Perczelné Kozma Flóra /1864 - 1925. december 31./

Az unitárius nőapostol Fejér megyében; Baracskán született református családban. 1893-ban csatlakozott családjával együtt az Unitárius Egyházhoz. Apja Ferenc a magyar lótenyésztés egyik megteremtője, anyja Domokos Judit volt, 1884-ben kötött házasságot Perczel Ferenc tisztviselővel és Pestre költöztek. Már ekkor írt vallásbölcseleti cikkeket és foglalkozott általános érvényű problémák megvilágításával. 1901-ben a Dávid Ferenc Egylet társelnökévé választották. Sok helyen tartott előadást. Cikkei, amelyek egy mélyen gondolkodó lélek vallástétele volt, könyv alakban is megjelentek. A korabeli bírálatok szerint a könyv tartalmát a tudásból és a nemes gondolkozásból fakadnak mondta. Ajándék volt azoknak, akiknek lelkéből a keserű megpróbáltatások és a meg nem hallgatott imák kiölték a hitet. A könyv jövedelme a háborúban megvakult katonák megsegítését szolgálta.

Perczelné, mint nőapostol az unitárius tanoknak a korszellemnek megfelelő átformálására törekedett. Mondanivalója nem volt új, de ahogy azt elmondta, vagy leírta, a frissesség erejével hatott. Figyelmet érdemlő bátorsággal hirdette, hogy Dávid Ferenc legnagyobb érdeme Jézus istenségének elvetése volt. Szerinte az unitárius egyház kettős misszióval rendelkezik. Egyfelől bizonyítania kell, hogy eszméi a legszabadelvűbbek, másfelől humánus elveit a nyilvánosság közkincsévé kell tenni. Megítélése szerint az unitárizmus eszméi jelen vannak a politikai és a bölcseleti életben is. Mint mondotta, az igazi erkölcsnek nincs szüksége a csodák és a legendák támogatására. A modern kereszténység alapjának a tiszta erkölcsöt tekintette. Kora zavaros, békétlen időszakában a XX. sz. hatalmas, de békés fegyverének az evangélium nevelő, türelmet előidéző filozófiai erejét tartotta. A személyében és munkáiban a nyu­gati műveltség egyesült Kelet evangéliumával. Annak a világnak volt előfutára, amely a hitet összekötötte a legtisztább gondolkodással.

Perczelné életét Baracskán fejezte be. Itt helyezték örök nyuga­lomra Józan Miklós szolgálatával.

Fölhasznált irodalom:

- : "Perczelné." Nők Világa. 1902.

Lőrinczi István: "Perczelné Kozma Flóra." Unitár. Közlöny. 1905.

- : "Perczelné Kozma Flóra. "Unitár. Közlöny. 1908. 1915.

- : "Perczelné Kozma Flóra." Unitár. Egyház. 1908.

- : "Perezel Ferencné." Nők Világa. 1912.

- : "Emlékezés Perczelné Kozma flórára." Unitár. Értesítő. 1923.

Zoványi Jenő: "Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 1988.

Alaxi Elza: "Perczelné modern vallásbölcseleti könyvéről." Unitár. Egyház. 1908. aug. 15.

Balogh Edgárd: "Romániai magyar irodalmi lexikon." 1991.