé, hogy ugyanarról a kérdésről mindenki véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdőíves formát választottunk és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat. A kérdésekre adott válaszokat név megjelölése nélkül kérjük leadni.

ELŐZŐ SZÁMUNK KÉRDÉSE: Ön szerint az unitárius hívek ingatlan adománya kinek a tulajdonába kerüljön: a Magyarországi Unitárius Egyház vagy az adományozó egyházközség tulajdonába vagy az adományozó akarata szerint kell eljárni, illetve annak megfelelni? A Hírlevél II. évf. 2. számában feltett kérdésre összesen 23-an válaszoltak a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével. Ezúttal is a válaszolók közel fele aláírásával adott nyomatékot véleményének, tehát nem bújtak a hívek az anonimitás leple alá. Az eredmény a következő:
 

Magyarországi Unitárius Egyház

Egyházközség

Adományozó akarata szerint

Összesen

3

1

23

27

11%

4%

85%

100%

Az eredmény, ha reprezentatív a válaszadók köre, azt mutatja, hogy a magyarországi unitáriusok túlnyomó többsége azon a véleményen van, mely szerint az Egyházunk javára tett ingatlan adományok esetében az adományozó akarata szerint kell eljárni. Az indoklásokból az is kiderül, hogy a hívek úgy látják, mivel az egyházközségek jelenleg nem önálló jogi személyek (megjegyezzük, hogy korábban azok voltak) az adományozó akarata nem tud teljesen érvényesülni. Ugyanis ingatlan tulajdona csak természetes személynek vagy jogi személyiségű szervezetnek lehet. Ma egyetlen ilyen unitárius szervezet van, a Magyarországi Unitárius Egyház. Megoldás lehet az egyházközségek önálló jogi személyiségének helyreállítása, melyre az Alaptörvény lehetőséget ad. A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitériuma felajánlja a hívek számára a jogi konzultáció, tanácsadás lehetőségét arra az esetre, ha valamely egyháztag ingatlan adományt kíván tenni, hogy az adományozó akaratának legjobban megfelelő jogi megoldást tudjunk adni. Várjuk jelentkezésüket.

Néhány érdekesebb vagy többször előforduló észrevétel, indoklás a sok közül: Adományozó akarata szerint: A hívek hangsúlyozták, hogy az adományozó akaratától való eltérés elriaszthatja a jövőben adakozni kívánókat, ezért többen javasolták ennek a kérdéskörnek az Egyházon belüli egyértelmű rendezését. Hárman azon véleményüknek adtak hangot, hogy tiszteletben tartva az adományozó akaratát, elsősorban az egyházközségeknek kellene kapnia az adományt és az egyházközség beleegyezése nélkül ne lehessen értékesíteni az ingatlant, még akkor sem, ha jogilag a MUE a tulajdonos. Az egyik vélemény szerint az adományozó egyértelműen közölje, hogy mi az adomány rendeltetése. Ha ettől eltérnek van lehetőség a jogorvoslatra. Egyik testvérünk javasolta, hogy az adományozás folyamatába az adományozó vonjon be ügyvédet, hogy akarata jogi szerződésben legyen érvényesíthető. Magyarországi Unitárius Egyház: A három szavazatot a válaszadók azzal indokolták, hogy kicsi az Egyház és jobban hasznosíthatóak az ingatlanok közösen, illetve így a szegényebb egyházközségek is részesülhetnek az adományok előnyeiből. Egyházközség: Az egyetlen szavazat indoklásában az szerepel, hogy annak az egyházközségnek kell adományozni, amelybe élete során az adományozó tartozott, mivel ott ismerik személyesen és előzőleg is őket támogatta. Végül egyik egyháztagunk azt javasolta, hogy minden egyházközség alapítson egy alapítványt, amely szerezhet ingatlan tulajdonjogot és így az adományozó közvetlenül az egyházközségnek adhatja adományát, ha éppen úgy szeretné. Köszönjük az értékes javaslatot.

Előző számunkban jeleztük, hogy szerettük volna közölni a Romániai Unitárius Egyház álláspontját is a magyarországi és erdélyi egyházak egyesülésével kapcsolatban, de Dr. Szabó Árpád püspök úrnak címzett levelünkre még mindig nem kaptunk választ.

E SZÁMUNK KÉRDÉSE: Ön szerint legyenek-e a Magyarországi Unitárius Egyház egyházközségei önálló jogi személyek, önmagukat anyagilag fenntartó és széleskörű önrendelkezési joggal felruházott egyházközségek? Ez alkalommal azt szeretnénk megtudni, hogyan vélekednek a hívek arról a kérdésről, hogy váljanak-e önálló jogi személlyé az egyházközségek. Ha az egyházközség önálló jogi személy (a budapesti például 1994-ig az volt), lehetősége van saját nevén ingatlan tulajdont szerezni, vagyonával önállóan gazdálkodni. A jelenlegi Alaptörvény szerint a Magyarországi Unitárius Egyház főtanácsa hagyja jóvá valamely egyházközség önálló jogi személyiség megszerzésére irányuló szándékát. A főtanács előzetes jóváhagyása után bíróságon történő bejegyzés útján jön létre az önálló jogi személy státusz. Kérjük, hogy véleményét a mellékelt szavazólap kitöltésével és megküldésével szíveskedjen közölni.

OLVASÓI LEVELEK

Ebben az időszakban közérdeklődésre számot tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.


 A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma - Megjelenik 1.200 példányban A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: Schmidt Gábor - A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. alatti címére küldeni. A borítékra kérjük írják rá: "HÍRLEVÉL". Elektronikus levél küldhető a CERBI@CERBI.HU címre is.

© 2003. Budapesti Unitárius Egyházközség