Budapesti

Unitárius Hírlevél

A Budapesti Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség Hírlevele

         2003. Január – Március                           III.évfolyam, 1. szám       


 

 

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését

2003. március 2-án (vasárnap) 11 órai kezdettel

tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést

2003. március 9-én (vasárnap) 11 órai kezdettel

azonos helyszínen és napirenddel tartjuk meg.

 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik 2002. év folyamán egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hirdetőtáblán megtekinthető. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Szavazati jogukat a tagok csak személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

 

1.                  Lelkész 2002. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

2.                  A 2002. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása

3.                  A 2003. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása

4.                  Egyházközségi tisztségviselők megválasztása és esküjének bevétele

5.                  Egyebek

 

A napirendekre vonatkozó előterjesztések az egyházközség hivatalában hétköznap 9 és 16 óra között a közgyűlést megelőző héten megtekinthetőek.

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

 

 

Kászoni-Kövendi József                        Zoltán Csaba

              lelkész                                  mb. gondnok

 

2003-02-05

 


Egyházközségünk 2003. március 9-én tartja közgyűlését

 

Az Egyházközség Presbitériuma 2003. február 5-én tartott ülésén döntött a közgyűlés összehívásáról, annak időpontjáról és napirendjéről.

A Közgyűlés napirendjén szereplő kérdéseket megvitatta és elkészítette a Közgyűlés számára a tervezett határozati javaslatokat, melyeket az alábbiakban adunk közre.

 

Lelkészi beszámoló

 

A Presbitérium a Közgyűlésnek javasolja a 2002. évről készített lelkészi jelentés elfogadását.

 

            2002. évi zárszámadás

 

A Presbitérium elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti a 2002. évi gazdálkodásról készült zárszámadást, melynek főbb összefoglaló adatai a következők:

 

 

2002 Tény

2002 Terv

Tény/Terv (%)

Nyitó vagyon

2.796.738

2.796.738

100%

Bevételek

17.838.628

5.184.530

344%

Kiadások

13.735.451

5.291.405

260%

Záró vagyon

6.899.915

2.689.863

256%

 

2003. évi költségvetés

 

A Presbitérium megvitatta a 2003. évi havi bontásban elkészített részletes bevételi és kiadási tervet és elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti. A javasolt költségvetés összefoglaló adatai az alábbiak:

 

 

2003 Tervezett

2002 Tény

2003/2002 (%)

Nyitó vagyon

6.899.915

2.796.739

246,7%

Bevételek

4.774.720

17.838.628

26,8%

Kiadások

5.246.500

13.735.451

38,2%

Záró vagyon

6.428.135

6.899.915

93,2%

 

A lelkészi jelentés, a 2002. évi zárszámadás és a 2003. évi költségvetés az Egyházközség Hivatalában munkanapokon 9 és 16 óra között megtekinthető.

 

 

Egyházközségi tisztségviselők választása

 

Amint arról korábbi híradásainkban beszámoltunk 2002. május 8-án a Magyarországi Unitárius Egyház első fokú fegyelmi bírósága Dr. Bardócz-Tódor András egyházközségi gondnok-pénztárost tisztségéből felfüggesztette és bármilyen egyházi tisztségre történő választói, illetve választhatósági jogát öt éves időtartamra felfüggesztette.

 

Dr. Bardócz-Tódor András a döntés ellen fellebbezett. A Főtanács 2002. november 16-án Egyházközségünk képviselőinek tiltakozása és ellenszavazata ellenére az első fokon hozott döntést megerősítette.

 

Dr. Bardócz-Tódor András 2002. május 22-én a Presbitériumnak bejelentette, hogy gondnok-pénztárosi megbízatását ügyének tisztázásáig szünetelteti és kérte a Presbitériumot, hogy helyettesítéséről gondoskodjon. A Presbitérium megbízott gondnok-pénztárossá Zoltán Csaba presbitert választotta meg.

 

Az erdélyi Magyar Unitárius Egyház püspökválasztó zsinata 2002. végén Dr. Bardócz-Tódor Andrást főtanácsi taggá választotta.

 

            Tekintettel a Főtanács döntésével kialakult helyzetre a Presbitérium az alábbi javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

 

A Presbitérium javasolja, hogy a Közgyűlés tiszteletbeli gondnoki cím viselésére jogosítsa fel Dr. Bardócz-Tódor Andrást. A tiszteletbeli gondnok az Egyházközség Presbitériumának üléseire meghívást kap és azon tanácskozási joggal vesz részt, de az Egyházközség nevében aláírási és intézkedési joga nincs.

 

A Presbitérium javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés két egyházközségi gondnokot válasszon. Schmidt Gábor vállalta a jelölést a gondnoki tisztségre, Zoltán Csaba pedig a gondnok-pénztárosi tisztségre.

 

Felhívjuk az egyházközség szavazati joggal rendelkező tagjainak figyelmét, hogy a gondnok-pénztárosi és a gondnoki tisztségre a közgyűlés időpontjáig további jelölteket lehet állítani azon egyháztagok közül, akik 2002. folyamán egyházfenntartást fizettek Egyházközségünknek. Az egyházfenntartók listája az Egyházközségi hirdetőtáblán megtekinthető. Kérjük, hogy jelölés esetén olyan személyre tegyenek javaslatot, akinek neve szerepel a listán és a jelölését maga is elfogadja.

 

 

Egyházközségünk életéből

 

Testvéregyházközségi látogatás Pécsre október 19-én

 

Amint azt a fenti eseménynaptárban is hirdettük, következő testvéregyházi látogatásunkra 2002. október 19-én (szombaton) kerül sor. Ezúttal pécsi testvéreinket fogjuk meglátogatni. A tervek szerint Budapestről pénteken a késő esti órákban indulunk gépkocsival és az éjszakát Pécsett töltjük. A programban szerepel közös istentisztelet és ebéd, valamint városnézés.

A jelentkezéseket legkésőbb 2002. október 15-ig várjuk a lelkészi hivatalban (311-3094).

 

Októberben kezdődik a Bibliakör

 

A Biblia Kör 2002. október 14-én (hétfő) 17 órakor tartja első őszi összejövetelét a lelkészi irodában. Ezt követően minden hónap második és negyedik hétfőjén kerül sor a Biblia Kör óráira.

 

Kászoni József lelkészünk 2002. július-augusztus hónapokban végzett tevékenységéről

 

Kászoni József lelkészünk ebben az időszakban az alábbi szolgálatokat végezte:

 

Keresztelés:

 

2002. július 7. - Fodor Szabolcs és Kőrösi Éva kislánya Petra,

2002. július 14. – felnőtt keresztelésben részesítettük Füzesi Zoltán testvérünket

2002. július 20. -  Abrán József és Katona Csilla kislányai Hanga és Boglárka, valamint László Zoltán és Katona Zsuzsanna kislányai Eszter és Nóra,

2002. július 21. – felnőtt keresztelésben részesítettük Négyökrű Krisztinát,

2002. július 28. - Barabás Csaba és Kertész Szilvia kislányai Lilla és Anna, valamint Köteles Zoltán és Nagy Imola gyermeke Krisztián,

2002. augusztus 17. - Kibédi Károly és Csia Mária Magdolna kisfia Károly,

2002. augusztus 18. - Soós Csaba és Makkai Mária Magdolna kisfia Koppány Csaba,

2002. augusztus 24. - Nagy László és Bálint Krisztina kislánya Katalin,

2002. augusztus 25. - Koncz András és Kulcsár Júlia kisfia Gergő.

 

A megkereszteltek életére Isten gazdag áldását kérjük.

 

Esketés:

 

2002. június 29. - Feleki Dénes és Vass Klára Viola,

2002. július 4. - Cseh Péter és Carrie Elise Landrum,

2002. július 13. - Jakob Johannes Slis és László Éva,

2002. július 27. - Lukács Gábor és Négyökrű Krisztina,

2002. augusztus 24. - Cseri Gábor és Csegöldi Krisztina, valamint Gál György és Vonsza Magdolna Renhilda.

 

Adja a jó Isten, hogy amit egy szép szertartás keretében ők egymásnak megfogadtak azt maga az Élet hitelesítse!

 

Temetés:

 

2002. június 26. - Dr. Pálffy József,

2002. július 3. - Ágoston Kolozs Emre,

2002. július 8. - Egyed Jánosné sz. Szabó Ilona,

2002. július 17. - Kiss Béláné sz. Szász Ilona,

2002. július 17. - Tóth Gabriella sz. Wellisch Gabriella testvéreinket búcsúztattuk.

 

A gondviselő Isten adjon eltemetett, de el nem felejtett testvéreinknek csendes pihenést, halhatatlan lelküknek pedig örök üdvösséget.

 

Amerikai esküvő és istentisztelet templomunkban

 

Július 4-én az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének napján de. 11 órai kezdettel került sor Cseh Péter református és Carrie Landrum unitárius-univerzalista fiatal testvéreink esketési szertartására. Azért hétköznap és azért ezen a jeles napon, mivel mindketten úgy egyeztek, hogy ezen a napon kötik egymáshoz életüket.

Carrie neve nem ismeretlen az erdélyi unitárius teológiai hallgatók előtt, ugyanis ő az Egységes Protestáns Teológiai Intézet unitárius szakán angol nyelvet tanított Kolozsváron. Itt ismerkedett meg jövendőbeli férjével és úgy döntöttek, hogy Budapesten kötnek házasságot.

 

Az esketési szertartáson jelen voltak az Egyesült Államokban élő rokonai a menyasszonynak, mint ahogy a vőlegény szülei is Kolozsvárról illetve Nyíregyházáról. Az esketési szertartás kétnyelvű volt, és azt a menyasszony lelkész nővére, Cynthia Landrum illetve egyházközségi lelkészünk vezették.

 

Cynthia Landrummal június 30-án a vasárnapi istentiszteleten is találkozhattunk. Ekkor került sor arra az ünnepi istentiszteletre, amit Cynthia Landrum amerikai lelkésznő tartott Kászoni József magyar nyelvű tolmácsolásában.

 

 

 

János Zsigmondra emlékeztünk

 

Július 7-én vasárnapi istentiszteletet követően került sor a János Zsigmondról elnevezett utcában (XII. kerület) tartott ünnepi megemlékezésre, Erdély első fejedelmének napra pontosan 462. születésnapja alkalmából. A Nagy Ignác és a Hőgyes Endre utcai gyülekezet tagjai az egyetlen unitárius fejedelemről elnevezett utcában közösen emlékeztek meg János Zsigmond születésnapjáról. Az ünnepi beszédet a püspök úr felkérésére Kászoni József tartotta, amit ünnepélyes koszorúzás követett.

 

Négyes keresztelő

 

Július 20-án szombaton de. 11 órakor vette kezdetét az a négyes keresztelő, mely alkalommal Kászoni tiszteletes megkeresztelte Katona Csilla és Katona Zsuzsanna testvérpár gyermekeit: Hangát, Boglárkát és Esztert, valamint Nórát. Ennek a négyes keresztelőnek az adott rendkívüliséget, hogy az édesanyákat is lelkészünk keresztelte és konfirmálta, akik huszonöt év elteltével ide jöttek, hogy gyermekeiket is a tiszteletes úr keresztelje meg. Zsuzsa a kaliforniai San Francisco-ból, testvére Csilla  pedig a közeli Szilasligetről érkezett erre a szép keresztelési szertartásra. Kászoni József keresztelési szertartásában többek között arról beszélt, hogy amikor Albert Schweitzer, aki egy személyben volt orvos, zenetudós-orgonista és lelkész, és aki az afrikai Lambarene-ban dolgozott, egy alkalommal, amikor azok az édesanyák mentek hozzá szülni, akik nála születtek, akkor csak ennyit mondott a „Nagy Fehér Varázsló”: bizony telik az idő. Lelkészünk ezt a megállapítást magára vonatkozóan is érvényesnek tartotta, hiszen első alkalommal keresztel olyan kisgyerekeket, akiknek a szüleit is ő keresztelte.

 

Az Ars Renata együttes fellépése

 

Július 14-én este 7 órai kezdettel került sor az „Ars Renata” együttes előadására templomunkban. A zenekar vezetője Virágh László – jól ismert név ez a komoly zenét kedvelő budapestiek számára – és a zenekar tagjai is mind, szinte kivétel nélkül ismerősek, az egyházközségi vezetők és a hívek számára is. Jó volt újból együtt lenni velük és a gyülekezeti közösségben hallgatni azt a XV-XVI. századi muzsikát, amelynek legnagyobb szakértői éppen a fent nevezett előadóművészek. Az egy órás koncertet követően a lelkészi hivatalban egy kötetlen beszélgetésre, és kellemes együttlétre került sor a vendégekkel és vendéglátókkal.

 

Lelkészünk ez alkalomból megajándékozott minden meghívottat egy ajándékkönyvvel, melynek címe „Évek az ezerszázból”, és amelyet az Erdélyi Könyv Egylet jelentetett meg a sorozat 12. köteteként. Az EKE támogatói között, akik nevét a könyv végén találjuk, sok  hazai és határon túli unitárius testvérünk nevével találkozhatunk. Az Egylet minden évben kiad egy erdélyi vonatkozású könyvet. A magyarországi adományokat Székely Gyöngyi szervezi, akit a 240-1618 számú telefonon érhetnek el az érdeklődők.

 

Az IARF Nőszövetségének látogatása Egyházközségünkben

 

Július 26-án pénteken 2 órakor látogatta meg a Budapesti Unitárius Egyházközséget az IARF  városunkban ülésező nő tagjainak népes csoportja. A közel száz vendéget Kászoni József lelkész fogadta, aki a templomban rövid angol nyelvű áhítatot tartott a jelenlévőknek, majd a Zoltán Csaba megbízott gondok által összeállított, angol nyelvű, Egyházközségünkről készített bemutatkozó anyagot ismertette. Ezt követően lelkészünk a vendégek által feltett, Egyházközségünkre vonatkozó kérdésekre válaszolt.

 

Amerikai unitárius-univerzalista egyházi vezetők látogatása Egyházközségünknél

 

Az IARF kétévente megrendezésre kerülő világkongresszusát ez évben Budapesten rendezték, a Budapesti Közgazdasági és Államtudományi Egyetemen, 2002. július 28. és augusztus 2. között.

A világ unitáriusai a több mint száz évvel korábbi megalakulás óta aktív résztvevői a Nemzetközi Szövetség a Vallásszabadságért elnevezésű szervezetnek. A kongresszus alkalmából Budapestre érkeztek az erdélyi, az amerikai és angliai unitáriusok vezetői is. Megragadva ezt az alkalmat, Egyházközségünk Presbitériuma bemutatkozásra és kötetlen beszélgetésre hívta az itt tartózkodó amerikai unitárius vezetőket a Nagy Ignác utcai gyülekezeti terembe.

Az eseményre július 27-én szombaton este 7 órakor került sor. A meghívásra mintegy 15 amerikai unitárius érkezett, akiket Kászoni József lelkész köszöntött. Ezt követően a tiszteletes tájékoztatást adott Egyházközségünk múltjáról, jelenéről és jövőbeli terveiről. A bemutatkozást állófogadás és templomlátogatás követte. A vendégek közül kiemeljük Andrew Clark urat, az IARF főtitkárát, David Keyes urat, a Partner Church Council elnökét, valamint Mikó István főgondok urat, a Kongresszus szervező bizottságának vezetőjét és Szent-Iványi Ilonát, aki az IARF Közép-Európai és Közel-Keleti Régiójának budapesti irodáját vezeti. Az Egyházközség részéről a vendégekkel azonos számú, angolul beszélő presbiter és egyháztag vett részt. A fogadást előkészítő munkálatokért illesse e helyről is köszönet Postásné Balázs Ildikó egyházközségi hivatalvezetőt és Brock Margit templomgondozót.

 

Budapesten lépett fel a szentgericei Nyárád székely táncegyüttes

 

Nagy sikerrel szerepelt az IARF kongresszus idején a Magyarok Házában a szentgericei Nyárád táncegyüttes, melynek vezetője Balázs Sándor unitárius lelkész. A 45 fős együttes fele részben unitárius, fele részben református.

Az együttes vendégszereplését majdnem meghiúsították a szervezési nehézségek és a pénzhiány. Mindez azzal a veszéllyel járt volna, hogy kárba vész a csoport több hónapos kemény munkája. Végül, köszönhetően Kríza Dániel presbiter társunknak és Egyházközségünk Presbitériumának, amely 50.000,-Ft-tal támogatta a fellépés költségeit, megvalósulhatott az együttes szereplése.

A valamennyi korosztályt, gyermektől az idősebbekig, felvonultató csoport műsorával tanúbizonyságot tett szülőföldjéhez való ragaszkodásáról. Öröm volt látni a hagyományok továbbélését, a szereplők lelkesedését és büszkeségét.

A mintegy 70 fős közönség soraiban, amelyben szép számmal láttunk amerikai vendégeket is, ott volt Dr. Szabó Árpád az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke és Rezi Elek főjegyző.

Szentgerice egy 900 lelkes település Maros megyében, Marosvásárhelytől 23 km-re.

Magyarországon tartotta idei találkozóját az IRF nemzetközi ifjúsági szervezet

Július 15-én lelkészünk az unitárius ifjak előzetes felkérésére a Pécs melletti Sikondán tartott angol nyelvű előadást abból az alkalomból, hogy Magyarországon került sor az IRF idei rendezvényére. Az egész heti rendezvénynek súlypontos témája a zene volt. Lelkészünk előadásának címe: „Zene és lélek az unitarizmus kezdeteinél... A jelenlét a nemzetköziség sokszínűségét hordta magán, hiszen több országból gyűltek egybe a fiatalok erre a hétre, valamint az azt követő hétre, amely teljes egészében a kikapcsolódásé és a szórakozásé volt. A fiatalok a tábor második hetét a Tiszán töltötték, ahol vizitúrán vettek részt.

 

Találkozó fiatal erdélyi lelkészekkel a pestszentlőrinci templomban

Szász Adrienne lelkésznő meghívására az IARF kongresszuson résztvevő fiatal erdélyi unitárius lelkészek csoportja látogatást tett a Pestszentlőrinci Egyházközségnél. Az egyházközség gondnoka, Molnár János bácsi ismertette a templom történetét, sok-sok szubjektív élménnyel fűszerezve. Ezt követően flekkensütés és baráti beszélgetés, éneklés következett. Szász Adrienne, Pécsi Balázs és Bencze Margit beszámolt az IRF sikondai találkozójáról és kérte az erdélyi lelkészeket, hogy fiatal híveik között terjesszék az IRF tevékenységét, hiszen a mostani találkozón is csak egy erdélyi fiatal vett részt.

Jövőre Angliában kerül sor a rendezvényre, azt követően pedig Erdélyben, ha lesznek olyan erdélyi fiatalok, akik hajlandóak megszervezni az eseményt, ami meglehetősen sok munkával jár. Az érdeklődők jelentkezését Bencze Margit a benczemargit@freemail.hu e-mail címen vagy a 06-30-241-2855-ös telefonszámon.

 

 

 

Amerikai kórus vendégszereplése

 

Augusztus 15-én este nyolc órától fogadta egyházközségünk az USA-beli Concordi gyülekezet kórusát, akik európai turnéjuk során eljutottak Budapestre is, miután az erdélyi nagyvárosok egyházközségeiben és a Szejke fürdőn megrendezett unitárius találkozón is szerepeltek. Bár a hónap idusán kevesen jöttek el az unitárius-univerzalisták koncertjére, azok nagy lelkesedéssel és jókedvvel vendégszerepeltek a Nagy Ignác utcában. A koncertet követően állófogadásra került sor a gyülekezeti teremben, mely jó alkalom volt arra, hogy az előadók és a gyülekezeti tagok egymással közelebbről is megismerkedjenek. Az est házigazdája Cserei Katalin segédlelkész volt, aki lelkészünket helyettesítette annak nyári szabadsága alatt. Itt mondunk köszönetet Léb Erzsébetnek az angol nyelvű tolmácsolásáért, aki a vendégeket úgy a templomban, mint a gyülekezeti teremben köszöntötte.

 

Kászoni József 25 éves jubileuma

 

Augusztus 28-án lelkészünk Kolozsvárott részt vett a teológiai tanulmányai befejezésének 25. éves évfordulójára rendezett ünnepségen. A Magyarországon tevékenykedő unitárius lelkészek közül Kiss Mihály hódmezővásárhelyi lelkész is jelen volt, aki Kászoni József évfolyamtársaként végzett szintén 25 évvel ezelőtt a kolozsvári teológián.

 

Mindkettőjüknek gratulálunk ezen az emlékezetes évfordulón és további sikeres lelkészi munkát, jó egészséget és boldogságot kívánunk.

 

Sánta Ferenc 75 éves

 

75. születésnapján nagy szeretettel köszöntjük a magyarországi unitárius közösség talán legismertebb még élő tagját, Sánta Ferenc írót.

Az író 1927. szeptember 4-én született Brassóban. A József Attila és Kossuth- díjas alkotó legismertebb művei, az Ötödik pecsét, a Húsz óra és Az áruló. Műveiből többet, mint például Az ötödik pecsét-et, megfilmesítették.

Írói munkásságának középpontjában az erkölcsi értékek megőrzésének kérdése áll vérzivataros, az emberiességet háttérbe szorító történelmi szituációkban. Így több műve a hitleri Németországban vagy a nyilas Magyarországon játszódik, de játszódhattak volna bármely más diktatúrában is. Születésnapja alkalmából az MTV 2 2002. augusztus 31-én este 8 órakor egy 1989-ben az íróval folytatott beszélgetést sugárzott, majd ezt követően a Müller család halála című, 1972-ben Sánta Ferenc novellája alapján készült, Mihályfi Imre által rendezett filmet mutattak be.

Feri bátyánknak ebből az ünnepi alkalomból is kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog életet és köszönjük nagyszerű írói munkásságát, melyre mi unitáriusok különösen büszkék vagyunk.

 

Presbitériumunk 2002. június, július és augusztus hónapokban végzett munkájáról

 

2002. június 19.

 

A Presbitérium ezen az ülésén elsősorban gazdasági és szervezési kérdésekkel foglalkozott.

Döntött a nyári gyermektábor megrendezéséhez és a szentgericei táncegyüttes fellépéséhez nyújtandó egyházközségi támogatás mértékéről.

Ezen túlmenően a megbízott gondnok-pénztáros státuszával kapcsolatos kérdések megtárgyalása történt meg. A Presbitérium minden ülésén áttekinti az Egyházközség pénzügyi helyzetét, összevetve azt a költségvetés előirányzataival.

 

2002. július 3.

 

A Presbitérium napirendjén szerepelt a július 6-ra összehívott Egyházi Képviselő Tanács ülésével kapcsolatos tájékoztatás, melyen Zoltán Csaba külföldi programja, Kászoni József pedig váratlan betegsége miatt nem tudott végül részt venni.

 

Előzetes tárgyalás folyt a gyülekezeti terem felújításáról, melyre három pályázatot fog bekérni a presbitérium.

 

Brock Enikő részvételével a Presbitérium megvitatta az UNIK 2002. I. félévi beszámolóját. Az ifjúsági szervezet jelenlévő képviselői ismertették második félévi terveiket.

 

Jelentkezőket várunk a Presbitérium által tervezett családlátogatásokhoz

 

A Presbitérium szándéka, hogy a családlátogatásokat rendszeressé és intenzívebbé tegyük. Az elképzelések szerint minden egyes presbiter havonta legalább egy családot meglátogatna gyülekezetünkből, így legalább kétévente mind a négyszáz gyülekezetünkben nyilvántartott családhoz eljuthatnánk.

Mivel az istentiszteletek és gyülekezeti összejövetelek alkalmával a résztvevők nagy száma és az idő rövidsége miatt sincs lehetőség egymás mélyebb megismerésére és tartalmasabb beszélgetésre, úgy gondoljuk, hogy a családlátogatások, melyekre hétköznap este vagy hétvégeken a fogadó család időbeosztásához illeszkedve kerülhetne sor, megfelelő alkalmat biztosítana a gyülekezet tagjai és Presbitériuma közötti kapcsolatok erősítésére. Egy-egy ilyen látogatáson egy, legfeljebb két egyházközségi presbiter venne részt. A fogadó család részéről a látogatás nem igényelne semmilyen előkészületet, hiszen egy, legfeljebb két órás beszélgetésről lenne szó.

A Presbitérium ülésén, melyen felmerült a családlátogatás kérdése, néhány presbiter saját tapasztalatára hivatkozva úgy vélte, hogy a családok fogadókészsége nem teszi lehetővé, hogy céljaink megvalósuljanak. Ezért azoknak a híveknek a jelentkezését várjuk, akik örömmel fogadnák a presbitereket egy beszélgetés erejéig otthonukban. Kérjük, hogy jelentkezéseiket telefonon tegyék meg a lelkészi hivatalban (311-3094).

 

 

Megkezdi működését a szociális bizottság

 

Ehhez a munkához jelentkezők és érdeklődők segítségét várja Kászoni-Kövendi Mária a

473-0795-ös telefonszámon. A Bizottság az őszi hálaadás előtti időszakban kezdené meg tevékenységét.

 

Egyházunk és Társegyházközségeink  életéből

 

Reméljük, hogy a jövőben is be tudunk számolni társegyházközségeink életéről, főbb eseményeiről, melyhez folyamatosan várjuk a híreket, melyeket a soron következő számban közzé is teszünk.

 

Még nem tudni, hogy hányan vallották magukat unitáriusnak a 2001. évi népszámláláskor

 

Valószínűleg csak októberben válik ismertté, hogy hányan vallották magukat unitáriusnak a 2001. évi népszámláláskor. Az eddig megjelent összesített adatok szerint a megkérdezettek 74%-a vallotta magát valamely valláshoz, felekezethez tartozónak. Az összesített adatok nem elég részletesek, így az unitáriusok száma pontosan még nem ismert. Az evangélikus és reformátuson kívüli „Többi protestáns” kategória 34.530 főt tartalmaz. Feltételezhetően ebben a csoportban vagyunk mi is vagy a „Többi keresztény”-ben, ami 24.340 főt mutat.

Nagy Orbán a Központi Statisztikai Hivatal vallási statisztikával foglalkozó munkatársa a Hírlevél megkeresésére elmondta, hogy a részletes, országos adatok októberre készülnek el és könyv formában jövő év elején várható megjelenésük. Ezek pontosan fogják mutatni, hogy hány unitárius van Magyarországon. Ezt követi a megyei adatok megjelenése, melyekben az unitáriusok nem fognak külön szerepelni, de a KSH az Egyház kérésére ki fogja adni a megyei adatokat is.

 

Évadzáró gyülekezeti nap Pestszentlőrincen

 

Július 15-én a Pestszentlőrinci Egyházközség évadzáró gyülekezeti napot tartott. Itt szeretnénk kiemelni azt a nagyszerű programot, amelyet a gyülekezet lelkésznője, Szász Adrienne szervezett a legfiatalabb unitáriusok, a gyerekek közreműködésével. A lelkésznő bizonyságát adta annak, hogy a valláserkölcsi nevelés kérdéséhez is nagyszerűen ért. Jó volt látni, amint a „nyílt színen”, a templom piacán tanította az írni-olvasni még nem vagy alig tudó legfiatalabb unitáriusokat. A szellemi élményt követően került sor a flekkenezésre a szépen rendben tartott templomi telken. A Budapesti Egyházközség elöljárósága nevében, akik közül többen is jelen voltunk, köszönjük a meghívást.

 

 

100 éves a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség

 

Július 28-án ünnepelte 100 éves fennállását a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség. Az ünnepi megemlékezésen Rázmány Csaba püspök prédikált és sor került az új papilak alapkövének letételére is.

Az évforduló alkalmából ezúton is köszöntjük a füzesgyarmati testvérgyülekezet tagjait és az egyházközség lelkészét, Balázsi Lászlót, további tevékenységükhöz, egyházépítő munkálkodásukhoz Isten áldását kérve.

 

Miklósi Vári Katinka gyermekének keresztelője

 

Miklósi Vári Katinka, debreceni lelkésznő és férje Andreas Fritz kisfiát, Manó Leventét augusztus 10-én Szász Adrienne pestszentlőrinci lelkésznő keresztelte Debrecenben. A keresztelő után a gyülekezet tagjai szeretetvendégséggel kedveskedtek a lelkészi családnak, hozzátartozóknak, barátoknak. A jó Isten áldása kísérje a gyermek életét és ezúton is sok boldogságot kívánunk Katinkának, Fritznek és első gyermeküknek.

 

10 éves fennállását ünnepelte a Győri Unitárius Egyházközség

 

Szeptember 8-án délután konfirmációval egybekötött ünnepi istentiszteleten Sándor Gyula Mátyás lelkész köszöntötte az ország szinte minden részéből érkezett, száz főt is meghaladó hallgatóságot. A győri gyülekezethez több mint 300 Győrben és annak tágabb környezetében élő unitárius tartozik.

Az eseményre a Győr határában lévő egyházi tulajdonú lelkészi otthon kertjében, a fellobogózott harangláb alatt került sor.

A rendezvényen a Magyarországi Unitárius Egyház nevében Balázsi László főjegyző püspök-helyettes köszöntötte az egybegyűlteket.

Az ünnepség keretében öt fiatal tett tanúbizonyságot hitbéli ismereteiről és nyert a felvételt a gyülekezet felnőtt tagjai sorába.

A szépen gondozott kertben zajlott a győri gyülekezet asszonyainak munkáját és hozzáértését bizonyító szeretetvendégség.

Mint ismeretes, a gyülekezet vezetői templomépítés és a hitéleti tevékenység támogatása céljából létrehozta a Bölöni Farkas Sándor Unitárius-Univerzalista Alapítványt, melynek 10403356-33517656 számú számlájára várják a hazai és külföldi unitáriusok anyagi támogatását.

 

Július 5-én ülésezett az Egyházi Képviselő Tanács és határozatot hozott Szent-Iványi Ilona lelkészi státuszáról

 

Az Egyházi Képviselő Tanács (EKT), mely két zsinat, illetve főtanácsi ülés között a Magyarországi Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó testülete és amelynek tagjai az Egyház választott vezetői, intézményeinek kinevezett munkatársai, valamint az egyházközségek lelkészei és gondnokai, 2002. július 5-én tartotta soros ülését, melyen testületi döntés született Szent-Iványi Ilona, a Budapesti Egyházközség korábbi lelkésze egyházi státuszáról.

A Magyar Nemzet 2002. július 9-én megjelent Villámgyors karrier című cikkében így ír: „Értesüléseink szerint az egyházi képviselő tanács az ügyben 17:3 arányban úgy határozott, hogy elfogadta a Szent-Iványi Ilona által benyújtott diplomákat, és nem vonja kétségbe lelkészi múltját, viszont kimondta: Magyarországon lelkészként nem nyilatkozhat, ilyen szolgálatot pedig csak abban az esetben végezhet, ha erre a hívektől felkérést kap, és azt a területileg illetékes templom lelkésze is megengedi.”

Megnyugvással fogadtuk, hogy végre pont került erre a terméketlen és egyházunkra nézve rendkívül káros és híveink sokaságát nyugtalanító nyilvános vita végére.

 

Rendezvények, Események

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ezúttal a második oldalon ismertettük Egyházközségünk tervezett őszi-téli programját. Az események közül kiemeljük a Magyarkúton 2002. szeptember 21-én megrendezésre kerülő szabadtéri istentiszteletet és szeretetvendégséget, melynek részleteit a címoldalon olvashatják.

 

Pestszentlőrinci szeretetvendégség

 

Szeretettel hív és vár mindenkit a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség presbitériuma a 2002. szeptember 22-én vasárnap 17 órától kezdődő Four Seasons debreceni énekegyüttes előadására és az azt követő borsostokányos, puliszkás vacsorára. A műsoron reneszánsz, romantikus, kortárs egyházi zene és spirituálék szerepelnek.

 

 

Sajtófigyelő

 

Magyarország – Az elmúlt időszakban több nagy példányszámban megjelent írás foglalkozott Egyházunkkal.

 

 

2002. július 9. Magyar Nemzet – Villámgyors karrier

Az írás beszámol a Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa ülésén hozott határozatról, mely megerősített, hogy Szent-Iványi Ilona unitárius lelkész és meghatározta, hogy milyen feltételek szerint végezhet szolgálatot. A cikk ismerteti a lelkésznő egyházi pályafutását, tanulmányainak részleteit és lelkésszé szentelésének körülményeit.

 

2002. július 20. Magyar Nemzet – A Liberté rabja – Interjú Dr. Gellérd Judittal

 

A lap hétvégi mellékletében teljes oldalas interjú olvasható Dr. Gellérd Judittal, néhai Gellérd Imre erdélyi unitárius lelkész Egyesült Államokban élő leányával. Judit eredeti végzettsége szerint ideg- és elmegyógyász orvos, 1988 óta él az USA-ban. Teológiai tanulmányait Bostonban végezte és novemberben Erdélyben fogják lelkésszé szentelni. A beszélgetés a román kommunista rendszerben meghurcolt, tragikus sorsú édesapa történetének főbb állomásait villantja fel.

Gyurka Botond testvérünk hívta fel figyelmünket a Jehova Tanúi felekezet Ébredjetek című 2002. június 22-i kiadványára, melyben Egy türelmet gyakorló királyság a vallási türelmetlenség korában címmel négyoldalas írás jelent meg János Zsigmond fejedelem valláspolitikájáról, méltatva a tordai országgyűlésen törvénybe is foglalt vallási türelmet.

       Továbbra is kérjük a híveket, hogy ha nagy példányszámban megjelenő hazai vagy külföldi újságban az unitárius vallással kapcsolatos írást találnak, jelezzék azt a Hírlevél szerkesztőinek, és, ha lehet, küldjenek egy másolatot az írásról a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalba, annak érdekében, hogy e helyen beszámolhassunk róla.

     Az újságcikkek egyébként a lelkészi hivatalban megtekinthetők vagy arról másolat kérhető.

 

 

 

 

Közlemények, Hirdetmények

 

Csatlakozzon az Unitáriusok Magyarországon elnevezésű internetes levelező listához

A levelező lista 2001. márciusa óta működik és a www.smartgroups.com internetes oldalon keresztül érhető el. A lista neve Unitarians in Hungary, melyen a levelezés magyar nyelven folyik. Jelenleg 51 regisztrált tagja van a listának és bárki, nevét, azonosságát feltüntető személy bekapcsolódhat a levelezési rovat tevékenységébe, véleményt mondhat, üzeneteket küldhet és megkapja a többi tag által küldött üzeneteket. A tagok többsége magyarországi unitárius, de szép számmal vannak erdélyi és amerikai levelező tagok is. Amennyiben a bejelentkezéssel bármilyen technikai gondja lenne, kérjük, hogy a lista moderátoraitól, Zoltán Csabától vagy Dr. Bardócz-Tódor Andrástól kérjenek segítséget.

 

Egyházközségi fotótéka létesült

 

Ismét jelezzük, hogy egyházközségünk gyülekezeti eseményeiről készült fotókból fototéka létesült. A képek megtekinthetőek a lelkészi hivatalban és azokról másolat rendelhető. Szeretnénk a képeket a jövő generációi számára megőrizni, ezért kérjük a fotózással foglalkozó híveket, hogy saját képeikkel járuljanak hozzá a közgyűjteményhez.

Jelenleg főként az idei magyarkúti eseményről készült képek láthatóak, de a debreceni kirándulás és egyházközségi szeretetvendégségek, kulturális rendezvények képei is megtalálhatóak, csakúgy, mint a 2002. évi közgyűlésen készült felvételek.

 

Rendszeres szociális- egészségügyi tanácsadás

Lőrinczi Andrea egészségügyi, szociális és más problémák megoldásával várja nyugdíjas unitárius testvéreinket a Nagy Ignác utcai lelkészi hivatalban minden pénteken du. 16-19 óra között.

Előzetes bejelentkezést a 216-2787-es telefonszámon lehet tenni.

 

Munkalehetőség

 

Várjuk az egyházközségi hivatalban azon unitáriusok jelentkezését, Postásné Balázs Ildikónál (311-3094), akik részmunkaidőben takarítást, gyermekek felügyeletét vállalnák unitárius családoknál. Olyan egyháztagok jelentkezését is várjuk, akik például nyelvet, zenét, valamilyen sportot oktatnak, fordítással, adatfeldolgozással foglalkoznak és van még szabad kapacitásuk vagy ilyen jellegű szolgáltatást igénybe vennének. Szeretnénk ha az ilyen jellegű kereslet és kínálat egyházközségünkön keresztül egymásra találna, mindenki örömére.

 

Szociális munkásokat keresünk szociális tanácsadásra és idős testvéreink segítésére

 

Időről-időre felkeresik egyházközségünket nehéz anyagi, szociális helyzetben lévő egyháztagok, akiknek a mindennapi megélhetés is gondot okoz. Sajnos segítő szándékunk ellenére sem tudunk az egyházközség szűkös anyagi lehetőségeiből tartós megoldást biztosítani a rászorulóknak.

Tapasztalatunk szerint a segélyért folyamodók nincsenek tisztában azzal, hogy az önkormányzatok, különféle szociális és egyházi alapítványok segélyei is rendelkezésre állnak, csak nem tudják, hogy létezik ilyen vagy nem tudják, hogy hogyan lehet hozzájutni.

Ezért olyan unitárius testvéreink jelentkezését várjuk, aki jártas ezen a területen és időnként segít a rászorulóknak eligazodni a segélykérés útvesztőiben.

A Hírlevél szerkesztőségébe érkező nagyszámú levél azt is bizonyítja, hogy sok a 70 év feletti, meggyengült egészségi állapotban lévő idős, egyedül élő unitárius, akinek nincs hozzátartozója, aki időnként segíteni tudna napi problémái megoldásában, és nincs senki a környezetében akivel egyáltalán beszélgetni tudna.

Szeretnénk, ha apró, de a magukra hagyott embereknek mégis oly sokat jelentő gondoskodás apró jeleit tudnánk adni idős testvéreinknek. Erre a feladatra is jelentkezőket várunk. Ne feledjük, hogy egyszer mi is leszünk öregek. Segítsünk idős testvéreinken.

 

Jelentkezőket várunk különféle szervezési feladatokra

 

Továbbra is várjuk a hívek ajánlkozását közösségi feladatok ellátására.

 

 

A HÍRLEVÉL KÉRDÉSE

 

Ebben a rovatban időről-időre felteszünk egy vagy több kérdést, annak érdekében, hogy minél több testvérünk véleményét megismerjük egy adott kérdésben. A személyes vagy telefonos beszélgetések nyilvánvalóan nem teszik lehetővé, hogy ugyanarról a kérdésről mindenki véleményét megtudjuk. Ezért egy kérdőíves formát választottunk és minden Hírlevélben lesz egy ilyen és kérjük az olvasókat, hogy vagy postai úton vagy személyesen a lelkészi hivatalba adják le válaszukat.

 

ELŐZŐ SZÁMUNK KÉRDÉSE:

Ön szerint legyenek-e a Magyarországi Unitárius Egyház egyházközségei önálló jogi személyek, önmagukat anyagilag fenntartó és széleskörű önrendelkezési joggal felruházott egyházközségek?

 

 

            A Hírlevél II. évf. 3. számában feltett kérdésre összesen 11-en válaszoltak a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével. Az

eredmény a következő:

 

IGEN

NEM

NINCS VÉLEMÉNYEM

9

1

1

82%

9%

9%

 

A válaszadók többsége azon a véleményen van, mely szerint a magyarországi egyházközségeknek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetekké, önálló egyházközségekké kellene válniuk.

 

Az igennel válaszolók az önállósággal, önrendelkezéssel együtt járó nagyobb függetlenséget és felelősséget hangsúlyozzák. Egyes vélemények szerint ez ösztönzőleg hat az egyházközségi életre és megemlítik, hogy így nincs kiszolgáltatva a közösség más, felsőbb hatalomnak. Természetesen az erősebb egyházközségeknek támogatniuk kellene a kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkezőket. Több válaszadó felhívta a figyelmet, hogy a szórványgyülekezeteknél a jogi személyiség nehezen valósítható meg. Az egyik igennel válaszoló hangsúlyozta, hogy az önálló jogi személyiség nem jelent, nem jelenthet elszakadást a zsinat által vezetett Magyarországi Unitárius Egyháztól.

 

Az egyetlen nemmel válaszoló felsorolja, hogy véleménye szerint melyek a jogi személyiség mellett és ellene szóló érvek. A jogi személyiség ellen szóló érvek között szerepel az erőforrások összefogása és a hagyomány vagyis hogy így szoktuk meg. Az utóbbival kénytelenek vagyunk vitába szállni, hiszen a Budapesti Egyházközség 1994-ig önálló jogi személy volt és mint tudjuk Erdélyben a gyülekezetek szintén önálló jogi személyek, melyeknek saját ingatlan tulajdona lehet és külön bankszámlája van. Tehát a hagyományok, leszámítva, a kádárit és ceausescuit, épp a jogi személyiség mellett szólnak.

 

E SZÁMUNK KÉRDÉSE:

 

Ön szerint a Budapesti Unitárius Egyházközségnek költségvetése készítése során milyen céloknak kellene prioritásokat adnia a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök felhasználásánál?

 

            Ez alkalommal azt szeretnénk megtudni, hogy Ön, mint a Budapesti Egyházközség tagja, az alább felsorolt felhasználási lehetőségek között milyen prioritási sorrendet állítana fel. Az Ön szerint legfontosabb támogatandó célt 1-es számmal, a továbbiakat pedig növekvő számokkal jelölje. Az Ön által a felsorolásban legkevésbé fontosnak tartott célhoz írja a legmagasabb számot.

 

Tekintettel arra, hogy a Presbitérium hamarosan megkezdi a 2003. évi költségvetés előkészítését, szeretnénk megismerni a hívek véleményét, prioritásait, hogy azokat a költségvetés készítésénél figyelembe tudjuk venni. Kérjük, hogy véleményét a mellékelt szavazólap kitöltésével és megküldésével szíveskedjen közölni.

 

Olvasói Levelek

 Ebben az időszakban közérdeklődésre számot tartó olvasói levél nem érkezett, de továbbra is várjuk Olvasóink véleményét, gondolatait.

 


 

A HÍRLEVÉL kiadója a Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma – Megjelenik 1.200 példányban

A HÍRLEVÉL Felelős Szerkesztője: Schmidt Gábor – A HÍRLEVÉL-lel kapcsolatos leveleket kérjük a Budapest Nagy Ignác utcai Unitárius Egyházközség 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. alatti címére küldeni. A borítékra kérjük írják rá: „HÍRLEVÉL”. Elektronikus levél küldhető a CERBI@CERBI.HU címre is.