Híres unitáriusok  (52)


szervetmihaly.jpg (28824 bytes) Szervét Mihály

1511 - 1553. október 27.

szervetm.jpg (4922 bytes)

a XVI. század vallásos reformációjának egyik legmarkánsabb egyénisége.

 

(Unitárius Élet 1986. november-december, Unitárius Közlöny 1890.70.ol.))

www.servetus.org 

Szegedi Lajos / 1503 - 1583./

Sommer János  / 1540 k. - 1574. aug.8. /

Székely Mózes / 1553 - 1603. julius. 17. /
Szentmártoni Bodó János   / l590 v.1595 - 1648. dec.l3. /

Sztárai Miklós  /  ? - 1582. ápr. 18. /

Szentpáli István  / 1600 k. -  ?  /     (+)

Szilvássy Boldizsár. /XVI - XVII. sz./
szocinusf.jpg (15445 bytes) Szocinus Faustus

1539 - 1604

szocinusf1.jpg (4278 bytes)

szerinte Jézus nem azért jött, hogy Istent engesztelje ki, hanem az embereket Istennel. 

 

(Unitárius Közlöny 1890. 189.ol.)

Szentiványi Márkos Dániel  /  1637 - 1689. június 4 . /

Szentiványi Bartók János   / 1650.k. - 1710. július, 18. /

  Szaniszló Zsigmond /1650. k. - 1711. u./

Szakál Barth Ferenc  /  l657 - 1726.u./

  Szentpáli Németh Ferenc  1651-1713
szentabrahamimihaly.jpg (13581 bytes) Szentábrahámi L. Mihály

1683-1758

életrajza

A wikipédián

Egyházunk 16. püspöke volt 1737-1758 között.

Unitárius Élet  1999. november-december

 

Szentábrahámi Lombard Mihály

Szabó Sámuel    /  1756. dec. 25.   -  1856- szept. 22.  /

Sylveszter György   /   1786  -  1829. május 14.   /

Sebes Pál   /   1786 -  1864. május 11.  /

Szász Mózes   /   1780. okt.  -  1821. január  14.  /

  Sárdi Sámuel /1783. február 23 – 1854. június 13./  
   
   

szekelymiklos.jpg (7063 bytes)

Székely Miklós

1786-1843

püspök 
szigethycsm.jpg (20601 bytes) Szigethy Csehi Miklós /1824. február 27. - 1904. május 13./ unitárius 1848-as szabadságharcos.

(Unitárius Közlöny 1904. 101.ol.)

Szentiváni Mihály / 1813. május 30. - 1842. december 10./  
  Sárdi József /1822. március 13. - 1887. december 18./  
 

debreceni Szabó József /1826-1892/

 

a debreceni unitárius egyházközség jótevője, adományozója

  Szolga János /1815 - 1844./  
  Székely János /1848. november 29. - 1892. u./  
simendomokos.jpg (14144 bytes) Simén Domokos / 1836. július 30 - 1878. szeptember 9./

simendomokos1.jpg (7706 bytes)

  teológiai tanár

(Unitárius Közlöny 1888. 166.ol.)

sebespal.jpg (14091 bytes) Sebes Pál

1832. június 8. Torockó - 1907.

Házinevelő  báró Bánffy Dániel családjában, majd 1868-tól a kereskedelmi minisztériumban dolgozott.

(Unitárius Közlöny 1903.43.ol., 1907.80.ol.)

  Szokoly Viktor /1835. április 22. - 1913. május 8./  
  Sebesi Samu /1860. - 1930./  
Szentkatolnai Bálint Gábor
(1844-1913)
Keleti utazó, nyelvész, kolozsvári egyetemi tanár; 1870-ben tér át unitárius hitre (katolikusról).
  Szinte Gábor /1855 - 1914. március 25./  
     
  Szokolay Béla /1891 - 1959./  
  Sándor Balázs /1869 - 1932. augusztus 31./  
  Székely Ferenc. /1842 – 1921/  
  Szabó Sámuel / 1908. március 28. - 1995. szeptember 19./  

szentivanyisandor.jpg (8714 bytes)

Dr. Szent-Iványi Sándor /1902. január 18. - 1983. október 16./

kolozsvári majd budapesti lelkész, teológiai tanár, író

Még egy életrajz

A Magyarországi Unitárius Egyház lelkész-elnöke, püspöki vikárius, nemzetgyűlési képviselő. A második világháború idején cselekvően lép fel a zsidóüldözés ellen, a háborút követően a Magyar Vöröskereszt elnöke.

(Unitárius Élet 1984. 2.sz.7.old. és

Unitárius Közlöny  2002. január-február 5-6.old.)

 

Dr. Simén Dániel

1903-1969

 

teológiai tanár, a gyakorlati tanszék professzora

Unitárius Közlöny  1994. március-április

 


Szabédi László
Szabédy Székely László /1907. május 7. – 1959. április 19./

Szabédi László (eredetileg Székely László) (Sáromberke, 1907. május 7. – Kolozsvár, 1959. április 18.) erdélyi magyar költő, újságíró, műfordító, műkedvelő nyelvész.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szab%C3%A9di_L%C3%A1szl%C3%B3

Költő, műfordító, nyelvész, egyetemi tanár.

(Könyvjelzö 1998.3.sz.8.ol.)

szintelaszlo.jpg (15766 bytes) Szinte László

1886-1978

Építészmérnök, az V. kerületben majd a Fővárosi Tanácsnál dolgozott. Két unitárius templomot tervezett és építésükben segített: Dunapatajon és Kocsordon.

 

(Unitárius Élet 1978.május-június) 

szintejanosdr.jpg (17077 bytes) Dr. Szinte János

1890-1978

Iskoláit, egyetemet Budapesten végezte. Pénzügyminisztériumban dolgozott. 1938-ban a MÁV Pénzügyi Főosztályának vezetője. A Misszióház Bizottságának elnöke. 

 

(Unitárius Élet  1978. szept.-okt.)

sutonagylaszlo.jpg (17399 bytes) Sütő Nagy László

1894-1978

Örökös egyházi tanácsosi tisztséget kapott. Gyógyszerész pályát választotta, de egy életen át, iró és újságiró volt.

 

(Unitárius Élet 1978. szept.-okt.)

  Supka Géza /1883. április 8. - 1956. május 25./
 

Supka Magdolna

1914-2005

Rázmány Csaba püspök által mondott gyászbeszéd

 

művészettörténész

 

 

 

Sztankóczy Zoltán dr.

1916. Arad – 2002. Május 4. Budapest

1916-ban született Aradon. Középiskolát Magyarországon végzett, egyetemi diplomát a Kolozsvári Egyetemen szerzett. 1947 óta élt folyamatosan Magyarországon.

Világi pályája a Közlekedési Minisztérium osztályvezetőjeként, majd az Országos Tervhivatal főosztályvezetőjeként teljesedett ki. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia közlekedési főbizottságának.

Több évtizeden át presbitere volt a Budapesti Egyházközségnek és tagja az Egyházi Képviselő Tanácsnak is. A Teológiai Intézet igazgatója volt. Unitárius világi teológusunk kimagasló alakja.

Három könyve jelent meg: 1) A Máté, a Márk, a Lukács evangéliumok magyarázata. 2) A János evangéliuma és a jánosi levelek. 3) Ökumenikus gondolkozás és hit. Ezek mellett nagyon sokat forditott kortárs teológusok munkáiból.

Szentiványi Tamás /1920. november 2. - 1991. április 14./
Szent-Iványi Tamás (Mementó) — Kisgyörgy Zoltán

 

 

 

A gazdag és nagyon változatos múltra visszatekintő laborfalvi családban született Szentivánlaborfalván 1920-ban. Édesapja a tragikus sorsú, unitárius vallású dr. Szent-Iványi Gábor (1888—1950), Háromszék vármegye egykori főispánja volt, nagyapja, Szent-Iványi Miklós (szül. 1847-ben) pedig a megye alispánja, unitárius egyházköri felügyelő gondnok.

 Szent-Iványi Tamás a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégiumban érettségizett, többek között Imreh Dezső volt vártemplomi lelkész és a jogász Kovásznai Gábor, majd a néprajztudós dr. Kós Károly iskolatársaként. A kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián, majd a Budapesti Állatorvosi Egyetemen tanult. Tudományos munkásságát az Állatorvosi Egyetem járványtani tanszékén kezdte mint adjunktus, húsz éven át az intézmény tudományos főmunkatársa, 1976-tól pedig, mint a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, tanszékvezető egyetemi tanár volt. Mikrobiológuské nt a sertésbetegségek kiváló tudósaként tartják számon. Egyik fő műve A háziállatok fertőző betegségei című egyetemi tankönyv. Állami díjas orvostudósként 1979-től az MTA rendes tagjának választotta. Tagja volt a Német Természettudomá nyi Akadémiának. Tizenöt évvel ezelőtt hunyt el Budapesten.

Forrás: http://www.3szek. ro/modules. php?name= 3szek&id=20311&Cikk=Szent-Iv% C3%A1nyi% 20Tam%C3% A1s%20(Mement% C3%B3)%20% E2%80%94% 20Kisgy%C3% B6rgy%20Zolt% C3%A1n

Szabó Gyula 
1930. szeptember 11. - 2004. december 21.
 

író

Homoródalmás



Szász János

fiatalkori képe

 

Szász János

Budapest
1923. szeptember 2. – Budapest
2007. július 18.

Búcsú Szász Jánostól - Szent-Iványi Ilona

János bácsi - Bandi András

Unitárius lelkész, a Teológiai Intézet igazgatója.

Apja: Domokos (+1963), anyja: Molnár Etelka (+1980) volt. Gyulán érettségizett. 1941-től a Kolozsvári Teológiai Akadémia  és a kolozsvári egyetem filozófiai, pedagógiai és néprajz szakos hallgatója volt.  Teológiai tanulmányait Budapesten fejezte be. 1947-ben Budapesten szentelték lelkésszé. 1952-től Debrecenben, Polgárdiban, Kocsordon. 1960-tól a Dunántuli Szórvány egyházközségben szolgált.  1960-tól egyházi levéltáros, 1985-től a Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai Intézetének igazgatója. Lelkészi állásával párhuzamosan 1971-től a Fővárosi Levéltárban is dolgozott. 1983-ban a Levéltár Kiváló Dolgozója címmel tüntették ki. Könyvtárosa volt a székesfehérvári múzeumnak. Részt vett a táci ásatásokban. 1950-től tagja volt a Néprajzi Társaságnak. Több unitárius tanulmány, dolgozat megírása fűződik nevéhez.

 



Dr. Szabó Árpád
1935-2010

Az Erdélyi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa megrendüléssel tudatja, hogy az egyház 30. főpásztora,
D. Dr. Szabó Árpád
nyugalmazott püspök


életének 76. évében, egy esztendőnyi, méltósággal és hittel viselt nehéz betegség után, 2010. szeptember 30-án elhunyt.

Életében az unitárius egyház évszázados történelmi hivatása betöltésének elősegítésén munkálkodott, és önfeláldozó odaadással szolgálta annak szükségleteit, alkalmas és alkalmatlan időkben. „Ti vagytok a világ világossága; nem rejthető el a hegyen épült város!” – hirdette a jézusi evangéliumot: Isten gondviselő szeretetének megtapasztalását, a keresztény ember felelős többre hivatását, az egyházi közösség megtartó erejét.

1935-ben született egy ősi Homoród menti unitárius fészekben, iskoláit Városfalván, Székelykeresztúron és Kolozsváron végezte, ahol 1953-1957 között lelkészi oklevelet szerzett. Egyházi pályafutását püspöki titkárként kezdte 1958-1965 között, majd 1965-1976 között a kolozsvári belvárosi egyházközség lelkésze volt. 1974-től a Protestáns Teológiai Intézetben az unitárius bibliai teológia tanára lett, 1977-1978-ban a chicagoi Meadville Lombard Teológiai Intézet ösztöndíjasa volt. 1996-ban a zsinat az egyház 30. főpásztorává választotta, 2002-ben pedig e tisztségében megerősítette. 2008-ban, fél évszázados egyházi szolgálat után, nyugalomba vonult.

Szolgálatának egyik része az egyháztörténelem megpróbáltatásokkal teli időszakára esett, a másik a megnyílt lehetőségek távlataira nézett. Ő mindkettőben felelősséggel és elkötelezettséggel töltötte be hivatását. Lelkészként Isten gondviselő szeretetére és a közösség megtartó erejére hívta fel a hívek figyelmét. Tanárként a teológiai tudományok és a lelkészi hivatás fiatalok általi elsajátításán fáradozott. Püspökként az egyház előtt megnyílt új lehetőségek közötti eligazodást kereste, a lelki és vagyoni megerősödést szorgalmazta. Figyelme kiterjedt a szellemi szükségletekre is: a teológiai tudományok és irodalom művelését, valamint az egyházi folyóiratok szerkesztését személyes példaadással buzdította. Az egyházi iskolák újraindítása és minőségi oktatási intézménnyé fejlesztése, az egyháztársadalmi szervezetek megerősítése, új templomok építése, a nemzetkö̈zi kapcsolatok ápolása mind tanúbizonyságai önfeláldozó, céltudatos, felelős szolgálatának.

Temetése 2010. október 4-én, hétfőn déli 12 órakor volt a kolozsvári belvárosi unitárius templomból a Házsongárdi temető̋be.
Emléke legyen áldott!

Szinte Gábor
Szinte Gábor
(Budapest, 1928. augusztus 18. – Budapest, 2012. szeptember 30.) díszlettervező, festő, grafikus.



Életrajz - PDF

Bővebb adatok, ismertetők

 


Vissza a címoldalra